قم، ۱۳۵۸_ بیانات خطاب به آقای قاسم علی ظهیر نژاد و فرماندهان (پایداری در قبال مسئولیت)

اهم بیانات:

د و‏‎ ‎‏مسائل را آنطور که می خواهید به آنها پیشنهاد بکنید که حل بشود. کنار رفتن در یک‏‎ ‎‏موقعی که مملکت احتیاج دارد، این مخالف روح سربازی است. روح سربازی این است‏‎ ‎‏که آن روزی که مملکت محتاج است باید بیاید جلو. من هم ـ که یک سربازم ـ همین طور‏‎ ‎‏است، شما هم که یک سربازید همین طور است، آقایان هم همین طور. اگر بنا باشد‏‎ ‎‏یکوقتی که انقلابی پیدا شد، آقا بروند توی خانه شان بنشینند و مشغول مطالعه بشوند، من‏‎ ‎‏هم بروم توی خانه ام بنشینم و مشغول کار خودم بشوم، و شما هم بروید کنار، هر کسی‏‎ ‎‏کنار برود، این هم با روحیۀ انقلاب مخالف است، هم مخالف اسلام است، و هم مخالف‏‎ ‎‏روح سربازی است که در همۀ ما باید باشد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۲۷۸ - ۲۸۱

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه به آقای سید محمد هادی هاشمی (خنثی شدن توطئه ها با دید اسلامی و هوشیاری)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۲۸۲

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع گروهی از بانوان تهران و ... (مسئولیت مادری و معلمی)

اهم بیانات:

شما خانمها شرف مادری دارید، که در این شرف از مردها جلو هستید؛ و مسئولیت‏‎ ‎‏تربیت بچه در دامن خودتان دارید. اول مدرسه ای که بچه دارد، دامن مادر است. مادرِ‏‎ ‎‏خوب، بچۀ خوب تربیت می کند؛ و خدای نخواسته، اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان‏‎ ‎‏توی دامن مادر، منحرف بیرون می آید. و چون بچه ها آن علاقه ای که به مادر دارند به‏‎ ‎‏هیچ کس ندارند، و در دامن مادر که هستند تمام ... آرزوهایی که دارند خلاصه می شود‏‎ ‎‏در مادر و همه چیز را در مادر می بینند، حرف مادر، خُلق مادر، عمل مادر، در بچه ها اثر‏‎ ‎‏دارد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۲۸۳ - ۲۸۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای جامعه کلیمیان ایران (اسلام و اقلیت های مذهبی)

اهم بیانات:

ادیان‏‎ ‎‏به همۀ ابعاد بشر کار دارند، انسان خودش از قبل از اینکه بچه متولد بشود، ازدواج چه‏‎ ‎‏جور باید باشد ...؛ شرایط ازدواج چیست؛ چه زنی را باید انتخاب کرد؛ زن چه مردی را‏‎ ‎‏باید انتخاب بکند. برای اینکه خوب، این ازدواج کِشتی است برای پیدا شدن یک بشر.‏‎ ‎‏قبل از اینکه اصلاً ازدواجی باشد، پیش بینی اینکه این بچه وقتی که به دنیا می آید به‏‎ ‎‏طوری باشد که سلامت باشد و سلامت نفس داشته باشد؛ و لهذا توجه به این نیز قبل از‏‎ ‎‏ازدواج شده است: شرایط ازدواج؛ با چه شرایطی؛ بعد در حال حمل. قبل از حمل، در‏‎ ‎‏حالی که می خواهد این لقاح واقع بشود با چه شرایطی باید باشد و چه احکامی باید‏‎ ‎‏داشته باشد.

شما مطمئن باشید که در جمهوری اسلامی ظلم‏‎ ‎‏نیست. ما نه ظلم می کنیم، نه مظلوم می شویم. این چیزی است که اسلام به ما نشان داده:‏‎ ‎‏ظلم نکنید، مظلوم هم نشوید. تا می توانیم مظلوم نمی شویم؛ و هیچ وقت هم ظلم‏‎ ‎‏نخواهیم کرد

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۲۸۷ - ۲۹۱

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی و هندی مقیم ایران (جهان از آنِ مستضعفان)

اهم بیانات:

باید این نهضت در تمام عالم ـ نهضت مستضعف در مقابل مستکبر ـ در تمام عالم‏‎ ‎‏گسترده شود. ایران، مبدأ، و نقطۀ اول و الگو برای همۀ ملتهای مستضعف ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏. ملتهای‏‎ ‎‏مستضعف ببینند که ایران با دست خالی و با قدرت ایمان و با وحدت کلمۀ تمسک به‏‎ ‎‏اسلام، در مقابل قدرتهای بزرگ ایستاد و قدرتهای بزرگ را شکست داد

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۲۹۲ - ۲۹۴

***

جماران، ۱۳۶۰_ نامه به آقای سید حسین خمینی (سفارش به تحصیل علوم اسلامی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۳۴۵

***

. انتهای پیام /*