وصیت نامۀ شهید آیت الله حاج سید مصطفی خمینی(ره)

بسمه تعالی شانه العزیز

3 ذیقعدة الحرام 1389

فکر می کنم که قبلاً وصیتی کرده باشم ولی علی ای تقدیر وصی خود را پدر بزرگوار خود اولاً و در مرتبه بعد مادر و مخدره جلیله و برادر احمد است بعد از اقرار بما جاء به النبی الاعظم صلی الله علیه و آله جمیع کتابهای خود را در اختیار حسین قرار می دهم بشرط آنکه تحصیل علوم قدیمه کند و در غیر این صورت به کتابخانه مدرسه آقای بروجردی در نجف اشرف تحویل دهند چه آنکه نوعاً از وجوه تحصیل شده و خلاف احتیاط آن است که ارث برده شود چیز دیگری هم ندارم مگر بعضی مختصر است آنهم دیگر احتیاج به گفتار ندارد...

... و هم چنین با جناب آقای اشکوری حسابی داریم هر چه ایشان اظهار کردند باید داده شود صغری خادمه قهراً طلبکار است حساب او هم رسیده شود.

در خاتمه عزت همه بازماندگان را خواهانیم.

مصطفی خمینی

3 ذیقعدة الحرام 1389

 

*        *        *

 

منبع: یادها و یادمانها از آیت الله سید مصطفی خمینی(ره)، جلد 1، ص 459.

. انتهای پیام /*