شما عالم دیگری هم دارید؛ معاد و قیامتی نیز برای شما هست (مثل‏‎ ‎‏سایر موجودات که عود و رجعت ندارند، نمی باشید.) چرا عبرت‏‎ ‎نمی گیرید؟ چرا بیدار و هوشیار نمی شوید؟ چرا اینقدر با خاطر آسوده به‏‎ ‎‏غیبت و بدگویی نسبت به برادران مسلمان خود می پردازید، و یا استماع‏‎ ‎‏می کنید؟ هیچ می دانید این زبانی که برای غیبت دراز می شود در قیامت‏‎ ‎‏زیر پای دیگران کوبیده می گردد؟ آیا خبر دارید که ‏الغِیبة اِدامُ کِلاب النّار.

کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس (بخش قدم اول در تذهیب)

. انتهای پیام /*