آن وقتی که‏‎ ‎‏قلم به دست می گیرید بدانید که در محضر خدا، قلم دست گرفته اید. آن وقتی که‏‎ ‎‏می خواهید تکلم کنید بدانید که زبان شما، قلب شما، چشم شما، گوش شما در محضر‏‎ ‎‏خداست. عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت خدا نکنید. در محضر خدا با هم‏‎ ‎‏دعوا نکنید سرِ امور باطل و فانی. برای خدا کار بکنید و برای خدا به پیش بروید. اگر ملت‏‎ ‎‏ما برای خدا و برای رضای پیغمبر اکرم به پیش برود، تمام مقاصدش حاصل خواهد شد.

صحیفه امام،ج ۱۳، ص:۴۶۱

عالم محضر خداست

. انتهای پیام /*