پرتال امام خمینی(س): رهبر معظم انقلاب در فرازی از سخنانی خود در باره سه خصوصیت ممتاز امام خمینی(س) می فرماید: غیر از همه خصوصیات که در وجود حضرت امام(س) بود، سه خصوصیت ممتاز در شخصیت او به شکل بسیار پیچیده و تنیده یی، جذابیت و تاثیر عجیبی در این مرد بزرگ به وجود آورده بود.

اول: خردمندی و دانایی

خصوصیت اول حضرت امام(س) خردمندی و دانایی است. او مردی دانا، خردمند،عاقل و عمیق بود. در او به معنای حقیقی کلمه، جوهر دانایی وجود داشت که هر که در او جوهر دانایی است بر همه کارهایش توانایی است. لذا در هر جایی که از وجود او چیزی بروز کرد نشانه ی این دانایی و خردمندی در آن دیده شده است.

دوم: دینداری و ایمان روشن بینانه

خصوصیت دوم حضرت امام(س) دینداری و ایمان روشن بینانه بود. او متعبد بود اما تعبدی دور از تحجر و توقف داشت. او روشن بین و روشنفکر و نوآور در مباحث دینی بود اما نوآوری دور از لاقیدیهای نوآوران و خیلی ها در زمینه مسائل دینی، سخن نویی را به میدان آورد.

سوم: شجاعت و جان نثاری

خصوصیت سوم حضرت امام(س) شجاعت و دلیری و جان نثاری او بود. آماده بود که در آن جایی که او حق می گوید و دنیا باطل می گوید با آن دنیا مواجه بشود. این که در یکی از بیانیه های خود فرمود که اگر استکبار جهانی دین ما را تهدید کند، ما هم همه دنیای او را تهدید خواهیم کرد راست می گفت و می توانست در مقابل دنیایی بایستد همچنان که آن روزی که این فریاد را در سال 1341 در قم بلند کرد.

منبع: کتاب او که بود؟ حضرت امام از نگاه رهبر معظم انقلاب، موسسه قدر ولایت، چاپ اول، ص67

. انتهای پیام /*