نماز

اهمیت نماز از دیدگاه امام خمینی (س)

امام خمینی (س) نماز را برترین عمل(۱) و بالاترین ذکر خداوند(۲) و بزرگترین سبب رحمت حق تعالی می داند و معتقد است اهمال و سستی در نماز سبب خروج از ولایت و محروم ماندن از شفاعت است.(۳) حضرت امام در اهمیت نماز بر این نکته تأکید می کند که باید نماز را با عشق و اقبال قلبی به جا آورد و از سبک شمردن و بی توجهی از آن پرهیز کرد.(۴) نماز معجونی روحانی است که به دست جمال و جلال حق ساخته شده و از همه عبادت ها جامع تر و کامل تر است و نسبت نماز با دیگر عبادات به مانند نسبت انسان کامل به دیگران و به منزله اسم اعظم در برابر دیگر اسماء است، بلکه نماز خود اسم اعظم است؛(۵) از این رو لازم است انسان به نماز که مهمترین عبادت است، اهمیت دهد و آن را در وقت فضیلت به جای آورد و نمازی که با تأخیر انجام شود، نورانیت ندارد و از مصادیق کوچک شمردن نماز است.(۶) امام خمینی (س) نماز را وسیله رسیدن به مقام قرب و وصول به مقام ذات الهی می داند که پس از وصول نماز، نقشه تجلیات و صورت مشاهده محبوب است. نماز به حسب حقیقت و ملکوت آن دارای وحدت و بساطتی است که هر اندازه به افق کامل نزدیک تر، وحدتش کامل تر می شود.(۷) به اعتقاد امام خمینی (س) برای هر یک از اعمال نماز، صورت ملکوتی وجود دارد و به حسب مقامات و مراتب نمازگزاران مختلف می شود. این مراتب عبارتند از: ۱- نماز اهل ظاهر که تنها اجزا و مقدمات را دارا است و صورت نماز است. ۲- نماز اهل باطن؛ هر اندازه که از ظاهر به باطن و از صورت به معنا پی ببرد، نماز او حقیقت پیدا می کند. ۳- نماز اولیاء که آیینه تجلیات خداوند است.(۸)

(۱) خمینی، روح الله، سرّ الصلاة، ص۶۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸. خیر اعمال

(۲) خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۱۲، ص۳۹۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۹. بالاترین ذکر

(۳) خمینی، روح الله، شرح چهل حدیث، ص۴۲۸-۴۲۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸. شفاعتنا

(۴) خمینی، روح الله، آداب الصلاة، ص۲۵-۲۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸. از روی نشاط

(۵) خمینی، روح الله، آداب الصلاة، ص۹ و ۱۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸. منزله انسان، معجون

(۶) خمینی، روح الله، شرح چهل حدیث، ص۴۲۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸. نورانیت ندارد

(۷) خمینی، روح الله، سرّ الصلاة، ص۱۳-۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸. نقشه تجلیات

(۸) خمینی، روح الله، دانشنامه امام خمینی (س)، ج۱۰، ص۹۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۴۰۰.

. انتهای پیام /*