فصل دوم: جایگاه آزادی
آزادی اندیشه و بیان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آزادی اندیشه و بیان

آزادی اندیشه و بیان

 

 

آزادی برای همه 

سؤال: ‏[‏‏آیا در حکومت اسلامی، مارکسیستها آزادی عقیده و‏‎ ‎‏آزادی بیان عقیده دارند؟ب) آیا در حکومت اسلامی مارکسیستها‏‎ ‎‏آزادی انتخاب شغل دارند؟‏‏]‏

جواب: ‏الف) در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هر‏‎ ‎‏گونه عقیده ای هستند، ولکن آزادی خرابکاری را ندارند. ب) در‏‎ ‎‏اسلام آزادی انتخاب شغل بر هر فردی بر حسب ضوابط قانونی‏‎ ‎‏محفوظ است.(82)‏

19 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

برخورداری از آزادی بیان 

سؤال: ‏[‏‏نظرتان درباره فعالیت احزاب سیاسی چپ، بدون اتکا به‏‎ ‎‏هیچ قدرت خارجی در چهارچوب حکومت جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏چیست؟‏‏]‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 50

جواب: ‏در جمهوری اسلامی، هر فردی از حق آزادی عقیده و‏‎ ‎‏بیان برخوردار خواهد بود، ولکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به‏‎ ‎‏قدرتهای خارجی را، اجازه خیانت نمی دهیم.(83)‏

8 / 9 / 57

*  *  *

 

 

میزان آزادی 

‏میزانْ حقوق بشری است که حقوق بشر می گوید که همه افراد یک‏‎ ‎‏ملتی آزادند در اینکه عقاید خودشان را بگویند، در اینکه‏‎ ‎‏سرنوشت خودشان را خودشان تعیین بکنند؛ مردم ایران این را‏‎ ‎‏می گویند، شما خلاف این را می گویید، کدام یکی مطابق میزان‏‎ ‎‏است؟ کدامِ ما بی میزان صحبت می کنیم؟! شما می گویید که‏‎ ‎‏شماها مردم را به کشتن دادید!(84)‏

25 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی مطبوعات 

سؤال: ‏[‏‏آیا حضرت آیت الله نظری راجع به آزادی مطبوعات تحت‏‎ ‎‏حکومت اسلامی دارند؟ آیا مطبوعات پس از رفتن شاه آزاد‏‎ ‎‏خواهند بود که عقاید خود را ابراز دارند؟‏‏]‏

جواب: ‏همه مطبوعات آزادند مگر اینکه مقالات مضر به حال‏‎ ‎‏کشور باشد.(85)‏

20 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

آزادیهای عمومی 

‏در این حکومت همه آزادند تا اظهار عقیده کنند.(86)‏

25 / 10 / 57


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 51

آزادی مردم در اسلام 

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، در پیامهای قبلی خودتان اظهار فرموده‏‎ ‎‏بودید که جمهوری اسلامی، دموکراتیک خواهد بود و هر کسی‏‎ ‎‏آزاد خواهد بود. آیا صحبت کردن از دموکراسی در رژیمی که فقط‏‎ ‎‏بر مبنای یک مرام و یک مذهب یعنی اسلام باشد ممکن است؟‏‎ ‎‏در چنین رژیمی سرنوشت غیر مسلمانان و غیر معتقدین به مذهب‏‎ ‎‏چه خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در‏‎ ‎‏اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار‏‎ ‎‏نباشد و مسائلی را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند.(87)‏

25 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی غیر مضر

سؤال: ‏[‏‏در مورد آزادی بیان و عقیده، شما چه حدودی را در نظر‏‎ ‎‏دارید؟ آیا فکر می کنید باید محدودیتهایی قائل شد یا نه؟‏‏]‏

جواب: ‏اگر مضر به حال ملت نباشد، بیان همه چیز آزاد است.‏‎ ‎‏چیزهایی آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد. ‏

‏ـ ‏‏[‏‏آیا فکر می کنید که گروههای چپ و مارکسیست که در ایران‏‎ ‎‏هستند، آزادانه فعالیت خواهند داشت؟‏‏]‏

ـ‏ اگر مضر به حال ملت باشد جلوگیری می شود؛ اگر نباشد و فقط‏‎ ‎‏اظهار عقیده باشد مانعی ندارد.(88)‏

3 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی روزنامه ها

سؤال: ‏[‏‏به نظر شما وضع روزنامه ها چگونه باید باشد؟‏‏]‏

جواب: ‏روزنامه هایی که مضر به حال ملت نباشد و روزنامه هایی‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 52

‏که نوشته شان گمراه کننده نباشد، آزادند.(89)‏

3 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

جامعه اسلامی و آزادی عقاید

‏امروز ملت ایران بدون گرایش به چپ و راست قیام نموده است و‏‎ ‎‏موفقیتهایی را به دست آورده است که تمام خائنین داخلی و‏‎ ‎‏خارجی را به لرزه انداخته است؛ و آنان در کمینند تا هر آن ـ چون‏‎ ‎‏گذشته ـ شما را نابود گردانند. به همین جهت باید سعی کنید تا با‏‎ ‎‏اتحاد خویش، جامعه اسلامی به وجود آورید؛ جامعه اسلامی که‏‎ ‎‏در آن همه آزادانه عقاید خود را ابراز دارند.(90)‏

30 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

مراقبت از آزادی 

‏من از ملت شریف انتظار دارم که به «جمهوری اسلامی» رأی‏‎ ‎‏دهند که تنها این، مسیر انقلاب اسلامی است و کسانی که مخالف‏‎ ‎‏هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و علمای اعلام‏‎ ‎‏شهرستانها و قرا و قصبات و خود ملت مکلفند که نگذارند کسی‏‎ ‎‏سلب آزادی از کسی بکند و مراقبت کنند آزادانه هر کس رأی خود‏‎ ‎‏را بدهد.(91)‏

9 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی بیان 

‏اسلام تأمین آزادی، استقلال، عدل ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. اسلام شخص اول‏‎ ‎‏مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت بلکه پایین تر از او بود در‏‎ ‎‏استفاده از مادیات. آزادی آرا در اسلام از اول بوده است، در زمان‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 53

‏ائمه ما ـ علیهم السلام ـ بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود.‏‎ ‎‏حرفهایشان را می زدند. ما حجت داریم. کسی که حجت دارد از‏‎ ‎‏آزادی بیان نمی ترسد لکن توطئه را اجازه نمی دهیم.(92)‏

10 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی آری، توطئه نه 

‏آزادی غیر از توطئه است. آزادی، آزادی بیان است؛ هرچه‏‎ ‎‏می خواهند بگویند، توطئه نکنند، آدمکشی نکنند. این آدمکشها و‏‎ ‎‏توطئه گرها را دفن خواهیم کرد.(93)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی، دستاورد انقلاب 

‏حالا ما گرفتاری که داریم گرفتاری خانوادگی است. اینکه دعوا‏‎ ‎‏ندارد؛ چیزی نیست. ... حالا گرفتاری خانوادگی است. گرفتاری‏‎ ‎‏«سازمان امنیت» دیگر ما نداریم؛ گرفتاری فلان خارجی را ما‏‎ ‎‏نداریم، حالا دیگر خوفی نداریم. الآن نشسته ایم با هم و داریم‏‎ ‎‏صحبت می کنیم.(94)‏

30 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

آزادیهای عمومی 

‏الآن ما، همه، آزادانه با هم صحبت می کنیم که در یک سال پیش‏‎ ‎‏ممکن نبود برای ما که با هم آزاد صحبت کنیم. اگر یک سال پیش‏‎ ‎‏بود، شما اینجا نبودید؛ من نبودم. نه خانمها می توانستند اجتماع‏‎ ‎‏کنند، نه آقایان، این یک نعمت بزرگی است که به ما رسیده است‏‎ ‎‏که همه آزادانه پیش هم درد دل را می گوییم؛ همه با هم صحبت‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 54

‏می کنیم؛ مصلحتِ هم را بیان می کنیم.(95)‏

1 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی گفتار 

‏یک ملتی که به دستش هیچ نبود، قدرتهای بزرگ را شکست؛‏‎ ‎‏آزادی برای خودش تهیه کرد «چه شده است» یعنی چه؟ الآن این‏‎ ‎‏شده است که ما نشسته ایم آزاد با هم صحبت می کنیم. در چند‏‎ ‎‏سال پیش از این ... یک همچو اجتماعی، کمتر از این هم، برای ما‏‎ ‎‏ممکن نبود، برای شما هم ممکن نبود.(96)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سوء استفاده گروههای سیاسی از آزادی 

سؤال: ‏[‏‏آنطوری که از بیاناتتان در قم در گذشته نه نزدیک، خیلی‏‎ ‎‏دور فرموده اید و حقیقتی بوده آن، مدرن شدن یک انسان این است‏‎ ‎‏که بتواند آزاد بیندیشد و آزاد تصمیم بگیرد و آزاد انتخاب بکند.‏‎ ‎‏چطور امکان دارد، الآن در کشور، کمونیستها و سایر اقلیتها ـ چه‏‎ ‎‏سیاسی و چه مذهبی و چه ملی ـ نمی توانند آزادانه اظهار بیان‏‎ ‎‏بکنند و اظهار اندیشه بکنند.‏‏]‏

جواب: ‏بگویید شما اول خیال کردید مسئله ای را، بعد علتش را‏‎ ‎‏می پرسید. در مملکت ما آزادی اندیشه هست. آزادی قلم هست.‏‎ ‎‏آزادی بیان هست. ولی آزادی توطئه و آزادی فسادکاری نیست.‏‎ ‎‏شما اگر توقع دارید که ما بگذاریم بر ‏‏[‏‏علیه‏‏]‏‏ ما توطئه کنند و‏‎ ‎‏مملکت ما را به هرج و مرج بکشند، به فساد بکشند و مقصودشان‏‎ ‎‏از آزادی این است، در هیچ جای دنیا همچو آزادی نیست. و اگر‏‎ ‎‏آزادی اندیشه است، آزادی بیان است، این آقای بنی صدر مطلعند‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 55

‏و ما مطلعیم که ایشان دعوت می کردند همین کمونیستها را و همان‏‎ ‎‏اشخاصی که غیر ما فکر می کردند، دعوت می کنند که بیایید‏‎ ‎‏صحبتهایتان را بکنید. و ما پنج ماه بیشتر بلکه به طور مطلق به اینها‏‎ ‎‏آزادی دادیم؛ یعنی آزاد بودند که هر چه می خواهند، حتی الآنش‏‎ ‎‏هم هر کاری کردند. لکن اخیرا که ما مطلع شدیم که با الهام از‏‎ ‎‏رژیم سابق و با الهام از اجانب و کسانی که می خواهند به تباهی‏‎ ‎‏بکشند؛ توطئه کردند، خرابکاری کردند، خرمنها را آتش زدند،‏‎ ‎‏صندوقهای آرا را آتش زدند و با تفنگ و اسلحه آن رفتار را کردند.‏‎ ‎‏قضایای اطراف کردستان را همانها پیش آوردند و سایر قضایا را‏‎ ‎‏هم آنها اگر ما سستی کنیم، پیش می آورند. اگر آزادی، آزادی بیان‏‎ ‎‏و عقیده و اندیشه است، آزادی هست و بوده است. این چیزی که‏‎ ‎‏جلویش گرفته شده است، این است که در ممالک دیگر آنجا که‏‎ ‎‏انقلاب شد و صددرصد ادعای آزادی می کردند، بعد از انقلاب‏‎ ‎‏مطلقا جلوگیری کردند از کسانی که توطئه می کردند. ما پنج ماه‏‎ ‎‏است و بیشتر است مهلت دادیم به آنها تا اینکه بر مردم ثابت شد،‏‎ ‎‏به دنیا ثابت شد به اینکه قضیه، قضیه آزادی بیان نیست. قضیه،‏‎ ‎‏قضیه آزادی توطئه است. این آزادی توطئه را هیچ کس، هیچ جا به‏‎ ‎‏هیچ کس نمی تواند بدهد.(97)‏

2 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی قلم 

‏قلمی آزاد است که توطئه گر نباشد. قلمی آزاد است، روزنامه ای‏‎ ‎‏آزاد است، که نخواهد این ملت را به عقب و به تباهی بکشد. این‏‎ ‎‏قلمها، همان سرنیزه سابق است که می خواهند ملت را به تباهی‏‎ ‎‏بکشند، البته ملت تحمل نمی کند که جوانهایش را داده، حالا چهار‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 56

‏نفر پشت میز نشین و بالا نشین بنشینند و طرح بدهند و درست‏‎ ‎‏بکنند و بگویند که قلمها آزاد نیست؛ چه آزاد نیست؟ کدام قلمها‏‎ ‎‏آزاد نیست؟ قلمهای فاسد نباید آزاد باشد.(98)‏

3 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی فکری، شرط استقلال سیاسی و علمی

‏ما اگر بخواهیم مستقل باشیم باید اول افکارمان را مستقل کنیم،‏‎ ‎‏یعنی از آزادی فکری ‏‏[‏‏آغاز کنیم‏‏]‏‏ یک آزادی خارجی هست که‏‎ ‎‏کسی به آن تعرضی نکند، حالا یک همچه آزادیی هست، اگر‏‎ ‎‏بگذارند. اما آزادی فکری این است که انسان در فکرش آزاد و‏‎ ‎‏بدون اینکه متمایل به یک طرف باشد فکر کند، در مسائل علمی‏‎ ‎‏هم همینطور است. مسائل علمی را اگر چنانچه انسان آزاد فکر‏‎ ‎‏کند یک طور برداشت می کند، اگر چنانچه ذهنش متوجه باشد،‏‎ ‎‏انگل باشد نسبت به این قضیه، یک جور دیگر فکر می کند،‏‎ ‎‏یک جور دیگر برداشت می کند. برداشتهای علمی ما هم الآن آزاد‏‎ ‎‏نیست، ما باید افکارمان را آزاد کنیم تا برداشتهای علمیمان آزاد‏‎ ‎‏باشد.(99)‏

16 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی در حدود قوانین

‏مطبوعات باید همیشه در خدمت اسلام عزیز و مردم و کشور‏‎ ‎‏باشند و آزادیها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی به‏‎ ‎‏بهترین وجه تأمین شود.(100)‏

25 / 8 / 59

*  *  *


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 57

موازین آزادی 

‏یکدفعه می بینیم در روزنامه ها آن طایفه از روشنفکران شروع‏‎ ‎‏می کنند به اعتراض که خیر. خوب قلم آزاد است، اما هر قلمی ؟!‏‎ ‎‏بیان آزاد است، اما هر بیانی؟! یک بیان است که یک مملکت را به‏‎ ‎‏دامن ابرقدرتها می اندازد. آیا این بیان آزاد است؟! این را ما بگوییم‏‎ ‎‏آزادی، که مملکت ما را به فساد بکشید؟! یک قلمی است که با‏‎ ‎‏صهیونیسم و امثال اینها روابط دارد. یک روزنامه ای که با بودجه‏‎ ‎‏آنها اداره می شود و خودشان تیراژی ندارند تا خود را اداره کنند.‏‎ ‎‏ما باید به اینها بگوییم آزاد هستید؟! کجای دنیا یافت شده که یک‏‎ ‎‏انقلابی بشود و اینهمه روزنامه داشته باشد؟ همه روزنامه ها را‏‎ ‎‏می بستند و یک، روزنامه ارگان خود حزب، مثلاً یا خود دولت را‏‎ ‎‏می گذاشتند باشد. کجای دنیا اینطور آزادی به مردم داده بودند که‏‎ ‎‏به مجرد اینکه انقلاب پیروز بشود همه به میدان بیایند و هر چه‏‎ ‎‏می خواهند به هر کس بگویند، و تا پنج ـ شش ماه هم هیچ کس به‏‎ ‎‏کسی حرف نزد، تا فهمیدند به اینکه اینها یک دسته ای هستند در‏‎ ‎‏داخل که با خارج مرتبط می باشند، و بر ضد کشور و مصالح کشور‏‎ ‎‏دارند عمل می کنند. باز هم ما بگوییم که شما آزادید؟! فقط به‏‎ ‎‏واسطه کلمه آزادی! باید حدود آزادی آن چیزی باشد که ملت‏‎ ‎‏می خواهد. نه اینکه بر خلاف ملت آدم آزاد است. خوب من‏‎ ‎‏آزادم، یک تفنگ هم دستم هست بزنم یک کسی را بکشم. این چه‏‎ ‎‏آزادی است؟ آزادی موازین دارد.(101)‏

26 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

 

انتقاد، عامل اصلاح

‏روزنامه ها نباید صورت مخاصمه با کسی داشته باشند، صورت‏‎ ‎‏ارشاد داشته باشند. مطالب را بگویند. انتقاد باید بشود. تا انتقاد‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 58

‏نشود، اصلاح نمی شود یک جامعه. عیب هم در همه جا هست؛‏‎ ‎‏سر تا پای انسان عیب است و باید این عیبها را گفت و انتقادات را‏‎ ‎‏کرد؛ برای اینکه اصلاح بشود جامعه.(102)‏

12 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

 

لزوم خبررسانی آزاد و صادقانه

‏خبرگزاری ها مهم است کیفیت آن است؛ زیرا هر کدام که به راستی‏‎ ‎‏و راستگویی نزدیکتر باشند، شوق انسان را به گوش دادن بیشتر‏‎ ‎‏می کنند. در جمهوری اسلامی، باید صادقانه تمامی اخبار و‏‎ ‎‏خصوصا مسائل مربوط به جنگ و نحوه برخورد دولتهای بزرگ با‏‎ ‎‏ملت ایران، برای مردم بازگو شود.(103)‏

7 / 7 / 61

*  *  *

‎ ‎

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 59