نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامه «اکسپرس» درباره برنامه دولت در جمهوری اسلامی

‎ اهم بیانات:

‏‏شکل دولتها چندان اهمیت حیاتی در حفظ دموکراسی و تأمین هرچه بیشتر آرمانهای‏‎ ‎‏انسانی ملت ندارد. هر چند که بعضی از آنها نسبت به اشکال دیگر ترجیح دارد. ولی‏‎ ‎‏آنچه مهم است ضوابطی است که در افرادی که برای قبول مسئولیتها انتخاب می شوند‏‎ ‎‏باید رعایت شود، و نیز ضوابطی که عمل و رعایت آنها باید برای دولتها غیر قابل اجتناب‏‎ ‎‏شناخته شود، که اگر این ضوابط و معیارها که در اسلام بر آنها تأکید شده است دقیقاً‏‎ ‎‏رعایت شود به وجود آمدن جامعه ای مترقی و پیشرو را می توان جداً امیدوار بود. و‏‎ ‎‏همین مسئله مهم است که امروز در دنیا مورد توجه نیست و ما با تکیه بر اسلام می خواهیم‏‎ ‎‏به یاری خدای تعالی حقیقتی خیره کننده را به دنیا معرفی کنیم.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۳۳ - ۳۳۵

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع کارکنان مجله «سروش»؛ (خطر نفوذ منحرفین و برخورد با آنها)

اهم بیانات:

اگر این وحدت و یکپارچگی ملت، و اگر آن علاقه ای که ملت به‏‎ ‎‏اسلام داشت نبود ما نمی توانستیم یک همچو پیروزی که به دست آوردیم به دست‏‎ ‎‏بیاوریم، برای اینکه ما در آن وقت نه یک ارگان های نظامی دستمان بود، و نه یک‏‎ ‎‏تعلیمات نظامی داشتیم، و نه یک اسلحۀ قابل ذکر، بلکه هیچ نداشتیم. مع ذلک آن چیزی‏‎ ‎‏که همۀ حسابها را در هم کوبید این توجه مردم به یک مطلب بود. سرتاسر ایران از‏‎ ‎‏بچه های کوچک تا پیرمردها توجهشان به یک مطلب ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏ و آن اینکه باید آن رژیم‏‎ ‎‏سابق نباشد، و باید اسلام باشد، جمهوری اسلامی باشد. اختلاف هم آن وقت نبود در‏‎ ‎‏کار. اگر آنهایی هم که اختلاف بعد کردند آن وقت هم انگیزه اش را داشتند،نمی کردند‏‎ ‎‏که در مقابل آن موجی که بود یک چیزی بگویند. و ممکن است خیلی هایشان هم‏‎ ‎‏می خواستند خودشان را داخل جمعیت کنند که بعدش بهره برداری کنند. چنانچه می بینید‏‎ ‎‏الآن همین طورها هست. چه اشخاص و چه گروههایی که در این نهضت و در این کاری‏‎ ‎‏که مردم کردند، بسیاریشان دخالت نداشتند. گروهها بعضیشان هیچ دخالت نداشتند. لکن‏‎ ‎‏خودشان را وارد کردند و دنبال این بودند که چه بشود! آیا رژیم سابق غلبه کند تا‏‎ ‎‏خودشان را داخل او بکنند، یا بعدی غلبه کند تا خودشان را داخل این بکنند. و معنی‏‎ ‎‏فرصت طلبی هم همین است که اشخاصی کنار بنشینند نگاه کنند ببینند چه می شود. هرچه‏‎ ‎‏شد خودشان را در آن گروهی که پیروز شده است جا بزنند. اینها، این گروهها وقتی‏‎ ‎‏دیدند نه مسئله آن طورها نیست که هر کسی بیاید هر کاری دلش بخواهد بکند، مواجه‏‎ ‎‏شدند با این جمعیت هایی که توجه به اسلام داشتند، حالا مشغول به شیطنت شدند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۷۱ - ۴۸۲

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم انتصاب آقای عبد الله نوری به سمت نماینده امام در جهاد سازندگی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۶۲

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم نمایندگی امام در اهواز به آقای سید محمد علی موسوی جزایری

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۱۴

***

جماران، ۱۳۶۱_ بیانات خطاب به مسئولان مؤسسه کیهان (عمل بر اساس ضابطه و قانون)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۱۵ – ۲۱۶

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع فرمانداران، بخش داران و اعضای شوراهای روستایی

اهم بیانات:

مجرد اینکه این آدم یک آدم خوبی است خیلی، اول وقت نمازش را می خواند و‏‎ ‎‏نماز شب می خواند.این برای مجلس کفایت نمی کند. مجلس اشخاص سیاسی لازم‏‎ ‎‏دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر‏‎ ‎‏اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد‏‎ ‎‏لکن این مسائل هم باشد. در یک مجلس باید همه چیز باشد در این کمیسیونهای مجلس‏‎ ‎‏از امور ارتشی و کشاورزی و اقتصاد و همه چیز بحث می شود،باید مطلع باشند اینها.‏

آنهایی که در این کمیسیونها هستند باید اشخاصی باشد در بینشان که عالم به اقتصاد‏‎ ‎‏باشد، عالم به امور کشاورزی باشد، عالم به اموراداری باشد، عالم به مسائل جهانی باشد.‏‎ ‎‏مجلس می خواهد ایران را در مقابل جهان اداره کند، مجلس یک چیزی نیست که‏‎ ‎‏بخواهد ایران را در مقابل خودش درست بکند. ایران در مقابل جهان است امروز، آن‏‎ ‎‏هم یک جهان امروزی و یک ایران امروزی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص۲۷۸ – ۲۸۶

***

. انتهای پیام /*