امام خمینی همواره از حکومت حضرت امیر(ع) در مناسبت‌های مختلف یاد میکرد و آن را الگویی مناسب برای جمهوری اسلامی و سایر کشورهای اسلامی میدانست. ایشان به کارگزاران حکومت سفارش میکرد که به آموزه های علی(ع) توجه داشته باشند و آن‌ها را الگوی حکومت داری بدانند و در امور مسلمین و بیت المال حساس باشند و در این باره می‌فرمود:

‏‏حکومت‌های اسلامی باید بیت المال مسلمین را برای جلال و جبروت خودشان صرف‏ ‎‏نکنند، بیت المال مسلمین صرف آن چیزی بشود که برای مسلمین است. وزارتخانه ها‏‎ ‎‏باید وقتی که می بینند که کارمند بیت المال مسلمین هستند و مسلمین هستند و از آنجا‏‎ ‎‏حقوق می گیرند و ارتزاق می کنند و اداره، ادارۀ بیت المال مسلمین است، حتی در آن‏‎ ‎‏مسائلی که حضرت امیر گفته ملاحظه کنند، کوچک نشمرند مسئله را، مسئلۀ بیت المال‏‎ ‎‏مسلمین است و دستور، دستور اسلام است به حد ضرورت.(صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۳۷۵ ـ ۳۷۴)

. انتهای پیام /*