فصل دوم: عوامل موثر بر تعلیم و تربیت
عوامل فردی
زمینه وراثتی قبل از تولد (مرحله جنینی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1270-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

زمینه وراثتی قبل از تولد (مرحله جنینی)

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تاثیر مواد غذایی در نطفه 

‏     ‏‏انَّ الموادّ التی یتغذّی بها بنو آدم، و بها یعیشون، و تستمر‏‎ ‎‏حیاتهم فی هذا العالم العنصریّ الطبیعیَ مختلفة بحسب النوع‏‎ ‎‏لطافة و کثافة و صفاء و کدورة، فربّما یکون التفّاح و الرمّان و‏‎ ‎‏الرطب الطفَ و اصفی و اقربَ الی الاعتدال والکمال الوجودیّ من‏‎ ‎‏الجزر و الباقلاّء و اشباههما، و هذا الاختلاف الکثیر بین انواع‏‎ ‎‏الموادّ الغذائیّة ربّما یکون ضروریّاً. و لا اشکال فی انّ النطفة‏‎ ‎‏الانسانیّة التی یتکون منها الولد، و تکون لها المبدئیّة المادیّة له، من‏‎ ‎‏تلک الموادّ الغذائیة، فان النطفة من فضول بعض الهضوم، فالقوّة‏‎ ‎‏المولّدة المودعة فی الانسان تفرز من عصارة الغذاء هذه المادّة‏‎ ‎‏المنویة لحفظ بقاء النوع، فربّما تفرز المادّة من مادة غذائیّة لطیفة‏‎ ‎‏نورانیّة صافیة اکلها الوالد، و ربّما یکون الافراز من المادّة الکثیفة‏‎ ‎‏الظلمانیّة الکدرة، و قدیکون من متوسّطة بینهما، و قد یتمزج‏‎ ‎‏بعضها بالبعض.‏‎[1]‎‏(215)‏*  *  *


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 121

عوامل موثر در روان کودک قبل از ولادت

‏     ‏‏منها: اختلاف الاصلاب فی الشموخ و النورانیّة و الکمال و‏‎ ‎‏مقابلاتها و التوسّط بینهما، و هذا ایضاً باب واسع، و موجب‏‎ ‎‏لاختلافات کثیرة ربّما لا تحصی.‏

‏     و منها:اختلاف الارحام کذلک، هذا ایضاً من الموجبات‏‎ ‎‏الواضحة.‏

‏     و بالجملة: الوراثة الروحیّة شئ مشاهد معلوم بالضرورة.‏

‏     و منها: غیر ذلک؛ من کون غذاء الاب و الامّ حلالاً او حراماً او‏‎ ‎‏مُشتَبِهاً، و کذا کون ارتزاقهما من الحلال او الحرام او المشتَبِه فی‏‎ ‎‏حال کون الامانة فی باطنهما، و کون معدتهما فی حال الوقاع خالیة‏‎ ‎‏او ممتلئة او متوسّطة، و کون الوقاع حلالاً او حراماً او مشتَبِهاً، و‏‎ ‎‏کون آداب الجماع مرعیّة مطلقاً، او غیر مرعیّة مطلقاً، او مرعیّاً‏‎ ‎‏بعضها دون بعض، فانّ لکلّ ما ذکر دخالة تامّة فی قبول المادّة‏‎ ‎‏الفیض الوجودیّ من المبدا الجواد.‏

‏     فلو فرضنا انّ المادّة فی کمال النورانیّة، والصلب شامخ طاهر‏‎ ‎‏کامل، والرحم طاهر مطَهَّر، و الآداب الالهیّة محفوظة مرعیّة، یکون‏‎ ‎‏الولد طاهراً مطهَّراً لطیفاً نورانیّاً.‏

‏     ولو اتّفق کون سلسلة الآباء و الامّهات کلّها کذلک لصار نوراً‏‎ ‎‏علی نور، و طهارة علی طهارة، کما تقرا فی زیارة مولانا و سیّدنا‏‎ ‎‏الحسین، علیه الصلاة والسلام: (اشهد انّک کنت نوراً فی الاصلاب‏‎ ‎‏الشامخة و الارحام المطهّرة لم تنجسّک الجاهلیّة بانجاسها، و لم‏‎ ‎‏تلبسک من مدلهمّات ثیابها).‏‎[2]‎


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 122

‏    ‏‏فانّ هذه الفقرات الشریفة تدلّ علی ماذکرنا من دخالة المادّة‏‎ ‎‏النوریّة التی فی الاصلاب، و شموخ الاصلاب. و طهارة الارحام، و‏‎ ‎‏تنزیه الآباء، و اُلامّهات من قذارات الجاهلیّة من الکفر و ذمائم‏‎ ‎‏الاخلاق و قبائح الاعمال، فی طهارة الولد و نورانیّته. ‏

‏     هذه کلّها اُمور دخیلة فی ارواح الاطفال قبل ولادتها.‏‎[3]‎‏(216)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تاثیر شیر بر کودک 

‏     ‏‏منها: الارتضاع و المرضعة و زوجها، فانّ فی طهارة المرضعة و‏‎ ‎‏دیانتها و نجابتها و اخلاقها و اعمالها، و کذا فی زوجها، و کیفیة‏‎ ‎‏الارتضاع و الرضاع، دخالة عظیمة فی الولد.‏‎[4]‎‏(217)‏*  *  *


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 123

نقش والدین در تربیت فرزند 

‏     ‏‏از آن وقتی که ازدواج حاصل نشده بین پدر و مادر، اسلام برای‏‎ ‎‏ساختن انسان دستور دارد چه زنی را انتخاب کند، چه مردی را آن‏‎ ‎‏زن انتخاب کند، وضع اخلاقی اش چه جور باشد، وضع دیانتش‏‎ ‎‏چه جور باشد. یک نفر زارع وقتی می خواهد یک زراعتی بکند و‏‎ ‎‏یک تخمی را در یک زمینی کشت بکند، این زمین را باید ملاحظه‏‎ ‎‏بکند، آن چیزهایی که موجب تربیت این است باید ملاحظه بکند،‏‎ ‎‏این چیزهایی که وقتی ظهور پیدا کرد، باید آنها را ملاحظه کند که‏‎ ‎‏چه چیز مفید با این است، چه چیزهایی مخالف با این است، از آن‏‎ ‎‏رد بکند؛ باید همین طور مواظبت کند تا وقتی که رشد کرد و به ثمر‏‎ ‎‏رسید. ‏

‏     اسلام همین معامله را با افراد انسان کرده است. یعنی معاملۀ‏‎ ‎‏یک نفر زارع که می خواهد یک کِشتی بکند و می خواهد از آن‏‎ ‎‏استفاده بکند. از قبل از اینکه کشت بشود دستور دارد پدر و مادر‏‎ ‎‏چه جور باید باشند، یعنی ازدواج چه جور باید باشد. این برای این‏‎ ‎‏است که ملاحظۀ عاقبت این امر را کرده است که اگر ‏‏[‏‏یکی از‏‏]‏‏ پدر‏‎ ‎‏و مادر مثلاً اخلاقش فاسد باشد، اعمالش اعمال غیر انسانی‏‎ ‎‏باشد، این بچه هایی که پیدا می شود به واسطۀ وراثتی که هست در‏‎ ‎‏کار اینها هم در او تاثیر دارد؛ ولهذا مثل یک کشتکار بسیار دقیق،‏‎ ‎‏بسیار دلسوز، اسلام به نوع انسان مراعات کرده است. و از آن اول‏‎ ‎‏تا زمانی که ازدواج می شود؛ ازدواج که شد، چه تربیتی در ازدواج‏‎ ‎‏است. بعد در قضیۀ لقاح چه جور آداب؛ آداب بسیار در آنجا‏‎ ‎‏هست. بعد در زمان حمل آداب بسیار در آنجا هست. بعد در زمانِ‏‎ ‎‏ـ عرض می کنم ـ رضاع آداب بسیاری در آنجا هست. بعد در دامن‏‎ ‎‏مادر آدابی هست. بعد در ظل پدر آدابی هست. بعد در مدرسه‏‎ ‎‏آدابی هست. بعد در اجتماع آدابی هست. این بچه را از آن وقتی که‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 124

‏باز به دنیا نیامده مراعات کرده تا برسد به مرتبۀ عالی. و برای همۀ‏‎ ‎‏اینها دستور دارد.(218)‏

30 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت انتخاب صحیح همسر در امر تربیت 

‏     ‏‏تنها رژیمی که و تنها مکتبی که کار دارد به انسان، از قبل از‏‎ ‎‏اینکه این تخم و این دانه کِشته بشود، تا آن وقتی است که آخر‏‎ ‎‏است و آخر ندارد آن مکتبهای انبیاست. هیچ مکتبی در عالم غیر‏‎ ‎‏از مکتب انبیا کاری به این ندارند که تو چه زنی انتخاب کن،‏‎ ‎‏وصلت کنی، زن چه مردی را انتخاب کند. به آنها چه ربط دارد، کار‏‎ ‎‏به این ندارند؛ هیچ ابداً در قوانینشان این نیست که چه زنی انتخاب‏‎ ‎‏کن و چه مردی انتخاب کن. هیچ در قوانینشان نیست که ایام حمل‏‎ ‎‏بچه، مادر چه کارهایی را بکند، ایامی که بچه را شیر می خواهد‏‎ ‎‏بدهد چه کار بکند؛ ایامی که بچه در دامن مادرش است، مادرش‏‎ ‎‏چه وظیفه ای دارد؛ آن وقتی که تحت تربیت پدرش هست پدر چه.‏‎ ‎‏ابداً به این کارها قوانین مادی و طبیعی و رژیمهای غیر انبیا، هیچ‏‎ ‎‏کاری به اینها ندارند. آنها فقط وقتی که انسان، انسانی شد که آمد‏‎ ‎‏توی جامعه، جلوی مفسده هایی که اینها می خواهند، آن‏‎ ‎‏مفسده هایی که مضر به نظم باشد والاّ مفاسدی که عیش و نوش و‏‎ ‎‏عشرت باشد، هیچ کاری به آن ندارند، بلکه دامن هم به آن‏‎ ‎‏می زنند. کاری به اینکه بخواهند یک انسان بسازند، آدم درست‏‎ ‎‏کنند، هیچ کاری به این ندارند. در نظر آنها انسان با حیوان فرقش‏‎ ‎‏همین مقدار است که در طبیعت این بیشتر پیشرفت دارد. حیوان‏‎ ‎‏نمی تواند طیاره درست کند، انسان می تواند؛ حیوان طبیب‏‎ ‎‏نمی تواند بشود، انسان می تواند؛ اما حدود، حدود طبیعت است.‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 125

‏آنکه به همه چیز کار دارد، آنکه انسان را از قبل از ازدواج، قبل از‏‎ ‎‏اینکه بخواهد ازدواج کند، دنبال این است که آن چیزی که از این‏‎ ‎‏ازدواج می خواهد حاصل بشود باید یک آدم صحیح باشد، انسان‏‎ ‎‏باید باشد، قبل از اینکه شما ازدواج کنید. دستور دارد چه زنی را‏‎ ‎‏انتخاب کن، چه مردی را انتخاب کن. چرا اینها دستور دارند؟ برای‏‎ ‎‏اینکه همان طوری که یک زارع، یک دهقان وقتی که می خواهد‏‎ ‎‏یک مزرعه ای را بسازد، اول نظر می کند که زمین چه جور زمینی‏‎ ‎‏است، یک زمین صالح انتخاب می کند، آن تخمی را که می خواهد‏‎ ‎‏بکارد چه جور تخمی است، یک تخم گندم صالحی انتخاب‏‎ ‎‏می کند؛ چی لازم دارد برای تربیت، تمام اینها را در نظر دارد تا‏‎ ‎‏اینکه این مزرعه را آباد کند و یک منفعتی از آن ببرد. اسلام در‏‎ ‎‏انسان این نظر را داشته است که آن زوجی که انتخاب می شود چه‏‎ ‎‏جور باشد تا از این زوج یک انسان صحیح پیدا بشود. آن زنی که‏‎ ‎‏انتخاب می کنی چه جور زنی باشد تا از این دو نفر زوجین یک‏‎ ‎‏انسان پیدا بشود؛ بعد هم به چه آدابی باید باشد. روی چه ادبی این‏‎ ‎‏ازدواج باید باشد، بعد هم در چه حالی باید تلقیح بشود و چه‏‎ ‎‏آدابی دارد، بعد هم در ایام حمل چه ادبهایی هست، بعد هم در‏‎ ‎‏ایام شیر دادن چه ادبهایی هست؛ همۀ اینها برای این است که این‏‎ ‎‏مکتبهای توحیدی که بالاترینش اسلام است، آمده اند برای اینکه‏‎ ‎‏انسان درست کنند؛ نیامده اند که یک حیوانی منتها دارای ادراکاتی‏‎ ‎‏که حدود همان حیوانیت و همان مقصدهای حیوانی باشد، منتها‏‎ ‎‏یک قدری زیادتر، نیامده اند این را درست کنند؛ آمده اند انسان‏‎ ‎‏درست کنند. اینکه شما گفتید که هیچ مکتبی مثل اسلام نیست و‏‎ ‎‏هیچ رژیمی مثل اسلام نیست، نکته اش ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ این معناست که‏‎ ‎‏اسلام است که می تواند انسان را از مرتبۀ طبیعت تا مرتبۀ‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 126

‏روحانیت، تا فوق روحانیت تربیت کند. غیر اسلام و غیر مکتبهای‏‎ ‎‏توحیدی اصلاً کاری به ماورای طبیعت ندارند، عقلشان هم به‏‎ ‎‏ماورای طبیعت نمی رسد؛ علمشان هم به ماورای طبیعت‏‎ ‎‏نمی رسد، آنی که علمش به ماورای طبیعت می رسد، آنی است که‏‎ ‎‏از راه وحی باشد، آنی است که ادراکش ادراک متصل به وحی‏‎ ‎‏باشد، و آن انبیا هستند.(219)‏

13 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توصیه های اسلام در ازدواج 

‏     ‏‏شما به حکومتهای دنیا ـ غیر ادیان ـ وقتی که نظر بکنید، چه‏‎ ‎‏حکومتهای شرق و غرب و چه حکومتهایی که در بین شرق و‏‎ ‎‏غرب هستند، هیچ حکومتی را نمی بینید که با کیفیت بارداری زنها‏‎ ‎‏کار داشته باشد، با بچه های شیرخوار کار داشته باشد، با کیفیت‏‎ ‎‏ازدواج که چه وقت باشد، چه وقت نباشد کار داشته باشد، با‏‎ ‎‏بچه های کوچکی که در دامن مادرشان هست و تکلیف پدر و‏‎ ‎‏مادر، با آنها کار داشته باشد؛ بلکه هیچ حکومتی با اخلاق افراد هم‏‎ ‎‏کار ندارد، الاّ آن چیزی که به حکومت ضرر بزند. نظر حکومتهای‏‎ ‎‏دنیایی این است که یک کسی مخالفت با نظم نکند، مخالفت با‏‎ ‎‏حکومت آنها نکند، بیرون نیاید و عربده بکشد و بخواهد نظم رابه‏‎ ‎‏هم بزند. تا این حدود کار دارند آنها. اما در باطن منزلها چه‏‎ ‎‏می گذرد غیر از توطئه ها، که این هم مربوط به نظام است، این آدم‏‎ ‎‏در خانۀ خودش چه می کند، ابداً کاری به این ندارد. هر کاری‏‎ ‎‏می خواهد بکند. آزادی که حکومتهای مادی به مردم می دهند غیر‏‎ ‎‏از آن آزادی است که حکومتهای معنوی و خصوصاً اسلام به‏‎ ‎‏جامعه می دهد. طرز حکومت اسلام با سایر حکومتها در‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 127

‏تشکیلات، طرز نیروهای مسلح اسلامی با سایر نیروهایی که غیر‏‎ ‎‏اسلامی هستند، همۀ اینها فرق دارند. اسلام از قبل از اینکه شما‏‎ ‎‏ازدواج بکنید، با ازدواج شما سروکار دارد. می خواهد نتیجۀ این‏‎ ‎‏ازدواج یک انسان سالم باشد. مثل حیوانات نباشد که به طور‏‎ ‎‏هرج ومرج هر کاری می خواهند می کنند. از قبل از ازدواج قوانین‏‎ ‎‏اسلام هست که چه شخصی را زن قبول کند به ازدواج و چه زنی را‏‎ ‎‏مرد قبول کند برای ازدواج. اوصاف مرد، اوصاف زن، اینها مطرح‏‎ ‎‏هست در اسلام. در هیچ حکومتی این مطرح نیست که مرد‏‎ ‎‏اوصافش چه باشد، زن اوصافش چه باشد. در اسلام این مطرح‏‎ ‎‏است، وقت ازدواج چه وقت باشد، بعد از ازدواج چه روابطی بین‏‎ ‎‏زن و مرد باشد. وضع زندگی زن و مرد با هم چه جور باشد. وقتی‏‎ ‎‏که زن و مرد با هم خلوت می کنند وقت این خلوت چه وقت‏‎ ‎‏باشد.(220)‏

15 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همراهی اسلام در امر ازدواج 

‏     ‏‏بیایند ببینند که اسلام چه می گوید. و از اوّلی که بشر می خواهد‏‎ ‎‏ازدواج کند همراهش هست که این بچه ای که می خواهد از این‏‎ ‎‏بشر تولید بشود، یک بچۀ خوبی باشد، بعد هم در دامن مادرش‏‎ ‎‏اینطور، بعد هم در دبستانش اینطور، بالا و پایین تا آخر. اسلام‏‎ ‎‏می خواهد شما را هدایت کند به یک راه راستی. اسلام اینطور‏‎ ‎‏نیست که بخواهد به شما یک سلطه ای پیدا کند و یک آقایی‏‎ ‎‏بفروشد، خیر.(221)‏

15 / 4 / 59

*  *  *

‎ ‎

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 128

  • )) «موادی که با آن بنی آدم تغذیه می کنند و با آن به زندگی و حیات خود در این عالم عنصری طبیعی ادامه  می دهد به حسب نوع گوناگون است، از نظر لطافت و پری و صفا و کدورت، چه بسا که سیب و انار و خرما لطیفتر و پاکتر و معتدلتر و کاملتر از هویج و باقلا و مانند آن باشد؛ و این اختلاف زیاد میان انواع مواد غذایی چه بسا که ضروری باشد، بدیهی است که نطفۀ انسانی که از آن فرزند پدید می آید و سرچشمۀ مادی آن را تشکیل می دهد، از این مواد غذایی است، چه بسا این مواد نطفه از مواد غذایی لطیف و نورانی و صاف است که پدر آن را خورده و چه بسا از مواد انبوه، ظلمانی و کدر و چه بسا چیزی میان این دو است، و گاهی آمیخته به یکدیگر است».
  • )) مصباح المتهجد؛ 664.
  • )) اختلاف صلبهای پدران در اعتلا و نورانیت و کمال و یا ضد آنها و یا بینابین آنها و این باب وسیعی است و  موجب اختلافات بسیار و بیشمار است.     اختلاف رحمها نیز یکی دیگر از موجبات گوناگونی انسانهاست.     وراثت روحی نیز از دیگر موجبات اختلاف انسانهاست که کاملاً مشهود و بدیهی است.     غذای پدر و مادر از نظر حلال یا حرام یا شبهه ناک بودن.     همچنین تغذیه آنها از حلال یا حرام یا شبهه ناک در حالی که امانت الهی در بطن آنهاست.      معده پدر و مادر به هنگام آمیزش، خالی یا پر یا متوسط است.     آمیزش حلال یا حرام یا مشتبه باشد.     آداب آمیزش به طور کامل رعایت یا مطلقاً رعایت نشود یا بعضی رعایت و بعضی رعایت نشود.     تمامی این امور دخالت تام در پذیرش ماده برای فیض وجودی از مبدا بخشنده دارد.     بنابراین اگر ماده در کمال نورانیت و صلب شامخ طاهر و کامل و رحم طاهر و مطهّر و آداب الهی حفظ و رعایت شود، فرزند طاهر، مطهّر، لطیف و نورانی خواهد گشت و چنانچه سلسله پدران و مادران همه اینچنین باشند نور علی نور و پاکی در پاکی خواهد بود چنانچه در زیارت امام حسینع می خوانیم: «اشهد انّک کنت نوراً فی الاصلاب الشامخة و الارحام المطهرة لم تنجسک الجاهلیة بانجاسها و لم تلبسک من مُدلهمات ثیابها».     گواهی می دهم که تو نوری بودی در صلبهای عالی و شامخ پدران و رحمهای پاک مادران. ناپاکیهای دوران جاهلیت شما را آلوده نساخته و غباری از رذایل بر دامان شما ننشسته است.     این فقرات دلالت بر آنچه ما ذکر کردیم دارد که ماده نورانی که در صلبهاست شامخ بودن پشت پدران و پاکی رحمهای مادران و منزه بودن پدران و مادران از آلودگیهای جاهلیت یعنی کفر، اخلاق نکوهیده و کردار زشت، در طهارت و نورانیت فرزند دخالت دارد.     تمامی این امور موثر در روان کودکان قبل از ولادت است.
  • )) شیرخوارگی و زن شیرده و همسرش و دیانت و نجابت و اخلاق و اعمال آن دو و چگونه شیردادن وشیر خوردن، دخالت بسیار موثری در کودک دارد.