فصل دوم: جایگاه آزادی
آزادی احزاب و اجتماعات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آزادی احزاب و اجتماعات

 

 

آزادی احزاب و اجتماعات

 

 

آزادی اظهار عقیده 

‏اما در جامعه ای که ما به فکر استقرار آن هستیم، مارکسیستها در‏‎ ‎‏بیان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زیرا ما اطمینان داریم که اسلام‏‎ ‎‏دربردارنده پاسخ به نیازهای مردم است. ایمان و اعتقاد ما قادر‏‎ ‎‏است که با ایدئولوژی آنها مقابله کند. در فلسفه اسلامی از همان‏‎ ‎‏ابتدا مسئله کسانی مطرح شده است که وجود خدا را انکار‏‎ ‎‏می کرده اند. ما هیچ گاه آزادی آنها را سلب نکرده و به آنها لطمه‏‎ ‎‏وارد نیاورده ایم. هر کس آزاد است که اظهار عقیده کند و برای‏‎ ‎‏توطئه کردن آزاد نیست.(104)‏

4 / 2 / 57


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 59

آزادی و رعایت شئون جامعه 

سؤال: ‏[‏‏ولی رژیمی که شما می خواهید، آیا دموکراتیک است؟‏‎ ‎‏مثلاً آیا شما موافق آزادی مطبوعات و سیستم چند حزبی و آزادی‏‎ ‎‏احزاب و سندیکاها هستید؟‏‏]‏

جواب: ‏ما موافق رژیم آزادیهای کامل هستیم. باید حدود رژیم‏‎ ‎‏آینده ایران، همان گونه که برای کلیه دولتهای متکی به مردم مطرح‏‎ ‎‏است، منافع مجموع جامعه را دربرگیرد و همچنین باید به شئون‏‎ ‎‏جامعه ایرانی مقید بوده باشد، زیرا عرضه یک جامعه غیر محدود،‏‎ ‎‏دستبرد به شرف مردان و زنان آن می باشد.(105)‏

22 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

حد و مرز آزادی در اسلام 

‏مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند. هرگونه‏‎ ‎‏اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را‏‎ ‎‏به خطر نیندازند آزادند و اسلام در تمامی این شئون حد و مرز آن‏‎ ‎‏را تعیین کرده است.(106)‏

11 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی در حدود موازین اسلام

‏آقایان می خواستند که بعد از انقلاب هم خیلی با ملایمت رفتار‏‎ ‎‏کنند، آزاد کردند، مرزها را باز گذاشتند، آزاد کردند همه را، قلمها‏‎ ‎‏را آزاد کردند، گفتارها را آزاد کردند، احزاب را آزاد کردند، به‏‎ ‎‏خیال اینکه اینها یک مردمی هستند که لااقل اگر مسلمان نیستند؛‏‎ ‎‏آدم هستند. برای یک مملکتی که برای خود اینها ملت زحمت‏‎ ‎‏کشیده است، لااقل این قدر ادراک دارند که اگر دوباره اوضاع‏‎ ‎‏برگردد، برای همه بد است. لکن معلوم شد خیر، قضیه این حرفها‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 60

‏نیست و اینها عمّال خارجیها هستند حالا یا عمّال امریکا هستند، یا‏‎ ‎‏عمّال جاهای دیگر هستند، حالا برای ملت ماهیت اینها، ماهیت‏‎ ‎‏این نویسنده ها، ماهیت این احزاب، ماهیت این الفاظ فریبنده‏‎ ‎‏بیمعنا، برای ملت حالا روشن شد.‏

‏     اگر ما الآن دیگر انقلابی رفتار کنیم، نمی توانند بگویند که شما‏‎ ‎‏آزادی ندادید. ما آزادی دادیم، سوءاستفاده شد و دیگر آزادی‏‎ ‎‏نخواهیم داد. آزادی به آن معنا که اینها بخواهند، خرابکاری بکنند‏‎ ‎‏این آزادی نخواهد داده شد. آزادی در حدودی که قوانین اقتضا‏‎ ‎‏می کرد؛ در حدودی که اسلام به ما اجازه می دهد. اسلام اجازه‏‎ ‎‏نمی دهد که ما آزاد بگذاریم که هرکس هر غلطی بخواهد بکند؛‏‎ ‎‏هر توطئه ای می خواهد بکند؛ هر کاری می خواهد بکند که بکشد‏‎ ‎‏به خاک و خون.(107)‏

27 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

فقط گروههای صحیح العمل آزادند

‏الآن انقلاب اکتبر‏‎[1]‎‏ که این قدر وقت از آن گذشته، باز روزنامهْ‏‎ ‎‏مردم ندارند؛ باز حزبی در کار نیست، یک حزب بیشتر نیست.‏‎ ‎‏اینها دارند برای آنها سینه می زنند! اگر در اینجا از یک حزب فاسد‏‎ ‎‏جلو بگیرند، می گویند آی شد یک حزبی؛ شد «رستاخیز». ما‏‎ ‎‏می خواهیم رستاخیز بشود.‏

‏     ما یک حزب را، یا چند حزب را، که صحیح عمل می کنند‏‎ ‎‏می گذاریم عمل بکنند، و باقی همه را ممنوع اعلام می کنیم، و همه‏‎ ‎‏نوشتجاتی که اینها داشته اند، و برخلاف مسیر اسلام و مسیر‏‎ ‎‏مسلمین است، ما همه اینها را از بین خواهیم برد. ما بعد از اینکه‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 61

‏فهماندیم به اینها که شماها دیکتاتور هستید، ما آزادیخواه بودیم و‏‎ ‎‏شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی‏‎ ‎‏بماند، حالا که این طور شد، ما انقلابی با شما رفتار می کنیم. هرچه‏‎ ‎‏می خواهند روزنامه های خارج بنویسند، هرچه می خواهند توابع‏‎ ‎‏صهیونیسم ها و امثال اینها هرچه دلشان می خواهد فریاد بزنند.‏‎ ‎‏اینها هم اگر چنانچه هرچه دلشان می خواهد توی خانه هایشان‏‎ ‎‏بروند و فریاد بزنند؛ لکن بیرون دیگر نمی توانند؛ اینها باید منزوی‏‎ ‎‏بشوند.‏

‏     بعد از این هم ما گرفتاری داریم، فردا قضیه رئیس جمهور‏‎ ‎‏است، همین بساط و همین خونریزی و اینها در قضیه مجلس شورا‏‎ ‎‏بدتر از این خواهد شد. دیگر خیلی بدتر از این خواهد شد. ما باید‏‎ ‎‏جلوی مفاسد را بگیریم، ما موظفیم از طرف اسلام که مصالح‏‎ ‎‏مسلمین را حفظ کنیم. همه موظفیم؛ همه ما موظفیم که مصالح‏‎ ‎‏اسلام را حفظ کنیم و این طوایف دارند مصالح اسلام را از بین‏‎ ‎‏می برند.‏

‏     بنابراین، در کمال تأسف ما دیگر نمی توانیم آن آزادی که قبلاً‏‎ ‎‏دادیم بدهیم؛ و نمی توانیم بگذاریم این احزاب به کار خودشان و‏‎ ‎‏فسادهایی که داشتند می کردند و می کنند ‏‏[‏‏ادامه‏‏]‏‏ بدهند. مردیکه‏‎ ‎‏سرمایه داری که چه است ـ که من حالا نمی خواهم اسم کثیفش را‏‎ ‎‏ببرم ـ یک مردیکه سرمایه داری همه این غائله ها را ایجاد کرد، در‏‎ ‎‏آن چند روز پیش از این، و بعد هم حالا فرار کرد. ما نمی توانیم‏‎ ‎‏مهلت بدهیم. شرعا جایز نیست برای ما دیگر مهلت. تا آنجایی که‏‎ ‎‏ما می توانستیم و خطا هم کردیم! و من تصدیق می کنم که خطا‏‎ ‎‏کردیم، هم ما خطا کردیم، هم دولت خطا کرد، هم شورای‏‎ ‎‏[‏‏انقلاب‏‏]‏‏ خطا کرد؛ همه ما خطا کردیم. ما خیال می کردیم که ما با‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 62

‏انسان سر و کار داریم، پس با انسانیت رفتار بکنیم، معلوم شد نه.‏‎ ‎‏ما با انسان سر و کار نداریم، ما با حیوانات درنده سر و کار داریم!‏‎ ‎‏نمی شود با حیوانات درنده ما ملایمت بکنیم، و نمی کنیم دیگر‏‎ ‎‏ملایمت.(108)‏

27 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی احزاب 

‏این گرفتاریها که رد بشود احزاب آزاد هستند. ما جلوی آزادی را‏‎ ‎‏هیچ وقت نمی گیریم. اسلام هم جلوی آزادی را هیچ وقت نگرفته‏‎ ‎‏است بیش از اینکه جلو توطئه را.(109)‏

2 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

ممنوع بودن دخالت خارجی 

‏چون غلبه خود ملت بود، غلبه مال خود ملت بود، آن هم ملت‏‎ ‎‏اسلامی، آن هم با اسم اسلام؛ دنبال این نه مطبوعات قدغن شد و‏‎ ‎‏نه اجتماعات قدغن شد و نه احزاب قدغن شد. تا چند ماه بعد،‏‎ ‎‏بعضیها را دیدند مشغول توطئه اند، الآن هم مشغول اند. بعضیها را‏‎ ‎‏دیدند که از خارج چیز اخذ می کنند و دارند توطئه می کنند. بعض‏‎ ‎‏مجلات این طوری و بعض مطبوعات این طوری را دادگاه جلو‏‎ ‎‏گرفت، برای اینکه ملت را داشت به تباهی می کشید. اما باز همه‏‎ ‎‏مطبوعات هستند سرجایشان. احزاب هم هستند سرجایشان. و‏‎ ‎‏درهای این مملکت هم بازِ به همه جا. ‏

‏     این یک نعمتی است که ما از اسلام داریم.(110)‏

12 / 8 / 58

*  *  *


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 63

شرط آزادی احزاب 

‏و اما آزادی مطلق بعد از آن اختناق مطلق در ایران بعد از انقلاب‏‎ ‎‏بلافاصله بود. همه قلمها و همه زبانها باز بود. و قلمها می نوشت.‏‎ ‎‏همه احزاب آزاد بودند و همه شان هم اظهار وجود کردند، و کسی‏‎ ‎‏مزاحمشان نبود.‏

‏     تا پنج ماه تقریبا اینطور بود که ابدا هیچ خلاف آزادی نشد. بعد‏‎ ‎‏از پنج ماه دریافتیم، دریافتند به اینکه بعضی از این روزنامه ها،‏‎ ‎‏بعضی از این مجلات وابستگی به اسرائیل، وابستگی به امریکا‏‎ ‎‏دارند و مشغول یک توطئه هایی هستند. برخلاف مسیر ملت‏‎ ‎‏توطئه می کنند. اینها را دادگاه ‏‏[‏‏حکم‏‏]‏‏ کرد که باید رسیدگی‏‎ ‎‏بشود.(111)‏

6 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی همه جانبه 

‏ایران وقتی که انقلاب کرد تقریبا تا پنج ماه به تمام احزاب و به‏‎ ‎‏تمام روزنامه ها و به تمام ‏‏[‏‏اینها‏‏]‏‏ اجازه داد که هر چه‏‎ ‎‏بخواهید بگویید. تمام راهها هم باز بود برای همه بیایند، بروند.‏‎ ‎‏این در دنیا سابقه ندارد. این برای این بود که این انقلاب، انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی بود. خود ملت بودند، انقلاب کرده بودند. خود ملت‏‎ ‎‏مسلمان بودند انقلاب کرده بودند. این جور نبود که یک کودتایی‏‎ ‎‏واقع بشود. یک قدرتمندی بیاید و یک قدرتمند دیگر را بیرون‏‎ ‎‏کند. یک امیر لشکری بیاید، یک مثلاً رئیس جمهور را از بین ببرد.‏‎ ‎‏این جور نبود. خود این ملت بودند. همه کارها هم دست خود‏‎ ‎‏ملت بود. ملت ما هم مسلمان بودند و آداب اسلامی داشتند. از‏‎ ‎‏این جهت نه جلو گرفتند، و دولت ما هم همین طور آداب اسلامی‏‎ ‎‏داشتند نه جلو گرفتند و نه ـ عرض می کنم که ـ آن حرفها و آن‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 64

‏کشتارها و اینها واقع شد.(112)‏

12 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

 

سوء استفاده از آزادی 

‏جمهوری اسلامی از اول که پیروز شد آزادی را به طور مطلق به‏‎ ‎‏همه طوایف داد. نه تنها هیچ روزنامه ای تعطیل نشد بلکه هر گروه‏‎ ‎‏و حزبی به کارهای خود مشغول بودند، و بعضی از گروهها که‏‎ ‎‏ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گماشته شدند. لیکن بتدریج‏‎ ‎‏فهمیده شد که اینها یا توطئه گرند یا جاسوسی می کنند. از طرف‏‎ ‎‏دیگر نمی شد که انقلاب را رها کنیم، نه اسلام اجازه می داد و نه‏‎ ‎‏عقل که یک دسته از عنوان دولت یا غیر دولت برای سرنگونی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی سوء استفاده نموده و یا جاسوسی کنند و ما‏‎ ‎‏ساکت باشیم. ‏

‏     با این مقدار فداکاری که شما و دوستان انجام داده اید،‏‎ ‎‏باز گذاشتن دست کسانی که قصد توطئه نسبت به اسلام و ملت را‏‎ ‎‏دارند خیانت است. همین حزب توده که به قدرت بزرگ شوروی‏‎ ‎‏متکی است و می دانید که جاسوسی برای کشوری می کند که‏‎ ‎‏شصت و چند سال از عمر حکومتش می گذرد و نه در آنجا آزادی‏‎ ‎‏و نه حزبی جز حزب خودشان می باشد، از اول هم که روی کار‏‎ ‎‏آمدند گروههای بسیاری را کشته و یا تصفیه کردند، حتی این‏‎ ‎‏حزب هم در ایران آزاد بود، آن وقت فریاد می زدند آزادی نیست.‏‎ ‎‏بحمدالله شما با کمال دقت مراقبت نمودید تا آنها را خوب‏‎ ‎‏شناختید و اقدام لازم را نمودید. اینها مثل منافقین و همه گنهکاران‏‎ ‎‏باید محاکمه شوند و به جزای اعمالشان برسند.(113)‏

30 / 5 / 62

‎ ‎

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 65

  • . انقلاب روسیه در اکتبر 1917.