وَ العَصرِ، انَّ الانسانَ لَفِی خُسرٍ‏‏؛‏ «عصر» انسان کامل است؛ امام زمان- سلام الله علیه- است. یعنی «عصاره» همه موجودات. قسم به عصاره همه موجودات، یعنی قسم به انسان کامل.‏‏ انَّ الانسانَ لَفِی خُسرٍ‏‏. این «انسان» که اینجا می گویند همین انسان یک سر و دو گوشی است که ماها انسانش می گوییم. خطاب با ماست. 

تفسیر سوره حمد، ص:۲۳۷

. انتهای پیام /*