کتاب تبیین رویت خداوند از منظر امام خمینی(ره) منتشر شد.  به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،کتاب تبیین رویت خداوند از منظر امام خمینی(ره) به همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شد در مقدمه این کتاب به قلم سید محمد طباطبایی آمده است: حضرت امام خمینی بین ایمان، عمل صالح و لقاءالله قائل به پیوند بوده و بر این باور بودند که اگر انسان اهل ایمان و عمل صالح باشد، با عنایت الهی به‌اندازه ایمان و اعمالش صاحب کرامت می‌شود. رسالت اصلی این کتاب، تبیین و بررسی رؤیت خداوند در آثار امام خمینی (س) در قبال آرا و دیدگاه‌های غیر امامیه و جایگاه اصیل بحث در علم کلام و عرفان است. این کتاب از هشت فصل تشکیل‌شده است که در هر فصل از جوانب مختلف به موضوع موردبحث پرداخته می‌شود.

فصل اول کتاب حاضر با عنوان کلیات و مفاهیم است که در آن معنای لغوی و اصطلاحی رؤیت، فرق رؤیت و نظر، فرق ابصار و بصیرت، معنای متشابه، معنای تأویل، معنای ایمان و ادراک، معنای لقاء، معنای اصطلاحی متشابه و معنای اصطلاحی تأویلات تعریف و برسی شده است.

فصل دوم کتاب تحت عنوان متشابهات و تأویلات به تعریف متشابهات و تأویلات، اقوال مشابه و تأویل و امکان حصول علم تأویل می‌پردازد.

فصل سوم چیستی و رؤیت نام دارد که در آن تعریف رؤیت و اقسام آن، امکان یا انکار رؤیت در قیامت، استدلال مشبّهه و مجسّمه و پاسخ امامیّه از نظر گذشته است.

فصل چهارم نقش بنیادین رؤیت است که ایمان و معرفت، ماهیّت معرفت، انواع و محل معرفت، تبیین آراء و اقوال و نتیجه دیدگاه امام مورد برسی قرار می‌گیرد.

رؤیت و لقای الهی عنوان فصل پنجم این کتاب است که به تبیین معنای لقاء، وجه الله و لقاءالله، اقوال در لقاءالله، لقای مقربان و محسنان، شناخت حق و نتیجه لقای الهی و محرومان از لقاءالله می‌پردازد.

فصل ششم با عنوان رؤیت عرفانی، رؤیت در تصوف و عرفان، کیفیت ادراک، حقیقت معنای نور ایمان، احسان و مشاهدات، مشاهدات قبلی، فرق مشاهده، مکاشفه و رؤیت، علت اصلی شهود، امکان شهود خداوند، شهود خداوند در دنیا، برتری کشف از شهود و نتیجه دیدگاه‌های امام خمینی (س) را مورد برسی قرار می‌دهد.

رؤیت تجلّی عنوان فصل هفتم کتاب سید محمد طباطبایی است که در آن به مسائلی چون واقعیت یا تمثیل بودن تجلی خداوند، کوه و ادراک معارف الهی، صورت داشتن یا نداشتن خداوند، فرق تجلّی و انجلا و نتیجه دیدگاه‌های امام توجه شده است.

فصل پایانی کتاب با عنوان حقیقت قلب و موانع رؤیت قلبی نام دارد که نویسنده در آن به موضوعاتی چون حقیقت قلب، سخنان برخی عرفا در اصطلاح قلب، ویژگی‌های رؤیت قلبی، اطلاقات و مراتب قلب، چگونگی راه‌یابی به مقام قلب، حجاب‌های قلب و دیدگاه‌های حضرت امام پرداخته است. علاقمندان به مطالعه این اثر ارزشمند می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی مراجعه فرمایند.


. انتهای پیام /*