نجف اشرف، ۱۳۵۰_ سخنرانی در جمع روحانیون و ایرانیان مقیم عراق (ضرورت حفظ حوزه ها)

اهم بیانات:

برنامۀ رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ قبل از مهاجرت به مدینه، روزهایی که‏‎ ‎‏در مکه به سر می بردند، فقط تبلیغ اِلَی الله و معرفی ذات مقدس حق تعالی و معرفی اسلام‏‎ ‎‏بود. یاورانی نداشتند تا بتوانند با کمک آنان با مشرکین بجنگند و اسلام را گسترش دهند؛‏‎ ‎‏و همان طور که در قرآن ملاحظه می فرمایید، سوره هایی که در مکه نازل شده فقط جنبۀ‏‎ ‎‏پند و موعظه و معرفی اسلام را دارد و از جنگ و جدال صحبتی نیست و حتی احکام در‏‎ ‎‏آن کمتر ذکر شده.‏

و آن روز که حضرتش با آن وضعِ شکست خورده و ناگوار از مکه خارج گردید،‏‎ ‎‏افراد عادی ـ که سطحی فکر می کنند ـ نمی توانستند پیش بینی کنند که این مهاجرت چه‏‎ ‎‏مصالحی به دنبال خواهد داشت لکن وقتی که به مدینه تشریف بردند معلوم شد که چه‏‎ ‎‏نتایجی بر هجرت ایشان مترتب بود و چگونه توانستند اسلام را در مدینه گسترش دهند و‏‎ ‎‏یارانی پیدا کنند، و بالاخره با فتح و ظفر به مکه بازگشتند به آنگونه که بزرگان قریش نزد‏‎ ‎‏آن حضرت خاضع شدند و حضرت هم آنان را آزاد ساخت.‏

آقایانی که از دیگر ممالک در اینجا هستند باید پابرجا باشند و به تحصیل علم و‏‎ ‎‏تهذیب نفس ادامه دهند و اگر مراجع و من ـ که یکی از طلاب هستم ـ از اینجا رفتم، باز‏‎ ‎‏لازم است که آقایان بمانند و به وظایف خود عمل نمایند. البته رفتن من روی مصالحی‏‎ ‎‏است که ممکن است بسیاری ندانند ولی دیگر آقایان باید باشند و سنگر را خالی نکنند.‏‎ ‎‏چنانکه ما سابقاً دیدیم حوزۀ قم به هم خورد چه به هم خوردنی! عدۀ معدودی پریشان‏‎ ‎‏حال که همیشه تحت فشار و آزار بودند استقامت کردند، طولی نکشید که ورق برگشت:‏‎ ‎‏ظالم سابق ‏‏[‏‏رضا خان‏‏]‏‏ را بردند و حوزۀ به هم ریختۀ آن روز به صورت حوزۀ پنج ـ شش‏‎ ‎‏هزار نفری امروز در آمد ... شما غالبید، مغلوب نیستید. اگر تاریخ ظَلَمه و ستمدیدگان دنیا‏‎ ‎‏را مطالعه کنید می بینید که غلبه همیشه با مظلوم است.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۴۱۰ - ۴۱۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با مجله هفتگی «بیروت» درباره پیش بینی سال

اهم بیانات:

سازش با یک فرد جانی مانند شاه، خیانت به ملت ایران و اسلام است. و در ثانی ملت‏‎ ‎‏ایران در رفراندم تاسوعا و عاشورا با اکثریت قریب به اتفاق، قاطعانه شاه و رژیم سلطنتی‏‎ ‎‏را محکوم کرده و خواستار برقراری جمهوری اسلامی شده است. بنابراین هیچ کس حق‏‎ ‎‏ندارد با شاه که از سلطنت مخلوع است سازش کند و یا اساس سلطنت را بپذیرد، چه‏‎ ‎‏شخص محمدرضا پهلوی در این مقام باشد یا دیگری. و به همین دلیل، قانون اساسی که‏‎ ‎‏رژیم ایران را سلطنتی می شناسد، چون از نظر ملت رژیم سلطنتی مردود است، از اعتبار‏‎ ‎‏ساقط است و باید قانون اساسی جدیدی تدوین شود.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۰۴ - ۳۰۶

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ گفتگو با نویسندۀ فرانسوی درباره آینده نهضت

اهم بیانات:

ما اتکای به ملت و قدرت ملت داریم. هیچ ملتی را بعد از آنکه بیدار شدند و به‏‎ ‎‏جنبش در آمدند، کسی نمی تواند از آن راهی که دارند منحرف کند. و هیچ قدرتی‏‎ ‎‏نمی تواند یک ملت را سرکوب نماید. البته قدرتها می توانند بریزند و در یک مملکتی‏‎ ‎‏قتل عام کنند و لکن نمی توانند ملت را از خواستی که دارند منحرف کنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۰۷ - ۳۰۸

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ گفتگو با کلود شایه و ژاک روبر درباره ویژگی های جمهوری اسلامی

اهم بیانات:

مسئله رژیم، بدون رضایت مردم، هیچ اساس ندارد. مردم الآن ـ تماماً ـ نه شاه و نه‏‎ ‎‏سلطنت پهلوی را می خواهند، و نه رژیم سلطنتی را؛ بلکه جمهوری (جمهوری اسلامی)‏‎ ‎‏را می خواهند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۱۰ - ۳۱۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (عدم صلاحیت پهلوی برای حکومت)

اهم بیانات:

بدبختی و خوشبختی ملتها بسته به اموری است که یکی از مهمات آن صلاحیت‏‎ ‎‏داشتن هیأت حاکمه است. اگر چنانچه هیأت حاکمه، کسانی که مقدرات یک کشور در‏‎ ‎‏دست آنهاست، اینها فاسد باشند، مملکت را به فساد می کشند.

تمام قوانینی که در این پنجاه سال گذشته است و تمام مجالسی که در این پنجاه سال‏‎ ‎‏تأسیس شده است، هیچ یک از اینها مطابق قوانین نبوده است. هیچ مجلسی تاکنون ما‏‎ ‎‏نداشتیم که موافق قوانین باشد. حتی در اوایل سلطنت رضاخان که یک قدری قدرتش‏‎ ‎‏کم بود، در تهران فقط ـ که مرکز بود ـ یک آزادی به مردم داده بودند؛ یک آزادی‏‎ ‎‏فی الجمله که وکلایی تعیین کنند. و آن وکلای تهران بودند که مخالفت می کردند مثل‏‎ ‎‏مرحوم مدرس و یک عده ای که تَبَع ایشان بودند؛

تا اساس اصلاح نشود، تا آن نقطۀ اول یعنی تا این سلسله نرود فایده ندارد؛ باید اینها‏‎ ‎‏بروند سراغ کارشان. بروند ‏‏[‏‏سراغ‏‏]‏‏ دزدیهایی که کرده اند در آن جزیره که خریده! تازه‏‎ ‎‏خریدند. هشت هکتار خریدند و برایش همه چیز درست کردند. همۀ دار و دسته اش هم‏‎ ‎‏آنجا هستند؛ یعنی عائله اش آنجا هستند. خودش هم حالا می خواهد برود آنجا و یک‏ ‏زندگیِ به خیال مردمْ اشرافی و به حَسَب واقعْ مرگوار!‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۱۴ - ۳۲۹

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع روحانیون ارومیه (مسئولیت علما در مبارزه بین حق و باطل)

اهم بیانات:

‏ اینطور نیست که اگر من شکست بخورم، شما شکست بخورید، بیاورند بگویند زید‏‎ ‎‏شکست خورده. یا اگر من خلاف بکنم، بیایند، بگویند فلانی خلاف کرده، این جور‏‎ ‎‏نیست. از فرد به نوع و از نوع به اصل مقصد می کشانند. دشمن اصل اسلامند و قلمها هم‏‎ ‎‏برای اصل اسلام به کار می رود. و ما را می خواهند که در داخل خودمان پوک کنند و‏‎ ‎‏منهدم کنند از داخل خودمان.

از خدا بخواهید که ماها از لغزش دور باشیم. خودتان بخواهید برای خودتان، و برای‏‎ ‎‏همۀ ملت. ملت بخواهد برای خودش، و برای علما دعا کنند که این طبقه لغزش پیدا نکنند‏‎ ‎‏که به لغزش آنها اسلام در خطر است. همۀ ما مکلفیم. همه مسئولیم و ‏‏کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسئول‏‎ ‎‏این برای همه است. لکن به عهدۀ شما بیشتر است. شماها باید بیشتر رعایت بکنید. بیشتر‏‎ ‎‏در این پستی که هستید، که مسند اسلام است، بیشتر مراعات بکنید. بیشتر مردم را مراعات‏‎ ‎‏کنید. جامعه را بیشتر تربیت کنید و همه مسئولیم و همه مسئولید، و هر کس سعۀ نفوذش‏‎ ‎‏بیشتر است، مسئولیتش بیشتر است.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۹۶ - ۵۰۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع بانوان (انحراف اذهان ملت از مشکلات داخلی توسط امریکا)

اهم بیانات:

از آن روزی که یک پیروزی نسبی برای این ملت حاصل شد و این سد را شکستند و‏‎ ‎‏دست اجانب قطع شد از این کشور، از آن وقت شروع کردند به ایجاد اختلافات و‏‎ ‎‏توطئه ها. یک راهش این بود که در هر قدمی که ملت برمی دارند یک اختلافی ایجاد‏‎ ‎‏کنند. راجع به اصل جمهوری اسلامی حرفها بزنند و مقاله ها بنویسند و نطقها بکنند. راجع‏‎ ‎‏به مجلس خبرگان صحبتها بکنند که حالا هم دارند می کنند. راجع به قانون اساسی مسائل‏‎ ‎‏بگویند و حالا هم دارند می گویند. حالا هم که قضیۀ رئیس جمهور است. تاکنون از‏‎ ‎‏قراری که گفتند صد و بیست نفر خودشان را کاندیدا کردند. نه اینکه اینها نمی دانند که‏‎ ‎‏کاندیدایی است که اثری ندارد برای اینکه رئیس جمهور بشود فلان آدم، بیشتر اینها الاّ‏‎ ‎‏نادرشان می دانند که موفق نمی شوند، لکن یک مقصد دیگری در کار است غیر از‏‎ ‎‏ریاست جمهور، و آن این است که همان ایجاد یک تشنج و اختلاف و این چیزها. برای‏‎ ‎‏آنها مطلوب است که کشور ما مشغول باشد. همیشه مشغول باشد به چیزهای داخلی‏‎ ‎‏خودش و این شلوغیهایی که در داخل هست و متوجه توطئه نباشد و متوجه علاج نباشد‏‎ ‎‏و فلج بشود.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۵۰۶ - ۵۱۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کفن پوشان شهر کرد و بابل (ارتجاع)

اهم بیانات:

بگذار دشمنها هرچه می خواهند بگویند. شما راه خدا را پیش بگیرید. شما راهتان‏‎ ‎‏واضح است. راه شما، راه خداست. راهی است که انبیای خدا رفتند. انبیا را هم اینها‏‎ ‎‏مرتجع می دانند. اینها قرآن را هم کتاب ارتجاعی می دانند. لکن مطلب اینها نیست. اینها‏‎ ‎‏برای دیگران دارند زحمت می کشند

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۵۱۱ - ۵۱۳

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم انتصاب آقای محمد صادق حائری شیرازی به سمت امامت جمعه شیراز

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۶۱

***

. انتهای پیام /*