امام خمینی میراث دار فتوت حسین

همایون همتی

ز آن طرۀ پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم

از بند و زنجیرش چه غم آنکس که عیاری کند

برای پژوهشگری که بخواهد قیام امام حسین را محققانه مطالعه کند و جوانب گوناگون آن را روشمندانه به تحقیق بگیرد، یافتن پارادیم یا الگوی شاخص و مفهوم کلیدی و راهنما که بتوان موضعگیری و رفتار و عملکرد امام(ع) را بر اساس آن توضیح داد، ضرورتی ملموس و انکارناپذیر دارد. این همه داوریهای متعارض و گوناگون که در باب عملکرد امام علی(ع) و رویارویی و ایستادگی او در برابر حکومت ستمگر یزیدیان ابراز شده است زاییدۀ عدم دستیابی به پارادیم و کلید شخصیت آن امام آزاده است و نشان از آن دارد که داوریها بر مبنای محوری واحد نبوده و هر اندیشمندی از دیدگاهی خاص به قیام امام نگاه کرده و در پایان به نتیجه گیری خاصی نیز رسیده است. ما در این مقاله به دنبال یافتن الگوی شاخص و تبیین کننده (پارادایم) شخصیت و رفتار آن حضرت هستیم تا در پرتو آن بتوان تمامی اعمال و حرکات امام را توضیح داد و به تبیین درست نهضت ایشان پرداخت. بخش دیگری از این نوشتار می کوشیم تا همان نمونه و مدل تفسیر کننده را در مورد شخصیت امام خمینی، جاودانه مردی که به اسلام و مسلمانان عزت داد و باعث رونق دوبارۀ دینداری و مسلمانی در این روزگار شد، مورد کاوش قرار دهیم و به پاره ای شباهتها بین موضعگیری ها و عملکردهای امام حسین و ایشان بپردازیم.

برخی از اندیشمندان بارزترین جنبۀ شخصیت امام حسین را که معنا کنندۀ همه حرکتها و نحوه عملکرد و سرّ قیام آن حضرت تواند بود، در «فروسیّت» او دانسته اند. فروسیّت یعنی روحیۀ سلحشوری و جنگاوری داشتن، یعنی گُردآوری و رزمندگی، مرد کارزار بودن و از دشمن نهراسیدن. البته شجاعت و سلحشوری امام حسین به هیچ روی قابل انکار نیست و قطعاً یکی از ابعاد مهم شخصیت او همین فروسیّت است، اما این مفهوم با محدودیتی که دارد نمی تواند تمامی ابعاد شخصیت والا و پیچیدۀ امام را توضیح دهد و مفهومی جامع و فراگیر نیست. در مفهوم فروسیت، زهد و عبادت و معنویت، آرمان گرایی و حق پرستی نیست. مفهوم فروسیت، بیشتر بار معنایی نظامی و جنگی دارد و عرفان و عبودیت و فضیلت و ایثار در آن حضور نداشته یا بسیار کمرنگ است و به همین سبب نمی تواند کلیدی برای یافتن و گشودن شخصیت الهی و معنوی کسی همچون امام حسین باشد. کجا می توان آن همه فضایلی که در شخصیت این پیشوای آزاده موج می زد، در یک مفهوم نظامی و رزم آوری و پیکارگری و میدان داری خلاصه کرد؟ آن عرفان ناب حسینی و ایثار بی همانند و آن همه پایمردی در راه حق و سرسپردگی به هدف و آرمانگرایی و ستم سوزی را چگونه می توان تنها در شجاعت و سلحشوری و شمشیر زنی خلاصه کرد و آن همه ارزشها را که در قیام حضرت تجلی یافت چگونه با این مفهوم محدود توضیح داد؟ آنچه در رفتار و زندگی امام مشاهده شد و آنچه که در کربلا رخ داد، چیزی بالاتر از فروسیّت بود و این واژه و تعبیر برای بیان آن سخت نارسا و ناساز است.

یکی از برجسته ترین عالمان دینی روزگار ما که از نام آوران و صاحبنظران ژرف اندیش در عرصه فلسفه و کلام و عقیده شناسی است، برای توضیح شخصیت و نهضت امام حسین، مفهوم «حماسه» را به کار گرفته است. درست است که در قیام امام حماسه گرایی و حماسه سازی واقعیتی انکار ناپذیر دارد و در پیکار آن حضرت و یاران وفادارش حماسه موج می زند، اما در نگاهی ژرف تر و گسترده تر می توان دریافت که کلید شخصیت حسین حماسه نیست. او به خاطر حماسه آفرینی نمی جنگید. او تنها یک حماسه ساز نبود، نهضت او تنها بعد نظامی نداشت. وجود یک رشته ویژگیهای روحی و اعتقادی و معنوی و خصلتهای بی همانند اخلاقی، شخصیت او را از مرتبۀ یک حماسه ساز شجاع و بی هراس فراتر می برد. در شخصیت حسین جذابیتی بود که او را از یک پهلوان و مرد جنگ برتر می نشاند. در جان حسین شور و سوزی هست که در پهلوانان عادی نیست. در او معنویتی هست که در جنگاوران معمولی نیست. او به ساحتی از شهود و عرفان و رازوری رسیده بود که در جنگجویان و شجاعان تاریخ کمتر دیده شده است. پس مفهوم حماسه نیز با همۀ والایی و ارجی که دارد نمی تواند تفسیرگر شخصیت و قیام او باشد. حسین فراتر از حماسه است. شخصیت او در این قالب نمی گنجد. حماسه تنها بر دلیری و جنگیدن و نهراسیدن دلالت دارد و خشم و خروش در برابر ستم و نامردی را نشان می دهد، امّا مرگ اندیشی، وارستگی، آزادگی، جوانمردی، گذشت و ایثار، رازدانی، نیایش و پرستش، عشق و عرفان و دهها خصلت الهی و انسانی و معنوی دیگر را که در سیرۀ فرزند علی نمایان است بی توضیح رها می کند و تفسیری برای آنها ندارد. غیرت و شرف و عزتمندی حسین با این مفهوم به نیکی تفسیر می شود، اما بندگی و رضا و تسلیم، شوق دیدار خداوند، استقبال از مرگ، در گذشتن از خطا و لغزش دیگران، تحمل ننگ نکردن و زندگی را عزتمندانه خواستن، ره بلا سپردن و بر مصیبت صبر کردن هرگز با این مفهوم، یعنی حماسه گرایی و حماسه آفرینی قابل توضیح نیست. حماسه تنها یک بعد از شخصیت امام را در بر می گیرد و ابعاد دیگر را مسکوت می گذارد.

به اعتقاد نگارنده، قیام امام حسین تجلی «فتوت» بود و کلید شخصیت و پارادیم و نمونۀ جامع در تفسیر موضعگیریها و برخوردها و رفتار امام نیز همین مفهوم فتوت است. فتوت آن مفهوم فراگیری است که می تواند تمامی عملکردها و رزم و زهد و ایثار و عفو و خشم امام و همۀ زندگی او با حوادث متنوع و رنگارنگ آن و نحوۀ برخورد امام را با همۀ حوادث توضیح دهد. کلید شخصیت حسین بن علی در مفهوم فتوت نهفته است. پارادیم مناسب در تحلیل نهضت عاشورا مفهوم فتوت است.

فتوت یک اصطلاح عرفانی است که پیشینه ای دارد و در درازای تاریخ و در اندیشۀ عرفانی اسلام تحولاتی به خود دیده است و به گونه ای دستخوش تحول معنایی نیز شده است، بهمین سبب نیاز به توضیح و تفسیر دارد. فتوت از نظر معنای واژگانی به معانی بسیاری به کار رفته است از آن جمله: آزادگی، وارستگی، جوانمردی، عیّاری، بت شکنی، آزاد زیستن، پاکبازی، حریّت، از خود گذشتگی، بذل وجود، دلیری، دستگیری، بخشندگی، مروّت، مردی و مردانگی، بی تعلّقی، صفا و پاکیزگی نفس.

اما در کنار این معانی فرهنگ نامه ای، واژه فتوت به عنوان یک اصطلاح خاص عرفانی در آثار و تألیفات عرفانی نیز به کار رفته است که تعریفی خاص و شرایط و ارکان و آثار ویژه ای دارد که بعداً به آن اشاراتی خواهیم داشت. جدای از معنای لغوی و کاربرد اصطلاحی و ارزش عرفانی و اخلاقی خاص آن، فتوت در گذشته یک مکتب اخلاقی و نوعی آیین بوده است. آیین عیّاری و جوانمردی. از همین رو در ادیان و فرهنگهای دیگر نیز رد پایی از آن می توان سراغ گرفت. آیین بوشیدو (Bushido)

و راه و رسم سامورایی (Samurai) در ژاپن در واقع همین آیین جوانمردی و دستگیری و حمایت از ضعیفان و درماندگان و ستمدیدگان است. سامورایی ها گروهی خدمتگزار و سلحشور و عیار بودند که در بافت جامعۀ سنتی ژاپن در طول چندین قرن نقشی مهم ایفا نموده و جایگاه اجتماعی خاصی داشتند و هنوز نیز در فرهنگ و آداب و رسوم و سنتهای اجتماعی و هنر و تاریخ کشور ژاپن حضوری چشمگیر و انکارناپذیر دارند. عزم، دلیری، کوشایی، تدبیر و خرد ورزی، منش و رفتار نیک، آزادگی، وفاداری، شجاعت، کین خواهی، نظم، خویشتن داری، از خصلتهای مهم یک سامورایی است. فروتنی و کمک به زیردستان، آمادگی برای مرگ، رعایت ادب، همت و شور و پایمردی، اعتماد به نفس، بی باکی، سختکوشی، رازداری از دیگر خصلتهای یک سامورایی تربیت یافته است. زیبندۀ سامورایی زیبا مردن است. آن سامورایی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست فراسویش آید. آری ره بلاسپردن و به استقبال خطر رفتن و سرافراز زندگی کردن و با عزت مردن و تن به ننگ ندادن همان طریقت سامورایی و آیین بوشیدو است. بوشیدو در لغت به معنای «راه و رسم سامورایی» است. بوشی در زبان ژاپنی به رزمنده ای گفته می شود که روح و منش برتری جویی و پروای نام و ننگ دارد و پایبند ارزشهای خاص است. «دو» نیز پسوندی است به معنای طریقت یا رسم  و راه یا آیین. گفته اند که از همان دورۀ نگارش «هاگاکوره» این نام به کار رفته است. اما برخی محققان بر این باورند که بوشیدو را می توان در دوره های بسیار قدیم یافت و حتی در روحیه و رفتار سربازان گارد امپراطوری باستانی ژاپن می توان آن را جستجو کرد.

از آن روزگار و با گذشت قرنها، این مفهوم سنت و منش و ارزشهای رزمی و اخلاقی سپاهیان و دلیران را در بر گرفت و نیز با اصول و تعالیم مکتبهای اخلاقی و آیین های دینی در آمیخت و از هر یک عنصر و بهره تازه ای فرا یافت و نیز عناصری را که با گذشت زمان و نیازهای تازه ناهمساز شده بود از خود دور ساخت، تا در قرن هیجده در پیکر یک نظام به هم پیوسته و پیچیده جلوه نمود و مطرح شد. از آن پس به علت نیاز طبقه حاکم به وفاداری سپاهیان و رزمندگان شجاع و سازش ناپذیر، این آیین تا قرون میانه در ژاپن بیشتر به صورت یک دسته ارزشها و اخلاقیات مطلوب برای طبقۀ رزمنده وجود داشت و هیچگونه نظریه پردازی و مباحث نظری در مورد آن انجام نگرفته بود و اصلاً به عنوان یک مکتب یا نظریه مدرن و منظم مطرح نبود. تنها از اواخر قرن هفده بود که این معیارهای اخلاقی پراکنده تدوین و انسجام یافت و در چارچوب یک نظریه و فلسفه عرضه گشت. بوشیدو اکنون به معنای پاک زیستن، وفاداری، نیکی و احسان، آمادگی برای مرگ، ایثار و سلحشوری است. نیل به این فضیلت ها نیاز به تربیت و خودسازی و ارادۀ قوی دارد که چگونگی جزئیات آن در اصول تدوین یافته این مکتب به تفصیل تشریح شده است.

نهضت شوالیه گری در اروپا نیز در واقع نوعی آیین فتوت و جوانمردی بوده است. برخی محققان عقیده دارند که شوالیه گری اصولاً آمیزه ای بوده است از سنتهای نظامی اقوام ژرمن، آداب و شعائر مسیحی و رسم هایی که از عالم اسلام و ایران باستان به اروپا راه یافته بود. حتی برخی از آنان ریشه های زرتشتی برای شوالیه گری قائلند و معتقد هستند که کیومرث، هوشنگ و قهرمانان اساطیری باستان نخستین شوالیه ها و جوانمردان بوده اند که موجب ترویج و گسترش و پیدایش آیین جوانمردی بوده اند و شخصیت آنان در تکوین آئین فتوت و گسترش بعدی آن مؤثر افتاده است.

شوالیه گری در اواسط قرون وسطی به تدریج شکل گرفت و در قرنهای بعد در زندگی اجتماعی، روابط سیاسی و زمینه های ذوقی و هنری اروپاییان تأثیر فراوانی به جا گذاشت. اصول شوالیه گری که ریشه در آداب و ارزشهای دین مسیح داشت شوالیهchevalier)) یا شهسوار را موظف می ساخت در جنگ ها شجاعت پیشه کند و از شرف و ناموس زنان و ضعیفان جامعه دفاع بلاشرط نماید. ورود به جرگۀ شوالیه ها مراحل و آدابی داشت. جوانی که داوطلب پیوستن به شوالیه ها بود بایستی دوران طولانی رنج، مرارت و انضباط شدید را تحمل می کرد و جسم و روح خود را با کار و شرکت در مسابقه ها و با تمرینهای بدنی خطرناک تقویت می نمود. پس از تکمیل آموزشها به جرگه شوالیه ها پذیرفته می شد. آمادگی برای مرگ، دعا و عبادت، حفظ عزت و شرف دوری از ننگ، ایثار جان و مال در راه هدف و انجام تعهد دینی و اخلاقی از اصول عمدۀ شوالیه ها بود.

هامرپور گشتال خاورشناس معروف سده نوزدهم، نخستین کسی بود که واژه جوانمرد یا «فتی» را به عنوان معادلی برای شوالیه بکار برد و برخی از محققان معاصر آن را مناسبترین معادل برای واژه فارسی جوانمرد می دانند.

پرستشگاهیان یا شوالیه های پرستشگاه (templier) نیز دسته هایی از جوانمردان مسیحی در قرون وسطی بودند که در جریان جنگهای صلیبی تشکیل شدند و در طی چندین قرن در تاریخ مغرب زمین نقشی دینی، اجتماعی و نظامی ایفا کردند. پرستشگاهیان در اصل گروه اندک شماری بودند که برای خدمات جوانمردانه و به منظور پشتیبانی نظامی از زائران مسیحی که راهی اورشلیم می شدند و با یورشها و تجاوزهای غیر مسیحیان رو به رو می گردیدند و نیز به جهت یاری به بیماران، بیچارگان و تهیدستان گرد هم آمدند. اما چندی نگذشت که گروههای زیادی از طبقات فرادست اجتماعی و با هدفهایی نه چندان صادقانه و مخلصانه بدانان پیوستند و اینان سازمانها و تشکیلات وسیعی پیدا کردند، به مال اندوزی دست زدند، به هواها و هوسهای دنیوی آلوده گردیدند و با گذشت زمان تبهگن شدند. بازمانده ای از این فرقه ها به صورت پراکنده و با نامهای گوناگون در نقاط مختلف اروپا به فعالیت خود ادامه دادند، اما بیش از پیش به انحطاط گراییدند و به تدریج در قرون وسطی و قرون جدید متلاشی گردیدند.

در دین یهود نیز افزون بر اسن ها (essenes) که گروهی زاهد و پارسا بودند و برادرانه در کنار هم می زیستند و در شادی و اندوه یکدیگر شریک بودند و غیر از فرقه حسیدیم که پیروان آن افرادی زهدپیشه و بسیار متورّع بودند از فرقه دیگری باید نام برد که زیلوتها (zealots) یا غیوران خوانده شده اند و جنگاوران و سلحشورانی بوده اند که در جنگ بر علیه رومیان فعالانه شرکت کرده اند و پس از سقوط اورشلیم در سال 70 میلادی تقریباً از میان رفتند. زیلوتها از نظر اعتقادات به فرقه فریسیان وابسته بودند و آزادگی و رزمندگی و ننگ ستیزی از بارزترین خصلتهای آنان بود.

آنچه آوردیم شرح کوتاهی بود از سابقه آیین فتوت در پاره ای ادیان و فرهنگهای دیگر که با فتوت اسلامی شباهتهای زیادی دارد و اکنون هنگام آن رسیده است که فتوت را در عرفان اسلامی و در جهان اسلام و تمدن و فرهنگ اسلامی مورد بررسی قرار دهیم.

آنگونه که نوشته اند فتوت به عنوان یک مکتب خاص در قرن پنجم در جهان اسلام ظهور کرده است. در این قرن فرقه های عیاران پدید آمدندکه هر یک شرایط و آدابی خاص داشتند. فتیان طبقه ای از اجتماع بودند که نفوذ و تأثیری فوق العاده داشتند. در عهد مولانا مکتب فتیان در قونیه رواجی بسزا داشت و  اغلب بزرگان شهر ها نیز در زمره فتیان و اخوان بودند و سلسله اخی ها در ترکیه از نفوذ و شهرت بسیاری برخوردار بودند. حسام الدین چلبی معروف به ابن اخی ترک که شاگرد محبوب و یار وفادار مولانا بود، خود و پدرش از اکابر این طایفه بوده اند و در شهر قونیه به فتوت و جوانمردی شهرت داشته اند.

هرچند که فتوت به عنوان یک مکتب و یک فرقه و نهضت اجتماعی در قرون بعدی پیدا شده است، اما باید دانست که فتوت به منزلۀ یک ارزش اخلاقی و آیین معنوی و مقام عرفانی از همان آغاز ظهور اسلام در آموزشهای اسلامی پیامبر و امامان(ع) وجود داشته  و ریشه های ستبری در سنت و سیره معصومان(ع) داشته و وارد کتابها و آثار عرفانی شده است و بهمین معناست که مورد توجه ماست و به اعتقاد ما کلید شخصیت امام حسین و امام خمینی نیز هست.

در طول تاریخ کتابهای زیادی درباره فتوت نگاشته شده است که بررسی محتوای آنها اکنون مورد نظر ما نیست. آنچه برای بحث ما ضرورت دارد توضیح فتوت به عنوان یک ارزش اخلاقی و کمال و مقام معنوی و یک اصطلاح عرفانی است و پس از بحث کوتاهی در این مورد، تجلیات فتوت را در عملکرد امام حسین و شخصیت و موضعگیریهای امام خمینی پی می گیریم.

خواجه عبدالله انصاری که یکی از بزرگترین عارفان مسلمان است در کتاب خویش به نام «منازل السائرین» در باب فتوت چنین می گوید:

 «نکتة الفتوة ان لاتشهد لک فضلاً و لا تری لک حقاً و هی علی ثلاث درجات:

الدرجةالاولی: ترک الخصومة و التغافل عن الزلة و نسیان الاذیة.

الدرجةالثانیة: ان تقرب من یعصیک و تکرم من یؤذیک و تعتذر الی من یجنی علیک سماحاً لا کظماً و تواداً لا مصابرة. الدرجةالثالثة: ان لا تتعلق  فی المسیر بدلیل و لا تشوب اجابتک بعوض و لا تقف فی شهودک علی رسم.

و اعلم انّ من احوج عدوة الی شفاعة و لم یخجل من المعذرة الیه، لم یشّم رائحة الفتوة. ثم فی علم الخصوص من طلب نور الحقیقة علی قدم الاستدلال، لم تحل له دعوی الفتوة ابداً.»

 «فتوت آن است که تو برای خود فضلی نبینی و برای خود حقی قائل نشوی. فتوت بر سه درجه است:

درجه اول فتوت، ترک دشمنی، فراموش کردن آن را و نادیده گرفتن لغزش دیگران است.

درجه دوم فتوت، آن است که تو کسی را که برخلاف خواست تو رفتار می کند از خود دور نسازی، کسانی را که در پی آزار تو هستند گرامی بداری و عذر کسانی را که برای پوزش خواهی به تو روی می آورند بپذیری، البته از روی لطف و صفا نه از روی خشم و جفا.

درجه سوم از فتوت، آن است که سالک در مسیر حق به دلیل متمسک نشود، در اجابت امر حق غرضی منظور ندارد و در مقام شهود به رسم تکیه نکند.

بدان آن کس که دشمنش را به شفاعت محتاج سازد و از معذرت او شرمنده نگردد، بوی فتوت به مشام او نرسیده است. و در علم خاصان، کسی که نور حقیقت را با استدلال می خواهد کسب کند، ادعای فتوت هرگز بر وی روا نیست.»

محی الدین ابن عربی عارف نامدار مسلمان در باب 146 کتاب عظیم «فتوحات مکیه» دربارۀ «فتوت» مطالب ارزنده ای آورده است از جمله می گوید: پیشوای اهل فتوت خود خداست که به رایگان و بی مزد و منت و از روی تفضل و احسان و رحمت خویش جهان و جهانیان را آفریده است بی آنکه از پیش قابلیت و استحقاقی داشته باشد. سپس فتوت را یک خوی الهی و از مکارم اخلاقی شمرده و آن را به ایثار بدون منت و آزار و بیرون شدن از خط نفس و خودکامگی و کام پرستی و نیز ترجیح دادن دیگران بر خورد و مزد نخواستن بر خدمت تعریف کرده و حضرت ابراهیم را پیشوای اهل فتوت معرفی می کند که در راه خدا تا مرز قربانی کردن فرزند دلبند خویش نیز پیش رفت و با آزادگی به شکستن بتها پرداخت و در این راه به استقبال خطر رفت و همه گونه بلا و سختی را تحمل کرد.

شاید بتوان گفت مبسوط ترین و جامع ترین بحثها درباره فتوت در رساله «تحفة الاخوان فی خصائص الفتیان» تألیف عبدالرزاق کاشانی آمده است. او که در شمار بزرگترین عارفان مسلمان و از تابعان و مفسران مکتب عرفانی محی الدین ابن عربی است در تعریف فتوت می گوید: «بدان که فتوت عبارتست از ظهور نور فطرت و استیلا آن بر ظلمت نشأت، تا تمامت فضایل در نفس ظاهر شود و رذایل منتفی گردد.»

کاشانی به نظریه «فضایل اربعه» که یادگار افلاطون و ارسطو است، پای بند است و معتقد است که فتوت یعنی فعلیّت یافتن تمامی انواع فضایل اربعه و همه اصناف عفت و عدالت و شجاعت و حکمت. او «مروّت» را عبارت از اشتیاق به کسب کمالات و طرد رذایل دانسته و آن را پایۀ فتوت دانسته و فتوت را اساس و بنیاد «ولایت» می شمارد که مقام اتصال بنده است با خدا. مدار مروت را عفاف و پاکدامنی می داند و فتوت را نشانه قرب و پیوند با حق بشمار می آورد. مدار فتوت را شجاعت می دانند و در گذشتن از خطاهای اصحاب و البته لازمۀ شجاعت رسیدن به مقام یقین است اما ولایت، مقام فناست و استغراق در عین احدیت و ظهور سلطان محبت و خلوص جوهر او از زنگار ثنویت. او از فتوت اصحاب کهف و فتوت ابراهیم پیامبر(ع) و حضرت علی(ع) سخن گفته و علی را پیشوا و مقتدای اهل فتوت معرفی می کند. راه رسیدن به فتوت نیز از نظر او تزکیه نفس و تصفیه دل است و پرهیز از زشتی ها. او از حضرت علی(ع) حدیثی را نقل می کند که فرموده است: «اصل الفتوة الوفاء و الصدق و الأمن و السخاء و التواضع و  النصیحة و الهدایة و لایستأهل الفتوة الا من یستعمل هذه الخصال.» و این هشت خصلت بنیاد و ارکان فتوت است که در هر کس جمع نباشد، مستحق اسم فتوت نخواهد بود. و در پاسخ سئوال فرزندش امام حسن(ع) فرمود: «هی العفو عند القدرة و التواضع عند الدولة و السخاء عند القلّة و العطیة بغیر منّة.» یعنی: عفو کردن به هنگام قدرت و فروتنی در زمان دولت و بخشش به هنگام فقر و عطاء بدون منت.

کاشانی سپس، بحث خود را با مسأله «توبه» آغاز نموده و سپس فضیلت هایی را که تشکیل دهندۀ فتوت و اجزا و ارکان آن هستند مورد بحث قرار می دهد و از این صفات و فضایل نام می برد: سکون نفس، وقار، ورع، قناعت، حریت، مروت، تواضع، ایثار، بخشندگی، حلم، شهامت، عظمت نفس و بزرگ منشی، عفو، رقّت، حمیّت، بلند همتی، یقین، صدق، صفای باطن، خیرخواهی، امانت داری، انصاف، وفاداری، حفظ اسرار، رفق و مدارا، سعۀ صدر، غیرت، عزت. و سپس در فصلی جداگانه آفات فتوت را چنین بیان می کند: عجب و تکبر، تبذیر و اسراف، تهور و بی پروایی، خمودگی و افسردگی و سستی و ستم پذیری، مفاخرت و مباهات و غرور.

گفتیم که فتوت یک اصطلاح عرفانی است، مانند دیگر اصطلاحات عرفانی از قبیل وصول، تجلی، صحو، غیبت و حضور، شهود، لوایح، خواطر و.... در اکثر کتابهای عرفانی و آثار عارفان مسلمان بحث فتوت آمده است و اگر در بعضی متون عرفانی تحت این عنوان نیامده است، تحت عنوانهای دیگری همچون حریت، ایثار و مانند اینها مطرح شده است. لذا می توان ادعا کرد که هیچ کتابی در عرفان اسلامی نیست که بحث فتوت در آن به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم مطرح نشده باشد. این عنوان با جامعیتی که دارد، و در واقع مجموعه ارزشهای عمده دینی و کمالات معنوی و فضایل اخلاقی را در خود دارد و می تواند به خوبی ابعاد گوناگون شخصیت والای امام حسین را نشان دهد. تسلیم، توکل، حلم، شجاعت و صفاتی از این دست هر چند که در رفتار و قیام امام کاملاً متجلی و متبلور است اما هیچیک جامعیت و گستردگی مفهوم فتوت را ندارد. تنها عنوان جامعی که در برگیرنده تمامی این ارزشهاست، همین مفهوم فتوت است. دیگر ارزشها همگی لازمه و از اجزای فتوت اند. همه کمالاتی که برای آن امام شهید ذکر می کنند در فتوت وجود دارد. حتی حماسه گرایی و سلحشوری و جنگاوری و شجاعت امام نیز با این مفهوم بخوبی توضیح داده می شود. لذا به عقیده نگارنده کلید شخصیت امام حسین فتوت است و قیام ستم ستیز و دشمن سوز آن امام بزرگ را باید در واقع «تجلی فتوت» او بدانیم و بخوانیم. ایثار و آزادگی و بلاپذیری و خطر کردن، رشادت و مردانگی و غیرتمندی، مقام تسلیم و رضای امام، همگی تحت عنوان جامع فتوت و جوانمردی قرار می گیرند و با وجود این مفهوم جامع و فراگیر، نیازی به دیگر مفاهیم تنگ و محدود یکسویه نیست و همگی در جنب مفهوم فتوت رنگ می بازند.

اما نکته ای که تذکار آن ضروری است بیان این حقیقت است که فتوت امام یک فتوت منفعل صوفیانه نبوده است. نیز از گونه فتوت ذلیلانه ملامتیان نبوده است. از فتوت صرفاً نظامی شوالیه های مسیحی نیز والاتر و فراتر بوده است. فتوت امام فتوتی جامع و فراگیر، اسلامی و قرآنی برخاسته از ایمان توحیدی ژرف او و همه سویه و گسترده و آرمانی بوده  است. باید نیک آگاه بود که امام حسین خود الگوی کامل فتوت است و لذا در چارچوب تنگ فتوت صوفیان و ملامتیان و اخی ها و جوانمردان مسیحی نمی گنجد. تو این حریر ز قیاس دگر حله ها مدان! تمامی ابعاد فتوت از بعد نظامی و جنگ آوری گرفته تا آزادگی و پارسامنشی و زهد ورزی تا نیایش و رازگویی با معبود تا آرمانگرایی و مرگ اندیشی و عزت گرایی در شخصیت امام به کمال تحقق داشت و در عمل امام نمایان بود. پس فتوت امام تنها فتوت نظامی و شمشیر زنی و کلاه داری قلندران صوفیه و به اصطلاح لوطی گری نیست!

همچنین تنها فتوتی پارسایانه و زهد گرایانه و صرفاً معنوی و به اصطلاح درویش گری نیست!

فتوت او فتوتی حسینی است که ریشه در اعتقادات و ایمان ژرف و شهودی او نسبت به توحید و اسلام و قرآن دارد. لذا فتوت او فتوتی جامع و کامل و همه جانبه است. در واقع جمع اضداد است چنانکه شخصیت همه معصومان و امامان و پیشوایان ما جمع اضداد بوده است، چه اینان مظهر جمیع اسماء و صفات پروردگارند، مظهر جلال و جمال خداوندند و خدا با تمامی اسماء و صفات بر آنان تجلی نموده است. به همین سبب شخصیت آنان چند بعدی و چند لایه و تو در تو و مجمع اضداد است. بنابر این باید توجه داشت که فتوت امام حسین، فتوتی شرعی و جایز و مؤمنانه بوده است نه فتوتی منفی و بدعت  آلود و غیر مشروع. فتوت نیز مانند دین و دینداری و عرفان و آزادی و عدالت و بسیاری ارزشها و فضیلت ها و واژه ها و تعبیرات دیگر دستخوش سوء تفسیرها و برداشتهای نادرست و استفاده های ناروا  شده است و پیرایه های بسیاری بر آن بسته اند. اما این همه مانع از آن نمی شود که این مفهوم را در معنای پاک و دقیق شرعی و معنوی درست آن به کار نگیریم و زنگارها و پیرایه ها را از آن نزداییم. در قیام امام حسین هم حماسه و جنگ و نبرد هست و هم عزت نفس و بزرگواری و آزادگی و عفو و گذشت. هم دعوت است و تبلیغ دین و روشنگری و هدایت انسانها و هم ستم سوزی و قهرمانی و غیرتمندی و پولادمنشی. امام حسین به معنای راستین و درست کلمه یک جوانمرد است. در میدان کارزار و کشاکش نبرد از عبادت و ذکر نماز باز نمی ماند و پیکار جویی و هماوردخواهی و موج خشم خون او را از اندیشه و پاس داشتن ارزشها و فضیلت ها غافل نمی سازد.

در سراسر حرکت و رفتار و قیام امام فتوت موج می زند. در برخوردهایش، در سخنرانی هایش، آنگاه که خطبه می خواند و روشنگری می کند و هدف و مواضع خود را اعلام می دارد، در مواجهه با حر، در مواجهه با ابن سعد، در روز عاشورا، در شب عاشورا،  در کربلا، مکه و مدینه، در سخنی که با برادرش محمد حنفیه گفت، در سخن گفتن با ولید در حضور مروان، در جای جای سخنان و مواضع و رفتار امام حسین بن علی فتوتی مؤمنانه و عزتمندانه و متشرعانه مشهود و آشکار است. در حقیقت تمامی صفاتی که عارفان راستین ما در آثار خود برای فتوت و جوانمردی ذکر کرده اند در موضعگیریها و رفتار و گفتار امام بوضوح مشاهده می شود، به گونه ای که می توان بطور مشخص جایگاه ظهور این فتوت و آزادمردی را در رفتار و سیره امام بخوبی تعیین کرد. آنجا که بر آزادگی تأکید کرد و فرمود: «یا شیعة آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لاتخافون المعاد فکونوا احراراً فی دنیاکم.» ترجمه:  ای پیروان خاندان ابو سفیان، اگر دین ندارید و از روز جزا نمی هراسید، دست کم در زندگی آزاد مرد باشید. این دعوت به آزادگی و پیام حسین به آزاده بودن و آزاده زیستن چیزی جز دعوت به فتوت و جوانمردی نیست.

تجلی غیرت امام نیز آنجاست که فرمود: «انا الذی اقاتلکم و تقاتلونی و النساء لیس علیهنّ جناح فامنعوا عتاتکم عن التعرض لحرمی مادمت حیاً.» ترجمه: من  با شما می جنگم و شما با من می جنگید و این زنان گناهی ندارند تا من زنده هستم به اهل بیت من تعرض نکنید و از تعرض این یاغیان جلوگیری نمائید.

این تبلور غیرت حسین است که نمی تواند شاهد شکستن حریم عفاف خانواده اش باشد. او تحمل این بی حرمتی و پرده دری و ددمنشی را ندارد. این نیز از صفات یک جوانمرد آزاده است که بر حفظ حریم و ناموس خود غیرت می ورزد.

آنجا که به ولید استاندار مدینه فرمود: «ایها الامیر انا اهل بیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائکه و مهبط الرحمة بنا فتح الله و بنا یختم و یزید رجل شارب الخمر و قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق و مثلی لایبایع مثله و لکن نصبح و تصبحون و ننظر و تنظرون اینا احق بالخلافة و البیعة.» ترجمه: ای امیر، ما خاندان نبوتیم و معدن رسالت، خاندان ماست که محل آمد و رفت فرشتگان و محل نزول رحمت خداست. خداوند اسلام را از خاندان ما شروع و افتتاح نموده و تا آخر نیز همگام با خاندان ما به پیش خواهد برد. اما یزید شرابخواره ای آلوده دامن است. دستش به خون افراد بی گناه آلوده است، کسی چون من هرگز با کسی چون او بیعت نخواهد کرد و در آینده ما و شما خواهیم دید که کدامیک از ما شایسته رهبری است. امام در این سخنان بر ارزشهایی تکیه می کند که همگی در زمره فضایل اهل فتوت اند. دست بیعت دادن به ستمکاری پلید و تردامن دور از جوانمردی و فتوت است و امام شهسوار فتوت است و نمی تواند به این جنایتکاران ستم پیشه دست بیعت دهد. خود او به برادرش محمد حنفیه فرمود: «یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجاء و لامأوی لما بایعت یزید بن معاویة.» ترجمه: برادرم، اگر در تمام این دنیا هیچ پناهی نداشته باشم باز هم با یزید پسر معاویه بیعت نخواهم کرد.

شرف و عزت و غیرت و آزادگی در این سخن موج می زند. همه آزادگان این چنین بوده اند و اینچنین هستند. امام فقید ما، آن آزاد مرد پارسا نیز فرمود: اگر تنها بمانم باز هم به مبارزه بر علیه آمریکا و جهانخواران و استعمارگران ادامه خواهم داد.

خطر کردن و به استقبال مرگ رفتن و ره بلاسپردن نیز که پیشه همیشه آزادگان و جوانمردان است در این سخن امام موج می زند که فرمود: «خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة»؛ مرگ سرنوشت حتمی انسانهاست و همچون گردن بند زیبایی که آویزه گردن دختران جوان است مایه زینت و زیور مردان است. امام سپس از اشتیاق خود به دیدار پاکان و نیکان و دیدار خداوند سخن می گوید که در اوج عرفان قرار دارد و مجال شرح این قصه نیست.

بی رغبتی و بی تعلقی به دنیا و مشتاق مرگ بودن که از دیگر صفات اهل فتوت است در این اشعار که از امام نقل شده است مشهود و نمایان است:

فان تکن الدنیا تعد نفیسة                          فدار ثواب الله اعلا و انبل

و ان تکن الاموال للترک جمعها                    فما بال متروک به المرء یبخل

و ان تکن الارزاق قسماً مقسما                  فقلة حرص المرء فی الکسب اجمل

و ان تکن الابدان للموت انشأت                   فقتل امرء بالسیف فی الله افضل

علیکم سلام الله یا آل احمد                      فانی ارانی عنکم سوف  ارحل

که در آن از ناپایداری و گذرا بودن زندگی دنیا و لذتهای آن و از ارزش آخرت و دیدار خداوند سخن می گوید و به قناعت و زهدورزی و دل نبستن به دنیا دعوت می کند، از ارزش شهادت می گوید و از آمادگی خود برای مرگ. همه این صفات چنانکه پیشتر آوردیم از لوازم و شرایط فتوت و جوانمردی است و در مفهوم فتوت مستتر  و نهفته  است. در اشعار مشابهی امام باز همین مضامین را تکرار فرموده است:

سامضی و ما بالموت عار علی الفتی            اذا مانوی حقاً و جاهد مسلماً

و واسی الرجال الصالحین بنفسه                 و فارق مثبوراً و خالف مجرماً

اقدم نفسی لاارید بقائها                            لتلقی خمیساً فی الهیاج عرمرماً

فان عشت لم اندم و ان مت لم الم               کفی بک ذلاً ان تعیش و ترغماً

روح آزادگی و فتوت در این ابیات موج می زند. سخن از نپذیرفتن ننگ و ذلت است و ملک آزادگی از کف ندادن و به پیشواز مرگ رفتن و مردن عزتمندانه را بر زندگی زبونانه و ذلیلانه ترجیح دادن. و این همه از ارکان و شرایط فتوت است.

آنجا که در یکی از منزلها خطاب به مردم فرمود: «ایها الناس ان رسول الله قال: من رأی سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناکثاً عهده مخالفاً لسنة رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لاقول کان حقاً علی الله ان یدخله مدخله الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن و اظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استأثروا بالفیء و احلّوا حرام الله و حرموا حلاله و انا احق ممن غیر.» و حسین با قیام خود در برابر سلطان جائر و ستمگر به سفارش رسول خدا عمل کرد و راه و رسم آزادگی و ستم سوزی را به انسانها آموخت و سنتی بر جای گذاشت که تا قیامت هیچ مظلومی را مجال توجیه باقی نگذاشت. خودش فرمود: «و الله لاتقتلون من بعدی احدً من عبادالله». به خدا سوگند سنتی بر جای گذاشتم که پس از من نمی توانید خون هیچ بنده ای را بریزید. یعنی نظام ستمگرانه و زشت کاری های شما را رسوا ساختم و به همگان درس آزادگی دادم.

و در جای دیگری می فرمود: «و الله لااقرّلکم اقرار العبید و لاافرّ منکم فرار الذلیل»؛ به خدا سوگند ذلیلانه دست بیعت به شما نمی دهم و زبونانه هم از برابرتان نمی گریزم. پایمردی و غیرت و شرف در این کلام به روشنی جلوه گر است.

امام ذلت پذیر نیست، او اهل کارزار و مرد میدان نبرد است و پشت به دشمن نمی کند. تمام صفات جوانمردی در او جمع است. توبه حرّ را می پذیرد و از خطای او در می گذرد. با پسر سعد خیرخواهانه و ناصحانه برخورد می کند و همواره به مردم هشدار می دهد و روشنگری می کند. و به لشگر دشمن، خود را معرفی می کند تا آگاهانه تصمیم بگیرند و خود انتخاب کنند و جاهلانه و بی خبر دست به جنایت نیالایند. اینها همه نشان از فتوت و جوانمردی و آزادگی امام دارد. و چه باشکوه است برخورد ها و موضعگیریهای امام! به هنگام ورود به کربلا فرمود: «ما کنت لابداهم بالقتال»؛ من هرگز شروع کننده جنگ نخواهم بود! چه با شکوه است این همه بزرگ منشی و جوانمردی! و چه حقیر  و پست اند دشمنان امام! در خطبه ای که پس از ورود به کربلا خواند فرمود: «الا ترون الی الحق لایعمل به و الی الباطل لایتناهی عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا فانی لااری الموت الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الّا برماً» حسین دغدغه حق و باطل دارد و مشتاق لقای خداوند است و مرگ در راه حفظ آرمانش را عین سعادت می بیند و زیستن ذلیلانه و مشاهدۀ مرگ ارزشها را عین مردن می داند. اینست تفسیر ارزش زندگی و مرگ در مکتب حسین(ع).

دعای درد آلود امام در صبح عاشورا که: «اللهم انت ثقتی فی کل کرب و رجائی فی کل شدة...»، نیز از عرفان امام و اتصال او با خدا حکایت می کند که در آن وضعیت دشوار از خدا پناه می جوید. و در سخنرانی های پر مغز و پر مضمون روز عاشورا از زوال نعمت و ناماندگاری دنیا سخن می گوید و مردم را به وارستگی و قطع تعلقات فرامی خواند. و این باز هم تجلی فتوت امام است. و در یکی از سخنان روشنگرانه و آگاهی بخش و بسیار حماسی در روز عاشورا فرمود: «الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلّة و الذلّة و هیهات منا الذلة یابی  الله ذلک و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت و انوف حمیّةٌ و نفوسٌ ابیّةٌ من ان نؤثرطاعة اللئام علی مصارع الکرام».

در این فراز باز هم سخن ننگ ستیزی و حق پرستی و آرمانگرایی و پایمردی است. فتوت حسین اجازه نمی دهد که تن به سازش با فرومایگان بدهد و غیرت و شرف او قتلگاه را بر اطاعت از ستمگران و نامردان ترجیح می دهد. این اوج فتوت است.

و در واپسین لحظات کارزار یارانش را به صبر و مقاومت دعوت می کند و از آنان می خواهد که مؤمنانه بجنگند و مردانه بمیرند و سستی نکنند و خود صبورانه و استوار شاهد شهادت جگر خراش و جانسوز یاران و عزیزان و فرزندان و وابستگان کوی دوست می نشیند. و آخرین سخنان او صبر کردن بر بلا و سخن گفتن از تسلیم و رضاست، یعنی که در ره دوست جان دادن کاری خرد و اندک است. در واقع نمی توان تمامی حالات و حرکات و سخنان امام نشانی از فتوت راستین با خود دارد، اما در این نوشتار کوتاه نمی توان به بسط  و تفصیل سخن راند.

امام خمینی رهبر بزرگ انقلاب که اینک جان عاریت را تسلیم حضرت دوست کرده و به دیدار محبوب شتافته است از عزت و غیرت و  فتوت حسینی بهره ای بسزا داشت.

رشادت و شهامت و صلابت در سیمای ملکوتی اش موج می زد و عبادت و زهد و ذکر و بندگی  و عرفانش را با خشم و خروش و ظلم ستیزی و پایمردی در آمیخته بود.

عمری را در نبرد علیه کفرکیشان و جهانخواران و ستمگران سپری کرد، اما دمی از عبادت و معنویت و خلوت با معبود غفلت نکرد. او هیچگاه تن به تسلیم و سازش نداد و الگویی از مردانگی و آزادگی و فتوت و شرف از خود برجای گذاشت و به نسلهای آینده آموخت که آزاده باشند و مروت و حریت و ستم ستیزی پیشه کنند و هیچگاه تن به ذلت نسپارند و پذیرای ننگ نگردند.

بی سبب نبود که آن همه از حسین می گفت و پیوسته به استمرار عزاداری و زنده نگهداشتن یاد کربلا و عاشورا و حماسه امام سفارش می کرد. او در حسین مجموعۀ ارزشهای الهی و انسانی را دیده بود. ارزش فتوت را و این همه را به میراث گرفته بود. به نیکی این امانت را به نسل کنونی و انسان روزگار ما سپرد، امانت میراث داری و میراث بری از فتوت حسینی را، چه او خود میراث دار فتوت حسین بود.

 

منابع:

1- تحقیقی در دین یهود، جلال الدین آشتیانی، نشر نگارش، 1368.

2- تحقیقی در دین مسیح، جلال الدین آشتیانی، نشر نگارش، 1368.

3- تاریخ جامع ادیان، جان ناس، ترجمه علی اصغر حکمت، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1370

4- ادیان بزرگ جهان، هاشم رضی، انتشارات فروهر، 1360

5- رسم و راه سامورایی، یا ماموتو چونه تومو، ترجمه دکتر هاشم رجب زاده، انتشارات آستان قدس رضوی، 1371

6- الفتوحات المکیه، محی الدین بن عربی، ج 2، دار صادر، بیروت، بی تا.

7- شرح منازل السائرین، عفیف الدین تلمسانی، انتشارات بیدار، 1371.

8- عرفان و حماسه، آیت الله جوادی آملی، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1371.

9- روش تحقیق در علوم اجتماعی، ریمون کیوی، لوک وان کامپنهود، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، فرهنگ معاصر، 1370.

10- حماسه حسینی، استاد شهید مطهری، انتشارات صدرا، 1364.

11- آیین جوانمردی، هانری کربن، ترجمه احسان نراقی، نشر نو، 1363.

12- تحفة الاخوان الی خصائص الفتیان، عبدالرزاق کاشانی، تصحیح و تعلیق سید محمد دامادی، انتشارات علمی فرهنگی، 1369.

13- قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373.

 14- سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا، محمد صادق نجفی، دفتر انتشارات اسلامی، 1364.

 15- ساختار انقلابهای علمی، تامس کوهن، ترجمه احمد آرام، انتشارات سروش، 1369.

 16- A bingdon Dictionary of Living Religions, Keithcrim (ed), Tennessee, 1981.

 Handbook of the word’s riligions, A. M. zehavi, canada,

 1973.

 

 

منبع: اولین کنگره عاشورا، دفتر دوم، ص 247.

. انتهای پیام /*