گاهی به واسطۀ بی توجهی به همۀ اطراف مسئله، می بینی که یک‏‎ ‎‏راهی را پیش گرفتند که این راه، راه به خیال خودشان اسلام است، لکن جهات دیگرش‏‎ ‎‏را توجه نکردند. از این جهت آنی که من آرزو دارم این است که ما، شماها که در مرکز‏‎ ‎‏قانونگذاری هستید و از همه مهمتر محل شماست، و دیگران هم که مابعد این واقع‏‎ ‎‏هستند، ما تحت تأثیر هیچ مکتبی واقع نشویم. نمی خواهم بگویم همۀ شما تحت تأثیر‏‎ ‎‏واقع شدید، لکن یک عده ای ممکن است تحت تأثیر تبلیغات آن طرف یا تبلیغات آن‏‎ ‎‏طرف. ما باید راه مستقیم اسلام را بگیریم و مطالعات اسلامی داشته باشیم، یا از کسانی که‏‎ ‎‏مطالعات اسلامی دارند یاد بگیریم.

صحیفه امام، ج۱۷، ص:۲۴۸

. انتهای پیام /*