نجف اشرف، ۱۳۵۶_ وصیت نامه و تعیین وصی در امور وجوه شرعیه

‎‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

در روز ۲۶ محرّم ۱۳۹۸ وصی خود قرار دادم حضرات حجج اسلام آقای حاج‏‎ ‎‏آقا مرتضی پسندیده و آقای حاج شیخ مرتضی حائری‏‎ و آقای حاج سید محمد باقر‏‎ ‎‏سلطانی‏‎ و آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری ـ دامت برکاتهم ـ را در امر وجوهی که در‏‎ ‎‏قم یا سایر بلاد ایران نزد وکلای اینجانب است و به حساب اینجانب اخذ شده است و‏‎ ‎‏حضرت آقای پسندیده مطلع هستند ـ به حَسَب غالب ـ تمام این وجوه باید با نظر آقایان‏‎ ‎‏محترم به مصرف شرعی برسد، و احدی از وَرَثه یا غیر آنها حقی در آن ندارند و‏‎ ‎‏نمی توانند مزاحمت با اوصیای محترم نمایند. و اگر بعض از اوصیا مانعی داشته باشند که‏‎ ‎‏نتوانند تا آخر قیام به امر کنند، بقیه کس دیگر را که مورد قبول و موجّه است تعیین نمایند؛‏‎ ‎‏و اگر بعضی غایب بودند دیگران قیام به امر نمایند. تکلیف وجوهی که در نجف است‏‎ ‎‏تعیین نموده ام. از خداوند تعالی سلامت و سعادت حضرات آقایان را مسئلت می نمایم. و‏‎ ‎‏امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.‏

‏‎ ‎‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۹۵

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران در اعلام روز نهم صفر به عنوان عزای عمومی

اهم پیام:

ملت آگاه ایران! شجاعانه مبارزات خود را ادامه دهید که اگر لحظه ای غفلت کنید‏‎ ‎‏تمام خونهایی که در راه اسلام و آزادی داده اید هدر می رود، و چنان ضربه ای به شما‏‎ ‎‏وارد می کنند که نفسهایتان قطع و فریادهای حقتان در گلو شکسته شود. من به عموم ملت‏‎ ‎‏دلیر اعلام می کنم که رژیم سلطنتی، غیرقانونی و مجلسیْن، غیرملی و غیرقانونی و‏‎ ‎‏حکومت غاصب، غیرقانونی و یاغی است. اطاعت از این دستگاه، اطاعت از طاغوت و‏‎ ‎‏حرام است. اطاعت از شاه مخلوع و دولت یاغی، جرم است در قانون، و حرام است

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۵۰ - ۳۵۱

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به اعتصاب کنندگان مطبوعات برای پایان اعتصاب

‏بسمه تعالی‏

از اعتصاب کنندگان محترم مطبوعات که زیر بار سانسور دیکتاتوری نرفتند، تشکر‏‎ ‎‏می کنم. و اکنون که دولت غیرقانونی جدید‏‎ مدعی برداشتن سانسور است، آقایان به‏‎ ‎‏کار ادامه دهند و از اعتصاب بیرون آیند تا تکلیف ملت با دولت غیرقانونی معلوم شود.‏‎ ‎‏مقتضی است سایر اعتصاب کنندگان محترم به اعتصاب خود ادامه دهند، که امید است‏‎ ‎‏پیروزی نزدیک باشد، ان شاءالله تعالی.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۵۲

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با تلویزیون آلمان در بیان اینکه اسلام دین مترقی است

اهم بیانات:

اسلام یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی است، و آن رژیمی که ما‏‎ ‎‏می خواهیم تأسیس کنیم یک چنین رژیمی است و با این رژیمهایی که الآن هستند‏‎ ‎‏تفاوت دارد. احکام اسلام احکامی است که بسیار مترقی است و متضمن آزادیها و‏‎ ‎‏استقلال و ترقیات. و اما کارهایی که شاه کرده است اکثراً مخالف با مصالح ملت بوده‏‎ ‎‏است. شاه برای ملت قدمی برنداشته است بلکه همۀ کارها و یا اکثر کارهایی که کرده است‏‎ ‎‏ملت را رو به انحطاط و ورشکستگی کشانده است.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۵۳ - ۳۵۴

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان (هدف، تشکیل جمهوری اسلامی)

اهم بیانات:

دولتهای امریکا و انگلیس آنقدر به ملت ما فشار آورده اند و‏‎ ‎‏اشخاص جنایتکار را تأیید کرده اند که کم کم موجب تنفر ملت ما شده است. البته شوروی‏‎ ‎‏هم دست کمی از آنها ندارد. من بارها توصیه کرده ام که دست از پشتیبانی دولت و شاه‏‎ ‎‏ایران بردارید و کاری نکنید که ملت ایران نسبت به ملتهای انگلیس و امریکا که در مقابل‏‎ ‎‏این روش دولتهای متبوعشان سکوت کرده اند بدبین شوند. و ما فعلاً امریکا و انگلیس و‏‎ ‎‏شوروی را دشمن شمارۀ یک مردم خود می دانیم؛ البته امریکا از همه بدتر است.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۵۵ - ۳۵۶

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ گفتگو با عده ای از ارمنیهای مقیم فرانسه درباره آینده ارامنه در ایران

اهم بیانات:

ارامنه که در آنجا هستند سابقه دارند و همیشه اینها وضعشان مثل سایر مردم بوده که‏‎ ‎‏در ایران بودند و مشغول زراعت و کسب و کارند. بعدها هم آنها از همۀ آزادیها بهره مند‏‎ ‎‏خواهند بود و با آنها با کمال عدالت رفتار خواهد شد.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۵۷

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش (عمل به وظایف ـ تبلیغات علیه انقلاب ایران)

اهم پیام:

‏ ماها کاری نکنیم که به مکتبمان‏‎ ‎‏ایراد بگیرند و آنهایی که می خواهند ایراد بگیرند به مکتب ایراد می گیرند، برای اینکه با‏‎ ‎‏مکتب بدند. یک مکتبی که می بینند این قابل دوام است، وقتی هرج ومرج بود و مکتبی‏‎ ‎‏تو کار نبود، آن چیزی نبود، اما اینها یک مسئلۀ مکتبی دارند، می بینند هست و قابل دوام،‏‎ ‎‏به مکتب ایراد می گیرند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۵۳ - ۵۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع جانبازان و پرستاران آنها (اظهار همدردی ـ کارشکنی های دشمن)

اهم بیانات:

ملت ما الآن در حال حرکت است، باز به منزل نرسیده است. انقلاب ما در حال رشد‏‎ ‎‏انقلابی است لکن به مقصد نرسیده است. ملت ما با مشکلاتی روبه رو هست که باید با‏‎ ‎‏قدرت و با هم پیوستگی و با حفظ ایمان و تصمیم ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ اراده، این مشکلات را بر کنار بزند.‏‎ ‎‏مشکلات سابق زیاد بود و با قدرت شما ملت عزیز عقب رفت و حل شد. مشکلات‏‎ ‎‏دیگری هم که هست ان شاءالله حل خواهد شد.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۵۶ - ۵۸

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع بانوان «مکتب هجرت»؛ (هجرت از نفسانیت)

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۵۹ - ۶۲

***

. انتهای پیام /*