فصل دوم: عوامل موثر بر تعلیم و تربیت
عوامل اجتماعی و محیطی
رسانه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1270-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

رسانه ها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ابزار آگاهی 

‏     ‏‏امید است طبقه جوان که به سردیها و سستیهای ایام پیری‏‎ ‎‏نرسیده اند با هر وسیله ای که بتوانند ملتها را بیدار کنند؛ با شعر،‏‎ ‎‏نثر، خطابه، کتاب و آنچه موجب آگاهی جامعه است؛ حتی در‏‎ ‎‏اجتماعات خصوصی از این وظیفه غفلت نکنند، باشد که مردی یا‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 322

‏مردانی بلند همت و غیرتمند پیدا شوند و به این اوضاع نکبت بار‏‎ ‎‏خاتمه دهند.(561)‏

28 / 8 / 48

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

موافقت اسلام با سینما 

‏     ‏‏ما با سینماهایی که برنامه های آنها فاسد کنندۀ اخلاق جوانان و‏‎ ‎‏مخرب فرهنگ اسلامی باشد مخالفیم. اما با برنامه هایی که تربیت‏‎ ‎‏کننده و به نفع رشد سالم اخلاقی و علمی جامعه باشد موافق‏‎ ‎‏هستیم.(562)‏

10 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممنوعیت فیلمهای منحرف 

‏     ‏‏فیلمهای منحرف کننده از اخلاق متعالی انسانی، ممنوع‏‎ ‎‏است.(563)‏

18 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دانشگاه عمومی 

‏     ‏‏این دستگاهها. تمام مطبوعات ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ اینطور است منتها اهمیت‏‎ ‎‏تلویزیون بیشتر از همه است، اهمیت رادیو ـ تلویزیون بیشتر از‏‎ ‎‏همه است. این دستگاهها دستگاههای تربیتی است؛ باید تمام‏‎ ‎‏اقشار ملت با این دستگاهها تربیت بشوند؛ یک دانشگاه عمومی‏‎ ‎‏است. دانشگاهها دانشگاههای موضعی است، این یک دانشگاه‏‎ ‎‏عمومی است یعنی دانشگاهی است که در تمام سطح کشور‏‎ ‎‏گسترده است. باید از آن، عملِ دانشگاه را، به آن اندازه ای که‏‎ ‎‏می شود، استفاده کرد. باید این دستگاه دستگاهی باشد که بعد از‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 323

‏چند سال تمام قشر ملت را روشن کند، تمام را مبارز بار بیاورد،‏‎ ‎‏تمام را متفکر بار بیاورد، تمام اینها را مستقل بار بیاورد، آزادمنش‏‎ ‎‏بار بیاورد، از غربزدگی بیرون کند؛ استقلال به مردم بدهد. این از‏‎ ‎‏همۀ چیزهایی که در این دستگاهها هست مهمتر است؛ و این‏‎ ‎‏وظیفه دارد که با مردم حکمِ معلم و شاگرد داشته باشد. اشخاص‏‎ ‎‏نویسنده، اشخاص گوینده، اشخاص فهیم، اشخاص مطلع در‏‎ ‎‏اینجا صحبت بکنند. فرصت به آنها بدهند که در اینجا صحبت‏‎ ‎‏بکنند. زیادند اشخاص که پیشنهاد این معانی را می کنند؛ به اینها‏‎ ‎‏باید فرصت بدهند و آنها صحبت بکنند. به جای آن چیزهایی که‏‎ ‎‏به درد ملت نمی خورد یا مضر به حال ملت است، یک چیزهای‏‎ ‎‏مفید را به مردم بدهند و یک غذای مفیدی به مردم بدهند؛ مردم را‏‎ ‎‏تغذیه کنند به غذاهای صحیح سالم. و من امیدوارم که این دستگاه‏‎ ‎‏هم همان طوری که وعده کردند که بتدریج درست بشود، قدم را‏‎ ‎‏یک خرده بلندتر بردارند و زودتر ان شاءالله تصفیه بشود و تعدیل‏‎ ‎‏بشود.(564)‏

29 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رادیو و تلویزیون، دستگاه آموزشی 

‏     ‏‏شما باید بدانید که این دستگاههایی که الآن اسم بردید و بعض‏‎ ‎‏از شما یا ‏‏[‏‏همۀ‏‎ ‎‏]‏‏شما مشغول او هستید، اینها دستگاههای‏‎ ‎‏آموزشی باید باشد. در زمان طاغوت همۀ این دستگاهها‏‎ ‎‏دستگاههایی بود که جوانهای ما را خواب می کرد، ملت ما را به‏‎ ‎‏بیهوده روشی تبلیغ می کرد، همه را می خواست از سرنوشت‏‎ ‎‏خودشان غافل کند. در صورتی که سینما برای این مقاصد شومی‏‎ ‎‏که اینها در این مدت طولانی طرح ریزی کردند نبوده؛ اینها‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 324

‏چیزهایی است که آموزشی است. رادیو و تلویزیون یک دستگاه‏‎ ‎‏آموزشی است، سینما یک دستگاه آموزشی است. باید دستگاهها‏‎ ‎‏را به طور مسالمت، به طور صحیح، به طور سلیم اداره کرد.(565)‏

5 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وظیفه مطبوعات 

‏     ‏‏مطبوعات باید مثل معلمینی باشند که مملکت را و جوانان را‏‎ ‎‏تربیت می کنند، و آرمان ملت را منعکس می کنند.(566)‏

26 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش مربیگری رسانه ها

‏     ‏‏در هر صورت، تمام رسانه ها مربی یک کشور هستند؛ باید‏‎ ‎‏تربیت کنند کشور را، افراد یک کشور را؛ و باید خدمت کنند به‏‎ ‎‏ملت.(567)‏

25 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مجله برای ساختن انسان متفکر 

‏     ‏‏مجله باید در خدمت کشور باشد. خدمت به کشور این است‏‎ ‎‏که تربیت کند؛ جوان تربیت کند، انسان درست کند؛ انسان برومند‏‎ ‎‏درست کند، انسان متفکر درست کند؛ تا برای مملکت مفید‏‎ ‎‏باشد.(568)‏

16 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بالاترین خدمت رسانه ها 

‏     آنکه از همۀ خدمتها بالاتر است این است که نیروی انسانی ما‏‎ ‎


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 325

 

‏را رشد بدهد و این به عهدۀ مطبوعات است؛ مجله هاست؛ رادیو‏‎ ‎‏تلویزیون است؛ سینماهاست؛ تئاترهاست. اینها می توانند نیروی‏‎ ‎‏انسانی ما را تقویت کنند، و تربیت صحیح بکنند و خدمتشان‏‎ ‎‏ارزشمند باشد.(569)‏

16 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هدف نمایش 

‏     ‏‏ما اگر این جوانهایمان را و این بچه هایمان را، حتی آنی که برای‏‎ ‎‏بچه ها نمایش داده می شود، باید یک جوری باشد که این بچه از‏‎ ‎‏اول یک طوری بار بیاید که مستقل باشد در فکر. مستقیم باشد و‏‎ ‎‏متعهد بار بیاید.(570)‏

18 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اهمیت رادیو و تلویزیون 

‏     ‏‏من کراراً به آقایانی که از رادیو ـ تلویزیون اینجا آمده اند تذکر‏‎ ‎‏دادم که این دستگاهی که شماها اداره می کنید؛ حساسترین‏‎ ‎‏دستگاهی است که در این کشور است. سایر رسانه ها از قبیل‏‎ ‎‏مطبوعات و اینها موثرند، لکن در یک قشر خاصی. اولاً، تیراژشان‏‎ ‎‏آن قدر زیاد نیست که به همۀ کشور و به همۀ افراد برسد. و ثانیاً،‏‎ ‎‏بسیاری از افراد کشور ما هستند که سواد ندارند تا بتوانند استفاده‏‎ ‎‏کنند. لکن و از آن طرف، تا آمده است که روزنامه ها به دست‏‎ ‎‏اشخاصی که دور هستند برسد، باز دو سه روزی، یک دو روزی،‏‎ ‎‏طول می کشد. اما رادیو یک دستگاهی است که همۀ قشرهای‏‎ ‎‏ملت و همۀ افراد ـ چه باسواد و چه بیسواد ـ از آن استفاده می کنند.‏

‏     و رادیو ـ تلویزیون علاوه بر اینکه جهت سمعی دارد ـ استفادۀ‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 326

‏سمعی ـ یک استفادۀ بصری هم دارد. و الآن هم وضع طوری است‏‎ ‎‏که در همۀ دهاتِ کشور ما، بلکه شاید سایر کشورها هم در دهات‏‎ ‎‏کوچکش هم، این رادیو و تلویزیون هست. مثل سابق نیست که‏‎ ‎‏منحصر باشد به یک دسته ای. اشخاصی هم که مثلاً ضعیف‏‎ ‎‏هستند از حیث مادیات مع ذلک کوشش می کنند که خرج خودشان‏‎ ‎‏را کاهش بدهند و یک رادیو بخرند؛ و شاید بسیارشان هم‏‎ ‎‏تلویزیون هم داشته باشند. و شما هر حرفی را که منعکس کنید در‏‎ ‎‏رادیو همان آن، به همۀ کشور و به همۀ جاهایی که موج رادیو‏‎ ‎‏می رسد همان آن می رسد. و اگر این دستگاه یک دستگاه صحیح‏‎ ‎‏باشد این می تواند یک خدمت بسیار بزرگی، بالاتر از همۀ خدمتها‏‎ ‎‏به مملکت بکند.(571)‏

29 / 7 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آموزندگی یک فیلم 

‏     ‏‏من غالباً فیلمهایی که خود ایرانیها درست می کنند به نظرم بهتر‏‎ ‎‏از دیگران است. مثلاً فیلم «گاو» آموزنده بود. اما حالا این فیلمها‏‎ ‎‏باید حتماً از امریکا و یا از اروپا بیاید با یک بی بندوباری، تا‏‎ ‎‏روشنفکران غربزده شاد شوند. فیلمهایی که از خارج به ایران‏‎ ‎‏می آید اکثراً استعماری است. لذا فیلمهای خارجی استعماری را‏‎ ‎‏حذف کنید مگر صددرصد صحیح باشد.(572)‏

23 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت مصلحت کشور در برنامه ها

‏     ‏‏باید رادیو ـ تلویزیون مربی جوانهای ما، مربی مردم کشور‏‎ ‎‏باشد، نه اینکه مطالبی در او گفته شود که مخالف با وضعیت کشور‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 327

‏است، مخالف با مصلحت کشور است.(573)‏

31 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسانه ها و ارشاد مردم 

‏     ‏‏تلویزیون باید ارشاد بکند رادیو باید ارشاد بکند. روزنامه ها‏‎ ‎‏باید ارشاد بکنند.‏

‏     روزنامه ها نباید یک چیزهایی را که موجب تهییج مردم است و‏‎ ‎‏موجب انحراف مردم است در آنجا بنویسند. رادیو نباید این کار را‏‎ ‎‏بکند. باید ارشاد بکند.(574)‏

7 / 4 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ریشه کن کردن فساد با برهان 

‏     ‏‏باید مردم را به این راه دعوت کرده؛ و منحرفین را به راه راست‏‎ ‎‏هدایت کرد. باید فساد آنها را به طور سالم با برهان از بین برد، نه با‏‎ ‎‏جنگ و جدال. نشریه، بسیار خوب است و در صورتی که محتوای‏‎ ‎‏آن محتوای آموزنده باشد و دست اندر کاران آن متعهد باشند، این‏‎ ‎‏نشریه راس همۀ امور می شود. انسان اگر انصاف داشته باشد، باید‏‎ ‎‏به خاطر مردمی که قلمها را برای اینها آزاد گذاشته اند، از قلم و‏‎ ‎‏قدمش استفاده کند. و دیانت هم اقتضای همین را می کند. ما باید‏‎ ‎‏نشریاتمان مفید باشد و اخلاق جامعه را اصلاح کنیم.(575)‏

10 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تاثیر فرم مجله در خواننده 

‏     ‏‏آنچه که بیش از همه در فرهنگ مردم تاثیر می گذارد، مجله‏‎ ‎‏وفرهنگ مجله است، برای اینکه مجله ونحوه ارائه آن خیلی تاثیر‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 328

‏دارد، این حتی خودش اگر مجله را هم نخواند، ورق زدن مجله،‏‎ ‎‏این خودش در روحیه اش تاثیر می کند.(576)‏

2 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت کیفیت در نوشتن 

‏     ‏‏پنجاه سال جامعه ما هرمجله ای را باز کردند ویا گوش به رادیو‏‎ ‎‏و تلویزیون دادند همه انحرافی بود، همه برای این بود که از جوانها‏‎ ‎‏مبادا جوان صحیحی ساخته شود، که خداوند به داد شما رسید‏‎ ‎‏ومسائل جهش پیدا کرد. اینها دنبال این هستند که انقلاب را‏‎ ‎‏برگردانند به جای اولش. هر کس مجله می خواهد بنویسد باید‏‎ ‎‏مجهز باشد که این نسل آینده را تربیت کند. برای نسل آینده فکری‏‎ ‎‏بکنید. اسلام همه نسلها را مکلف می داند. پیغمبر اسلام مکلف‏‎ ‎‏بودند برای همه نسلها. همچنین مکلفیم که برای نسلهای آینده کار‏‎ ‎‏کنیم. باید تربیت ما از اولاد در خانه و دبستان و دبیرستانها باشد.‏‎ ‎‏ان شاءالله موفق باشید که مجله تان تربیت کننده باشد زیاد نوشتن‏‎ ‎‏نباشد، خوب نوشتن باشد.(577)‏

2 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مدرسه عمومی 

‏     ‏‏شما این را مثل سایر رسانه های گروهی حساب نکنید، این‏‎ ‎‏یک وضعیت خاصی دارد که این بچه های دو ـ سه ساله، سه چهار‏‎ ‎‏ساله به این نگاه می کنند و از این در روح آنها اثر گذاشته می شود‏‎ ‎‏تا پیرمردها، تحت تاثیر همه واقع می شوند. و این یک دستگاهی‏‎ ‎‏است که در خدمتگزاری می تواند بهترین دستگاهها باشد و در‏‎ ‎‏خیانت می تواند بالاترین خیانت را بکند. از تمام دستگاههای‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 329

‏تبلیغاتی الآن، امروز نقش رادیو تلویزیون از همۀ دستگاهها‏‎ ‎‏بالاتر است. اگر این اصلاح بشود، یک کشور را می تواند اصلاح‏‎ ‎‏کند و اگر ـ خدای نخواسته انحراف در این باشد، یک کشور‏‎ ‎‏را می تواند منحرف کند. اینهایی که سواد ندارند، خوب، فیلمها را‏‎ ‎‏تماشا می کنند، حرفها را هم می شنوند، آنها هم که سواد‏‎ ‎‏دارند خوب هست، اینطور نیست که این مخصوص به یک‏‎ ‎‏دسته ای باشد. بچه های کوچولو می نشینند و این عروسکهایی که‏‎ ‎‏آنجا چه می شود ـ مثلاً ـ تماشا می کنند و فیلمها را تماشا‏‎ ‎‏می کنند، اگر انحراف در اینها باشد، آنها را از همان بچگی‏‎ ‎‏منحرف می کند. این از مدرسه ها بالاتر است، این مدرسۀ عمومی‏‎ ‎‏سرتاسری کشور است و صدایی که در اینجا بلند می شود، همۀ‏‎ ‎‏کشور و تا آنجایی که موج آن می رود، این صدا می رود و نقشی‏‎ ‎‏که در اینجا نقش می بندد، صورتی که در اینجا و سیمایی که‏‎ ‎‏در اینجا نشان داده می شود، در همۀ کشور و در هر جا که این‏‎ ‎‏پوشش دارد، می رود. و لهذا، مسئولیت این، یک مسئولیت بسیار‏‎ ‎‏بزرگی است و خدمت در اینجا هم یک خدمت ارزندۀ بسیار‏‎ ‎‏بزرگی است.(578)‏

27 / 12 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اهمیت انتشارات 

‏     ‏‏اهمیت انتشارات، مثل اهمیت خونهایی است که در جبهه ها‏‎ ‎‏ریخته می شود. و مِدادُ العُلَماءِ اَفضَلُ مِن دِماءِ الشُّهَداء برای اینکه،‏‎ ‎‏دماء شهدا گرچه بسیار ارزشمند است و سازنده، لکن قلمها بیشتر‏‎ ‎‏می تواند سازنده باشد. و شهدا را، قلمها می سازند و شهیدپرور‏‎ ‎‏هستند قلمها. لهذا این عمل ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که شما دارید، باید ارزشش را‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 330

‏توجه کنید و مسئولیتش را. و عمل هرچه ارزش بیشتر داشته باشد،‏‎ ‎‏مسئولیتش هم بزرگتر است. و حالا که شما در انتشارات واقع‏‎ ‎‏هستید و در جهت فرهنگ این گروه هستید، باید توجه کنید به‏‎ ‎‏انتشاراتتان که یک انتشارات مفید باشد. و باید انتشارات امروز،‏‎ ‎‏جبران انتشارات زمان رژیم سابق رابکند.‏

‏     ‏‏[‏‏در سابق به وسیلۀ‏‎ ‎‏]‏‏انتشارات کشاندند جوانهای ما را به فساد،‏‎ ‎‏به تباهی. دختر و پسر را به فحشا کشاندند، و گناه بزرگش گردن‏‎ ‎‏انتشارات آن روز بود. آنها هم یک عامل قوی برای آن مسئله‏‎ ‎‏بودند. و باید انتشارات در هر جا هست، چه سپاه و چه جاهای‏‎ ‎‏دیگر توجه کنند که آن کارهایی که آنها کردند و جوانهای ما را به‏‎ ‎‏تباهی کشیدند، اینها جبران کنند آن را. و توجه به اینکه، البته‏‎ ‎‏جوانها زیادند در این سپاه پاسداران، و ممکن است گاهی وقتها‏‎ ‎‏یک جوانی ـ به واسطۀ جوانی که دارد، با حُسن نیتی که دارد ـ یک‏‎ ‎‏کاری بکند که موافق با مصلحت نباشد.‏

‏     باید این انتشارات یک مقدارش هم راجع به نصیحت خود این‏‎ ‎‏سپاه پاسداران باشد. یعنی، شما اختصاص بدهید یک مقداری از‏‎ ‎‏او را برای ساختن جوانهایی که حالا در سپاه پاسداران هستند، و‏‎ ‎‏بعدها هم می آیند تا اینکه ان شاءالله این کار شما، هم سازندۀ خود‏‎ ‎‏این گروه باشد، و هم تبلیغات برای دیگران.(579)‏

 8 / 2 / 61 

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اهمیت راستگویی در خبرگزاریها 

‏     ‏‏آنچه در خبرگزاری ها مهم است کیفیت آن است؛ زیرا هر کدام‏‎ ‎‏که به راستی و راستگویی نزدیکتر باشند، شوق انسان را به گوش‏‎ ‎‏دادن بیشتر می کنند.(580)‏

*  *  *7 / 7 / 61 


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 331

وضع مطبوعات در رژیم گذشته 

‏     ‏‏آن روز روزنامه ها را می دیدی، روزنامه هایی بود که همه‏‎ ‎‏برخلاف مصالح خود کشور ما ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏ و چون اسلام را می دیدند که‏‎ ‎‏اگر باشد، نمی شود که این اسلام را جلویش را گرفت، برخلاف‏‎ ‎‏اسلام بودند. در زمان رضاخان، خوب شد که شما آنوقت نبودید،‏‎ ‎‏خون دلی خوردند اشخاصی که در آنجا بودند، در آنوقت بودند.‏‎ ‎‏آقا! در روزنامه یا در مجله ای که آنوقت منتشر شد، به صراحت به‏‎ ‎‏رسول اکرم جسارت کرد، یک نفر جواب نداد. به صراحت،‏‎ ‎‏شعرای آنوقت، نویسنده های آنوقت، روشنفکران آنوقت همۀ‏‎ ‎‏اینها دست به هم داده بودند که اسلام را بکوبند. البته استثنا‏‎ ‎‏داشت، اما آنها در اقلیت بودند، نمی توانستند چیزی بگویند.‏‎ ‎‏مجلات آن روز، خدا می داند که آن مجلات با این جوانها چه کرده‏‎ ‎‏است! سینماهای آن روز، تئاترهای آن روز، هنرهای آن روز، اینها‏‎ ‎‏هم دست به هم داده بودند که اسلام را از اینجا بیرون کنند و‏‎ ‎‏امریکا را وارد کنند.(581)‏

28 / 9 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارتقای بینش مستخدمین 

‏     ‏‏ستاد‏‎[1]‎‏ محترم دستور دهد کتابچه های مختصری شامل بعضی‏‎ ‎‏از مسائل شرعی که محل اطلاع عمومی است، و مسائل اعتقادی‏‎ ‎‏که دانستن آنها در اسلام لازم است به طور ساده، بدون معماها که‏‎ ‎‏در این کتب و نشریات انحرافی موجود است، و بعضی مسائل‏‎ ‎‏مناسب با شغل افراد، با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و‏‎ ‎‏متوجه به اطراف مسائل سیاسی و اجتماعی تهیه شود و آنها را در‏‎ ‎‏دسترس افراد قرار داده، و در صورت احتیاج اشخاص را آموزش‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 332

‏دهند، و بدون آموزش، سوال از آنها نشود و میزان رد و قبول،‏‎ ‎‏موازین اسلام و انسانی باشد که هدایت جاهلان، منظور نظر اصیل‏‎ ‎‏است.(582)‏

15 / 10 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زحمت ساختن تئاتر و فیلم خوب 

‏     ‏‏ساختن تئاتری که مطابق با اخلاق انسانی ـ اسلامی باشد‏‎ ‎‏زحمت دارد و سینما هم اگر بخواهد چنین باشد نیازمند به صرف‏‎ ‎‏مدت ها وقت است. و هرگز در متن سینما و تئاتر نوشته نشده‏‎ ‎‏است که باید مرکز فساد باشند و هنر آنها هم که عبارت بود از‏‎ ‎‏چیزهای مبتذل، جز این نبود که افراد و جوانان ما را در دانشگاهها‏‎ ‎‏و خارج و داخل طوری تربیت کنند که همه را منحرف سازد.(583)‏

17 / 8 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

 تعلیم و تشویق به وسیله اخبار

‏     ‏‏باید با اخبار مردم را تعلیم کرد و باید اخبار به صورتی باشد که‏‎ ‎‏مفید باشد، باید کاری شده باشد تا اخبار باشد. آن اشخاصی که‏‎ ‎‏در اطراف ایران زحمت می کشند، وقتی خبرشان را دادید تشویق‏‎ ‎‏می شوند. اینطور نیست که همه لله ِ کار کنند و چه بنویسید و چه‏‎ ‎‏ننویسید، فرقی نکند. ما مکلفیم تا افراد را در هر رشته تشویق کنیم‏‎ ‎‏تا امثالشان زیاد شود.(584)‏‎[2]‎*  *  *10 / 6 / 64 

‎ ‎

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 333

  • )) فرمان امام خمینی(س) به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری.
  • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع بیشتر در این مبحث رجوع کنید به:1. شرح حدیث جنود عقل و جهل؛ ص 13.2. صحیفه امام؛ ج 8، ص 421ـ422 ؛ ج 9، ص 153ـ154 . 3. همان؛ ج 9، ص 153ـ154 . 4. همان؛ ص 205ـ206 . 5. همان؛ ج 11، ص 195ـ196 .6. همان؛ ج 10، ص 290ـ291 .7. همان؛ ج 12، ص 208ـ209 .8. همان؛ ص 324ـ325 .9. همان؛ ص 325ـ327 .10. همان؛ ص 331ـ332 .11. همان؛ ص 483ـ484 .12. همان؛ ص 233ـ234 .13. همان؛ ج 13، ص 157ـ158 .14. همان؛ ص 471ـ472 .15. همان؛ ج 14، ص 383ـ384 .16. همان؛ ص 384ـ385 .17. همان؛ ج 15، ص 506ـ508 .18. همان؛ ج 16، ص 117ـ118 .19. همان؛ ص 241ـ242 .20. همان؛ ج 17، ص 13 . 21. همان؛ ص 243ـ244 .22. همان؛ ج 18، ص 61 . 23. همان؛ ص 362ـ364 .24. همان؛ ج 21، ص 276ـ277 .