اس‍ت‍رات‍ژی دف‍اعی ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍مینی(س)        

پژوهشگر: فرهاد افشار نادری           

رشته، مقطع و محل تحصیل: علوم سیاسی، کارشناسی ارشد/ 1377، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لامی واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی

استاد راهنما و استاد مشاور: سعید تائب، ایرج ذوقی                     

چکیده: ه‍دف‌ این‌ ت‍ح‍قیق‌ «ش‍ن‍اخ‍ت‌ ان‍دیش‍ه‌ه‍ا و دیدگ‍اه‍ ه‍ای دف‍اعی ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌(س)» اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: شیوه‌ ت‍وصیفی اس‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری: ب‍ا ت‍ح‍قیق‌ در م‍ن‍اب‍ع‌ اس‍لامی و پیام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍رانی ه‍ای ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌(س) اس‍ت‌ ن‍تیج‍ه‌ ک‍لی: ه‍دف‌ ام‍ام‌(س) اج‍رای ک‍لام‌ اس‍لام‌ ن‍اب‌ م‍ح‍م‍دی(ص‌) ب‍ا م‍ح‍وریت‌ ع‍م‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍ک‍لیف‌ ال‍هی اس‍ت‌.

***

استراتژی دفاعی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س)          

پژوهشگر: محمد سهرابی     

رشته، مقطع و محل تحصیل: علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی، دکتری/ ١٣٧٩، دانشگاه تربیت مدرس

استاد راهنما و اساتید مشاور: ابوالفضل شکوری، حاتم قادری، عباس منوچهری            

چکیده: بحث بر سر نکات محوری و اصولی سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران که می تواند اولویت های سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهد، ‌بحثی کلیدی و مفید به نظر می‌رسد بدون شک رهبران سیاسی در تنظیم استراتژی های دفاعی یک کشور نقش اساسی را بازی می کنند و دیدگاه‌های آنان بعنوان منشور کلی یک واحد سیاسی برای عمل نظام داخلی و بین المللی محسوب می‌شود. هدف رساله حاضر نیز تجزیه و تحلیل استراتژی دفاعی در اندیشه سیاسی حضرت امام می‌باشد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در زمینه استراتژی مطرح است، مسئله دفاعی می‌باشد. در این راستا سوال اصلی که در این رساله مطرح می باشد،‌ عبارت است از آن که قواعد و مفاهیم دینی – سیاسی بنیادین نفی سبیل کافران بر مسلمین و وجوب حفظ هویت و تمامیت دارالاسلام، چه جایگاهی در استراتژی دفاعی حضرت امام دارند؟ این امر شامل سوال فرعی نیز می‌شود که عبارت است از چگونگی تأثیر معادلات بین الملی در استراتژی دفاعی حضر امام.به طور قطع اندیشه دفاعی امام دارای یک چارچوب، سیستم و کلیت جامع است. آراء حضرت امام منبعث از تفکرات ایشان در حوزه‌های متنوعی چون عرفان، فلسفه، فقه و کلام اسلامی می‌باشد. محور این اندیشه‌ها نیز حفظ اسلام و کشور بر مبنای تبیین و ترسیمی است که امام از نظام بین الملل و نظام جهانی داشتند. دراین مسان ایشان با توجه به موضع گیری ارزشی که نسبت به نظام جهانی و جایگاه مسلمانان در جهان و جهان اسلام داشتند، مبانی انقلاب اسلامی را پی ریزی کردند و با توجه به همین موضع گیری ارزشی بود که امام در ابتدای شروع جنگ تحمیلی نیز هدف را حفظ اسلام و هویت اسلامی دانستند. با سیر مطالعه و دقت درآثار و سیره حضرت امام خمینی و تعمق در بنیادهای اندیشه سیاسی آن بزرگوار می‌توان دو هدف عمده استراتژی دفاعی آن بزرگوار را به شرح ذیل مشخص گردانید: صیانت و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی. نفی سلطه بیگانگان از جهان اسلام و پاکسازی و کشورهای اسلامی از نفوذ سلطه جابرانه و قاهرانه آنان. اگر بپذیریم که امام نگرش ویژه‌ای به جهان خارج داشتند و نسبت به نوع زندگی مسلمانان معترض بودند راه حل را دراسلام جستجو می کردند، برای ورود به راه حل در صحنه عمل،‌ استراتژی دفاع همه جانبه را ترسیم کردند،‌ استراتژی دفاع همه جانبه معیار استراتژیک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

***

استراتژی دفاعی از دیدگاه امام خمینی(س)       

پژوهشگر: عباسعلی علیجانی

رشته، مقطع و محل تحصیل: مدیریت امور دفاعی، کارشناسی ارشد/ ٧٤-١٣٧٣، تهران، د‌انشکده‌ فرماند‌هی‌ و ستاد ‌آجا  

استاد راهنما: محمود علیان   

چکیده: بمنظور دستیابی به اصول محورها و ابعاد استراتژی کلی امام این تحقیق روش ها و سیاست های ایشان را در استراتژی دفاعی مورد بررسی قرار داده و نتایج زیر را بدست آورده: اصول ، محورها و ابعاد استراتژی امام که شامل خدامحوری، فرهنگ محوری، خودباوری، مردم گرائی، اتحاد و پرهیز از تفرقه است و بخش های عمده استراتژی دفاعی که شامل اهداف و سیاست هاست که در مورد امام عبارت است از: طولانی کردن جنگ با اهداف پشیمان نمودن متجاوز از عمل خود و اضمحلال نیروهای دشمن و نیز بکارگیری نیروهای عظیم مردمی در جبهه ها در نقش نیروهای رزمی پش رزمی و پش خدمات رزمی و منابع این استراتژی که مردم و روحانیت و نیروهای مسلح هستند.

 ***

ب‍ررسی اح‍ک‍ام‌ دف‍اع‌ از دیدگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍مینی(س)      

پژوهشگر: درویش‍ع‍لی ص‍ب‍ور

رشته، مقطع و محل تحصیل: فقه و مبانی حقوق اسلامی، کارشناسی ارشد/ 1377، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران

استاد راهنما و استاد مشاور: علیرضا فیض، علی مهدیزاده                          

چکیده: نوشته حاضر نگرشی بر احکام و دیدگاههای حضرت امام خمینی(س) پیرامون دفاع مقدس، کار مطالعه و تحقیق پیرامون این موضوع از نیمه آخر سال  1376شروع کردم، حاصل کار را در یک مقدمه و پنج فصل به تبرک و استمداد از خمسه طیبه «علیه‌السلام» جمع‌آوری نمودم. فصل اول درباره اقسام جنگ در اسلام جهاد، دفاع، نصوق قانونی هر یک به طور جداگانه و همچنین انگیزه و هدف جهاد، بینش رزمندگان در جنگ و جایگاه ارزش های انسانی در جهاد بحث شده است. فصل دوم اقسام دفاع: دفاع از کیان اسلام، دفاع اجتماعی، دفاع مشروع فردی، طرف مقابل در دفاع و شعبات هر کدام از آنها به طور مفصل بیان شده است. فصل سوم: پیرامون نقش زنان در دفاع، جایگاه زن در تاریخ گذشته و عصر حاضر بحث شده است. فصل چهارم: درباره تجهیز قوا در اسلام و اینکه امت اسلامی باید در هر حال خود را به مجهزترین سلاحهای موجود و ارتش نیرومند مجهز نمایند. فصل پنجم: ارزش شهید، شهادت از دیدگاه قرآن، احادیث و از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) مورد بحث قرار گرفته است.

. انتهای پیام /*