فصل دوم: عوامل موثر بر تعلیم و تربیت
عوامل اجتماعی و محیطی
متفکران، نویسندگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1270-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

متفکران، نویسندگان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

راه نوشتن کتاب 

‏     ‏‏کتاب اخلاق، موعظۀ کتبیّه باید باشد و خود معالجه کند دردها‏‎ ‎‏و عیبها را، نه آنکه راه علاج نشان دهد.‏

‏     ریشه های اخلاق را فهماندن و راه علاج نشان دادن، یک نفر را‏‎ ‎‏به مقصد نزدیک نکند و یک قلب ظلمانی را نور ندهد و یک خُلق‏‎ ‎‏فاسد را اصلاح ننماید. کتاب اخلاق آن است که به مطالعۀ آن،‏‎ ‎‏نفس قاسی نرم، و غیر مهذّب مهذّب، و ظلمانی نورانی شود؛ و‏‎ ‎‏آن، به آن است که عالِم در ضمن راهنمایی، راهبر و در ضمن ارائۀ‏‎ ‎‏علاج، معالِج باشد و کتاب، خود، دوایِ درد باشد نه نسخۀ دوانما.‏

‏طبیب روحانی باید کلامش حکمِ دوا داشته باشد نه حکم نسخه.‏‎ ‎‏و این کُتب مذکوره نسخه هستند نه دوا، بلکه اگر جرات بود‏‎ ‎‏می گفتم: «نسخه بودن بعضی از آنها نیز مشکوک است»، ولی از‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 318

‏این وادی صرف نظر کردن اولی است.‏

‏     نویسنده، راه نوشتن کتاب اخلاق را باز کردم که اگر عالمی‏‎ ‎‏نویسنده و قادر بر تقریر و تحریر پیدا شد، این طرز بنویسد؛ نه‏‎ ‎‏آنکه خودِ من را چنین قدرت یا قلم شکسته ام را این توانایی یا قلب‏‎ ‎‏ظلمانی ام را این بینایی است.(553)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قلم باید در دست اشخاص صالح باشد

‏     ‏‏اسلحه دست بی اصل و دست غیرصالح است. همۀ اسلحه ها‏‎ ‎‏را ملاحظه کنید، یک نظر عمومی بکنید. قلم خودش یکی از‏‎ ‎‏اسلحه هاست؛ این قلم باید دست اشخاص صالح و دست افاضل‏‎ ‎‏باشد. وقتی که قلم دست اراذل افتاد، مفسده ها زیاد خواهد‏‎ ‎‏شد. الآن قلم دست اراذل است، در یک محیطهایی و در یک‏‎ ‎‏جنبه هایی. و این اراذل هر چه آن رذلِ فوقشان انجام می دهد، به‏‎ ‎‏یک صورت زیبایی، با یک قلم شیوایی، اینها خوب بزک کرده‏‎ ‎‏نشان می دهند. این جنایتی است که از قلم به این ملت می خورد.‏‎ ‎‏مفسده هایی که آنها می کنند، جنایاتی که آنها می کنند،‏‎ ‎‏خونریزیهایی که آنها می کنند، این اهلِ قلم غیر صالح که این حربه‏‎ ‎‏در دستش است، این با قلم فرسایی خودش، و می نشیند توی‏‎ ‎‏خانه اش و قلم فرسایی می کند و همۀ چیزها را وارو نشان می دهد،‏‎ ‎‏هر مطلبی شده باشد عکسش می کند. این هم یک رشته است که‏‎ ‎‏قلم باید دست اشخاص صالح باشد.(554)‏

دی 1356 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اداره جامعه توسط رهبران فکری 

‏     د‏‏ر دنیای امروز، که گفته می شود دنیای صنعت است، رهبران‏‎ ‎


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 319

 

‏فکری می خواهند جامعۀ بشری را نظیر یک کارخانۀ بزرگ صنعتی‏‎ ‎‏اداره کنند؛ در حالی که جامعه ها از انسانها تشکیل شده است که‏‎ ‎‏دارای بُعد معنوی و روح عرفانی است.(555)‏

19 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نویسندگان و رشد جوانان 

‏     ‏‏نویسندگان و گویندگان ما ملت را با قلمها و زبانهای خود به‏‎ ‎‏پیش ببرند و جوانان برومند ما را از این پیشامدهای ناچیز نترسانند‏‎ ‎‏که جوانان ما مرد شهادت و شهامتند و از قلمهای مزدور آسیب‏‎ ‎‏برنمی دارند.(556)‏

10 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رشد فکری بشر و نتیجه آن 

‏     ‏‏ما امیدواریم که بشر به رشدی برسد که مسلسلها را به قلم‏‎ ‎‏تبدیل کند. آن قدری که قلم و بیان به خدمت بشر بوده است‏‎ ‎‏مسلسلها نبوده اند.(557)‏

6 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سازندگی قلم و بیان

‏     ‏‏قلم و علم و بیان است که می تواند بشر را بسازد، نه مسلسل و‏‎ ‎‏نه سایر قوای تخریب کننده. مسلسلها هم و همۀ آلات حربی هم‏‎ ‎‏در سایۀ علم تحقق پیدا کردند. منتها گاهی مسلسلها و سایر ابزار‏‎ ‎‏باصطلاح تمدن را اشخاصی ایجاد کرده اند که موجب تخریب بلاد‏‎ ‎‏و عباد شده است. و گاهی اشخاصی ایجاد کرده اند که موجب‏‎ ‎‏تایید انسان و ساختن انسان و آرامش در بین انسانها بوده است و‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 320

‏در این خدمت بوده است. شما کوشش کنید که با بیان و قلم‏‎ ‎‏مسلسلها را کنار بگذارید و میدان را به قلمها و به علمها و به دانشها‏‎ ‎‏واگذار کنید.‏

‏     بشر تا در سایۀ مسلسل و توپ و تانک می خواهد ادامۀ حیات‏‎ ‎‏بدهد، نمی تواند انسان باشد، نمی تواند به مقاصد انسانی برسد.‏‎ ‎‏آن وقتی مردم به مقاصد اسلامی و انسانی می رسند و به کمال‏‎ ‎‏دانش و علم می رسند که قلمها بر مسلسلها غلبه کند، و دانشها در‏‎ ‎‏بین بشر به آنجا برسد که مسلسلها را کنار بگذارد، و میدان، میدان‏‎ ‎‏قلم باشد، میدان علم باشد.(558)‏

6 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پالایش ذهن جوانان 

‏     ‏‏باید خیلی جوانها و دانشمندها و آنهایی که نویسنده وگوینده‏‎ ‎‏هستند، خیلی کوشش کنند که آن کدورتهایی را که در ذهن‏‎ ‎‏جوانهای ما در طول حکومت آن نظام فاسد پیدا شده است،‏‎ ‎‏جبران کنند.(559)‏

2 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استفاده نویسندگان از موعظه حسنه 

‏     ‏‏در این محیط باید به حسب فرهنگ الهی ـ اسلامی، در مقابل‏‎ ‎‏این توطئه های دامنه دار استقامت کرد و از این فرصت الهی که به‏‎ ‎‏دست آمده است نویسندگان متعهد و گویندگان و هنرمندان‏‎ ‎‏استفاده کرده و به مدد روحانیونِ آشنا به فقه اسلام و قرآن کریم،‏‎ ‎‏احکام الهی را که برای همۀ قرون است با اجتهاد صحیح از قرآن‏‎ ‎‏کریم، سنّت نبی اکرم (ص) و اخبار سرشار از معارف الهی و فقه‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 321

‏سنتی استخراج کرد و به عالَم عرضه داشت و از خرده گیری‏‎ ‎‏کج روشان و آخوندهای درباری و وعاظ السّلاطین نهراسید و به آن‏‎ ‎‏روحانی نمایان یا روحانیانی که از روی عمد یا کج فهمی، یا حسد و‏‎ ‎‏دسیسه های شیطانی ‏‏[‏‏مخالفت می کنند‏‏]‏‏، با موعظۀ حسنه و طریقۀ‏‎ ‎‏نبی اکرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین و سایر ائمۀ‏‎ ‎‏معصومین ـ علیهم صلوات الله فهماند که این کجرویها اگر خدای‏‎ ‎‏ناخواسته بجایی برسد و خللی در جمهوری اسلامی ـ که‏‎ ‎‏می خواهد اسلام مظلوم در طول تاریخ را تجدید کند ـ وارد شود،‏‎ ‎‏اسلام چنان سیلی از غرب و شرق و وابستگان به آنان می خورد که‏‎ ‎‏قرنها فسادی بالاتر از عصر ستمشاهی را شاهد خواهیم بود.(560)‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 322

  • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع بیشتر در این مبحث رجوع کنید به:1. جهاد اکبر؛ ص 15.2. همان؛ ص 18.3. صحیفه امام؛ ج 3، ص 219ـ221 . 4. همان؛ ج 5، ص 187ـ188 . 5. همان؛ ج 13، ص 447ـ448 .6. همان؛ ص 448ـ450 .7. همان؛ ج 16، ص 241ـ242 .8. همان؛ ج 21، ص 263 .