نجف اشرف، ۱۳۴۹_ نامه به آقای سید احمد خمینی (جدیت در تحصیل و تهذیب اخلاق)

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۱۷

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ گفتگو با ریچارد کاتم در مورد مسائل ایران

اهم بیانات:

اوضاع ایران در این پانزده ساله ـ خصوصاً از یک سال قبل به این طرف ـ بسیار‏‎ ‎‏تغییر کرده است. همچنین که شما متوجه شده اید که علما و دولتها از قدرت ملی، بیخبر‏‎ ‎‏بوده اند، ما هم، و همین طور علمای عصر ما و هم شاه و هم دولت شاه از قدرت‏‎ ‎‏ملی ـ اسلامی موجود بکلی بیخبر بوده اند؛ و نمی دانستیم همچون قدرتی ممکن است‏‎ ‎‏که نهضت کند و نهضتی که در تمام اقشار گسترش پیدا کند؛ یعنی نفوذی از قصبات‏‎ ‎‏دوردست تا مرکز، و در نیروهای آدمی، از جوانها تا پیرها، حتی بچه ها، زنان، دختران،‏‎ ‎‏اینطور گسترش داشتن، هیچ در تخیل ماها نمی آمد؛ شاید گمان می کردیم این قدرت شاه‏‎ ‎‏که هم نظامی است و هم ابرقدرتها: امریکا، شوروی و چین دنبال آن هستند و دست ‏‏دارند‏‏[‏‏تزلزل ناپذیر است‏‏]‏‏؛ در ذهن ما نبود که تزلزلی در قدرت به وجود آوریم. دیدیم‏‎ ‎‏که در یک سال اخیر چنین تزلزلی آمد؛ که پایه های قدرتش یکی بعد از دیگری ریخته‏‎ ‎‏است؛ همه چیز را از دست داده است؛ و با تمام پشتیبانیهایی که خصوصاً کارتر از او کرده‏‎ ‎‏است، اثری، این پشتیبانیها در ملت نگذاشته است؛ اعتنا نکرده است؛ نه به حکومت‏‎ ‎‏نظامی، نه به دولت نظامی شاه و نه هراسی دارد از تهدیدات کارتر و امثال او.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۸۶ - ۲۹۰

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام

اهم بیانات:

‏ ‏‏شما چون دین را از سیاست جدا می دانید لذا خیال می کنید که وقتی عالِم، یک عالم دینی‏‎ ‎‏وارد مسائل سیاسی می شود شغل اصلی اش را رها کرده، و کار جدیدی را شروع کرده‏‎ ‎‏است. و حال اینکه دین اسلام دارای مسائل عبادی و سیاسی است و مسائل سیاسی آن‏‎ ‎‏بیش از مسائل عبادی آن است. من جنایات شاه را در طول سلطنت دنبال می کردم تا وقتی‏‎ ‎‏رسید که می بایست علیه او آشکارا قیام کنم. و مبارزات خود را بیش از پانزده سال پیش‏‎ ‎‏آغاز کردم و همیشه خواست مردم را که واژگونی دودمان پهلوی و برچیدن نظام‏‎ ‎‏شاهنشاهی و استقرار یک حکومت اسلامی است بدون هیچ گونه تردیدی اعلام نمودم،‏‎ ‎‏و این قهری است که مردم چون خواست خود را در من می دیدند به من رو آوردند.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۹۱ - ۲۹۹

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامه جمعه، شنبه، یکشنبه درباره زندگی خصوصی

زندگی خصوصی من مثل زندگی خصوصی همۀ مردم عادی است. من طلبه ای هستم‏‎ ‎‏مثل سایر طلبه ها.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ۵، ص ۳۰۰ - ۳۰۱

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران (بسیج عمومی برای مبارزه با بیسوادی)

اهم پیام:

ت شریف ایران، شما می دانید که در رژیم گذشته آنچه بر ملت مبارز ایران سایه‏‎ ‎‏افکنده بود، علاوه بر دیکتاتوری و ظلم، تبلیغات بی محتوا و هیچ را همه چیز جلوه دادن‏‎ ‎‏بود. ملتی که در همۀ ابعاد از حوایج اولیه محروم بود وانمود می شد که در اوج ترقی‏‎ ‎‏است. از جمله حوایج اولیه برای هر ملت که در ردیف بهداشت و مسکن بلکه مهمتر از‏‎ ‎‏آنهاست آموزش برای همگان است. مع الأسف کشور ما وارث ملتی است که از این‏‎ ‎‏نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم؛ و اکثر افراد کشور ما از نوشتن و خواندن برخوردار‏‎ ‎‏نیستند، چه رسد به آموزش عالی. مایۀ بسی خجلت است که در کشوری که مهد علم و‏‎ ‎‏ادب بوده و در سایۀ اسلام زندگی می کند که طلب علم را فریضه دانسته است، از نوشتن و‏‎ ‎‏خواندن محروم باشد. ما باید در برنامۀ دراز مدت، فرهنگ وابستۀ کشورمان را به‏‎ ‎‏فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم. و اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون‏‎ ‎‏تشریفات خسته کننده، برای مبارزه با بیسوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم تا‏‎ ‎‏ان شاءالله در آیندۀ نزدیک هر کس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد. برای این‏‎ ‎‏امر، لازم است تمام بیسوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای یاد‏‎ ‎‏دادن بپاخیزند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۴۶ - ۴۴۷

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی (اهداف حکومت در اسلام)

اهم بیانات:

تفاوت بزرگی که بین همۀ رژیمهای دنیا، به هر قِسمی که می خواهد باشد، تمام‏‎ ‎‏رژیمهای بشری با هر فرمی که می خواهد باشد و آن رژیمی که الهی است و تابع قوانین‏‎ ‎‏الهی است، تفاوت بزرگ این است که تمام رژیمها، آنی که دیگر عدل و داد و خوب‏‎ ‎‏است فقط در حدود طبیعت است. شما شاید در هیچ رژیمی پیدا نکنید که حکومت دنبال‏‎ ‎‏این باشد که تهذیب نفس مردم را بکند، کاری به آن نداشتند. حکومت دنبال این بوده‏‎ ‎‏است که بی نظمی نشود.

اسلام که همۀ جهات، همۀ بُعدهای انسان را در نظر گرفته است و برای همۀ بعدها‏‎ ‎‏طرح دارد، قانون دارد، منحصر به غیب تنها نیست. منحصر به شهادت تنها نیست.‏‎ ‎‏همان طوری که خود انسان منحصر به یک بعد خاصی نیست. اسلام هم آمده است این‏‎ ‎‏انسان را درستش کند و بسازد و همۀ بعدهایش را، نه یک بعد فقط.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۴۸ - ۴۶۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد (برداشت های غلط از «جامعه توحیدی»)

اهم بیانات:

جامعۀ توحیدی به آنطوری که آنها می گویند یعنی جامعۀ هرج و مرج! حالا مثلاً‏‎ ‎‏در شهربانی اگر بنا باشد که زیردست رئیس شهربانی از رئیسشان اطاعت نکند،‏‎ ‎‏خودش خودسر، به اسم اینکه جامعۀ توحیدی است، ریاست و مرؤوسیت اصلش در کار‏‎ ‎‏نباشد، همه یا باید مثلاً فرض کنید سرلشکر باشند یا همه سرباز. اگر یک لشکری،‏‎ ‎‏یک شهربانی همه شان رئیس باشند، این شهربانی قابل دوام است؟ همه شان سرباز‏‎ ‎‏باشند، همه شان پاسبان باشند، هیچ دیگر آن کسی که باید فکر کند و روی افکارش‏‎ ‎‏فرمان بدهد، او نباشد در کار، این شهربانی دیگر شهربانی نیست. در ارتش هم‏‎ ‎‏همین طور.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۶۷ - ۴۷۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پاسداران (هوشیاری ملی ـ خطر وابستگی اقتصادی)

اهم بیانات:

آنهایی که از این مملکت، از این کشور استفاده می بردند و همۀ منافع شما را می بردند‏‎ ‎‏و می خوردند و خرج عیاشیها می کردند، آنها باز مشغول توطئه هستند که نگذارند این‏‎ ‎‏کشور حال آرامش پیدا کند. و وقتی که آرامش پیدا نکند، نمی شود که اصلاحش کرد. و‏‎ ‎‏اگر اصلاح نشود ممکن است که باز به حالهای سابق برگردد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۷۶ - ۴۷۸

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع دانشجویان تربیت معلم اهواز (اتحاد در برابر توطئه ها)

اهم بیانات:

من امیدوارم که این چند روزی که در پیش شما‏‎ ‎‏هستم در خدمت شما باشم. و از این گرمی صحبت شما، از این اجتماع شما ‏‏[‏‏استفاده‏‎ ‎‏کنم‏‏]‏‏ از اینکه در این هوای سرد در این محل مرطوب نشستید؛ و برای خداست این. من‏‎ ‎‏امید زیاد دارم. من به شما جوانها با این روحیه که دارید نوید پیروزی می دهم. برادرها،‏‎ ‎‏ما امروز با یک قدرت بزرگ شیطانی مقابل هستیم، و شما در مقابل، صفهایتان را فشرده‏‎ ‎‏کنید. شما در یک مرکزی هستید که دارایی شما را از زیر پایتان بردند، و خودتان و‏‎ ‎‏برادرهایتان گرسنه روی گنجهایتان نشستید گرسنگی خوردید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۷۹ - ۴۸۰

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم (امتحانات الهی)

اهم بیانات:

این عکسهایی که الآن در مقابل من هست و موجب تأثر و تأسف، این سند امتحان‏‎ ‎‏شماست و سند افتخار شما. خدای تبارک و تعالی می فرماید: ‏‏بَشِّرِ الصّابِرینَ‏‎ آنهایی که‏‎ ‎‏صبر می کنند، به آنها بشارت بده. آنهایی که در مصیبتها، در نقص ثمرات، در نقص‏‎ ‎‏انفس، در نقص اولاد، صابر هستند و می گویند که: ‏‏اِنّا لله وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونَ‏‏ ما از خدا هستیم و به‏‎ ‎‏او برمی گردیم، از او هستیم و به او رجوع می کنیم. جوانهای ما از خدا هستند و در راه خدا‏‎ ‎‏فداکاری کردند و به خدا مراجعت می کنند. انسان اگر هر چه دارد بفهمد که از خداست،‏‎ ‎‏اگر زندگی دارد خدا به او داده است، و اگر اولاد دارد خدا به او اعطا کرده است، و اگر‏‎ ‎‏ثروت دارد خدا به او اعطا کرده است، و همه چیز را خدای تبارک و تعالی عطا فرموده‏‎ ‎‏است

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۵۴ - ۴۶۱

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام به فرهنگیان و دانشجویان مراکز تربیت معلم (هجوم دشمن به فرهنگ کشور)

اهم بیانات:

ملت عزیز‏‎ ‎‏ایران و سایر کشورهای مستضعف جهان اگر بخواهند از دامهای شیطنت آمیز قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ تا آخر نجات پیدا کنند چاره ای جز اصلاح فرهنگ و استقلال آن ندارند؛ و این‏‎ ‎‏میسر نیست جز با دست اساتید و معلمان متعهدی که در دبستانها تا دانشگاهها راه یافته اند‏‎ ‎‏و با تعلیم و کوشش در رشته های مختلف علوم و تربیت صحیح و تهذیب مراکز تربیت و‏‎ ‎‏تعلیم از عناصر منحرف و کج اندیش، نوباوگان را که ذخایر کشور ومایۀ امید ملت اند،‏‎ ‎‏همدوش با تعلیم در همۀ رشته ها به حسب تعالیم اسلامی تربیت و تهذیب نمایند

‏‎ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۴۶ - ۴۴۷

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در اقشار مختلف مردم (تشریک مساعی همه در پیشبرد مقاصد)

اهم بیانات:

در این امر سوادآموزی که یکی از با‏‎ ‎‏ارزشترین امور است باید همۀ قشرهای ملت کمک کنند، چه آنهایی که می خواهند‏‎ ‎‏سوادآموزی کنند و چه آنهایی که می خواهند یاد بگیرند و چه سایر افراد کشور. اگر‏‎ ‎‏اینهایی که می خواهند آموزش بدهند سستی بکنند، آنهایی که می خواهند آموزش ببینند‏‎ ‎‏سستی و اهمال بکنند و ملت که پشتوانه همۀ امور است خودش را بی تفاوت نشان بدهد،‏‎ ‎‏این بار به منزل نمی رسد. همۀ مشکلات این کشور با مساعی جمیلۀ همۀ قشرهای ملت به‏‎ ‎‏پایان رسیده است یا در شرف پایان رسیدن است. بنابراین، همۀ ما و همۀ ملت موظفند که‏‎ ‎‏در کارها به هر قدری که می توانند تشریک مساعی کنند و در هر امری از امور که برای‏‎ ‎‏کشور پیش می آید و مشکلاتی که قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها برای این کشور‏‎ ‎‏توطئه دیده اند و پیش می آورند باید با تشریک مساعی خنثی شود. و شما مأیوس نباشید‏‎ ‎‏و مطمئن باشید که چون برای خدای تبارک و تعالی انجام وظیفه می کنید، خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی هم عنایت دارد به شما و توطئه ها را خنثی می کند. ‏

‏‎ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۴۸ - ۴۵۳

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع اعضای «ستاد پیگیری فرمان ۸ ماده ای»؛ (برخورد با قضات متخلف)

اهم بیانات:

‏‏ این هیأتی که برای این مسئله‏‎ ‎‏درست شده است و کاری می خواهند انجام بدهند، بر آنها مسامحه جایز نیست؛ همان‏‎ ‎‏طوری که زیاده روی هم ان شاءالله ، نمی کنند و آن هم جایز نیست. هر دو طرف قضیه‏‎ ‎‏است و مسئله، مسئلۀ مسامحه و شوخی نیست. اگر یک جایی مسامحه ما از کسی دیدیم،‏‎ ‎‏ما از او بازخواست خواهیم کرد. و اگر یک مقامی، هر کس باشد، بخواهد جوسازی‏‎ ‎‏بکند، بخواهد تخلف از این مسائل بکند، این تخلف از احکام اسلام است. و اگر مقامی‏‎ ‎‏است که حیثیت عدالت در او معتبر است، خودش منعزل است ـ فی نفسه.

‏‎ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۹۵ - ۱۹۷

***

جماران، ۱۳۶۵_ پیام به ملت ایران (لزوم کمک رسانی به سیل زدگان)

‏‎ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۱۷۶ - ۱۷۷

***

. انتهای پیام /*