آینه تمام نمای حوادث انقلاب

دکتر علی موسوی گرمارودی: شعر ایشان آینه تمام نمای حوادث انقلاب است. او را در این زمینه «شیخ الطایفه» می دانند؛ یعنی در مورد شعرهای انقلاب ایشان برترین جایگاه را به نظر بنده دارد. انعکاس همه حوادث مهم انقلاب در شعر ایشان متجلی است؛ چه مصیبت هایی که بر انقلاب رفته است و چه جنگی که تحمیل شد و چه بزرگانی که از دست دادیم، نظیر آیت الله شهید مطهری یا وجود مبارک امام که وقتی وفات یافتند همه این ها در شعر ایشان متجلی است، یعنی شهدا، حوادث، مصائب و پیشرفت های انقلاب.

ویژگی های خاص شعر ایشان حماسی بودن است. علاوه بر این که شعر ایشان آینه تمام نمای حوادث انقلاب است، زبان حماسی و خستگی ناپذیر دارد. زبان ایشان مانند اغلب شعرای خراسان، زبان فخیمی است. یعنی ایشان دارای زبان و بیان با فخامتی است... یعنی از کاربرد کلمات عادی، روزمره و عامیانه احتراز دارد و مجموعاً بیان ایشان چفت و بست هایی دارد که موجب فخامت کلام ایشان است. 

 

منبع: حضور، ش 97، ص 201.

. انتهای پیام /*