مسئله بانک از مسائل مهمی است که چنانچه ربا از بانک حذف نشود، مشمول آیه‏‎ ‎‏شریفه و روایات کثیره می شویم که آیه شریفه می فرماید کسانی که ربا می خورند این ها‏‎ ‎‏اعلام جنگ با خدا و پیغمبر می کنند. این تعبیر در کم جایی واقع شده است که اعلان‏‎ ‎‏جنگ است بین کسانی که می خواهند ربا بخورند با خدا و پیغمبر. روایات بسیار ما داریم‏‎ ‎‏که هیچ جای شبهه در این روایات نیست که در بعضی از آنها تعبیری شده است که شاید‏‎ ‎‏برای هیچ چیز نشده است که یک درهم ربا شدتش بیشتر است از اینکه هفتاد زنا بکند‏‎ ‎‏کسی با محرم خودش، با عمه خودش، با خاله خودش، با خواهر خودش. و اگر چنانچه‏‎ ‎‏ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته، باز در بانکش، در تجارتش، در بین‏‎ ‎‏مردمش باشد، ما  نمی توانیم بگوییم که ما جمهوریمان جمهوری اسلامی است، محتوای‏‎ ‎‏جمهوری، اسلامی است. از این جهت باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت‏‎ ‎‏کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند، و ملت هم باید توجه بکنند به اینکه‏‎ ‎‏مواجه هستند با یک همچو چیزی که قرآن کریم می فرماید: ‏فَاْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله ِ وَ رَسُولِه ‎‏اِعلام جنگ بکنید با خدا. و اگر چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر‏‎ ‎‏هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می مانند، می نشینند توی‏‎ ‎‏خانه شان و پولشان برایشان کار می کند و حال آنکه پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک‏‎ ‎‏هم یکی از امور بسیار مهم است، چنانچه اصلاح اقتصاد و مالیات و امثال ذلک هم بسیار‏‎ ‎‏اهمیت دارد. ‏

صحیفه امام، ج۱۸، ص:۴۳۴

. انتهای پیام /*