مقصود از فطریّات آن اموری است که‏‎ ‎‏جمیع سلسلۀ بشری در آن متفق باشند، و هیچ عادتی و مذهبی و محیطی و‏‎ ‎‏اخلاقی در آن تاثیری نکند. وحشیّت و تمدّن، بدویّت و حضریّت، علم و جهل و‏‎ ‎‏ایمان و کفر و سایر طبقه بندیهای سلسلۀ بشری امور فطریه را تغییر ندهد و آنچه‏‎ ‎‏اختلاف بین آنها است، در اصل امر فطری نیست؛ بلکه در اشتباهات در مصداق‏‎ ‎‏است.‏

‏پس گوئیم: اصول و ارکان ایمان، که عبارت از معرفت و توحید و ولایت ـ‏‎ ‎‏که ایمان به رسل است ـ و ایمان به یوم المعاد و ایمان به ملائکه و کتب الهیّه‏‎ ‎‏[‏‏ است‏‏]‏‏، از فطریات است؛ الاّ آن که بعضی از آنها از فطریّات اصلیّه است چون‏‎ ‎‏معرفت و توحید، و بعضی دیگر از متفرعات است.

کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل - مقاله ششم (در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه) - مقصد دوم (در بیان «ایمان» و «کفر» است) - فصل چهارم (در بیان آنکه ایمان بر طبق فطرت است و کفر خارج از طریقۀ فطرت است)

. انتهای پیام /*