امروز مردم متوجه به اسلامند، آنها هم به اسلام روی آورده اند. مردم انقلابی‏‎ ‎‏شده اند. یک دسته دیگر جوانهایشان را دادند، یک دسته دیگر اموالشان از بین رفته،‏‎ ‎‏یک قشر دیگر فریاد زدند، و اینها توی خانه ها نشسته بودند. اگر کمک نمی کردند، لااقل‏‎ ‎‏کاری نداشتند. تماشا می کردند ببینند کی جلو می افتد. در خارج نشسته بودند؛ در خارج‏‎ ‎‏ایران. در داخل ایران نشسته بودند و نظر دوخته بودند که ببینند کدام طایفه ای که با هم‏‎ ‎‏دارند جنگ می کنند غلبه می کنند. هر کدام غلبه کردند بروند زیر علم آنها. حالا مسلمانها‏‎ ‎‏غلبه کردند، آمده اند زیر بیرق مسلمان ها. لکن شیطنتشان را دست برنمی دارند. زیر‏‎ ‎‏[‏‏پرده توطئه می کنند‏‏]‏‏ در ظاهر فریاد می کنند و اسلام را ترویج می کنند و رژیم سابق را‏‎ ‎‏«طاغوت» می گویند و رژیم فعلی را «جمهوری اسلامی» می گویند. لکن در زیر پرده‏‎ ‎‏مخالفت می کنند با اسلام. مخالفت می کنند با جمهوری اسلامی. اگر امروز کارتر پیش‏‎ ‎‏بیاید، اینها سینه زن برای کارترند، حالا هم در زیر دارند سینه می زنند برایش. الآن هم‏‎ ‎‏روابط با امریکا، هم مستقیم هست هم مع الواسطه. هر کس پیش بیاید آن طوری است.‏‎ ‎‏منافقین این طورند. اصلاً این صفت منافقین است. در زمان رسول الله هم آن گرفتاریی که‏‎ ‎‏اسلام برای منافقین داشت و از دست منافقین داشت، از دست کفار نداشت. کفار ایستاده‏‎ ‎‏بودند در مقابل هم و جنگ هم می کردند و تو سر هم می زدند و پیش می بردند و یا عقب‏‎ ‎‏می نشستند. لکن با منافقین چه بکنند؟ منافقی که آمده و می گوید من برای اسلام هستم و‏‎ ‎‏اسلام آوردم؟ و مثل اسلام ابوسفیان و دارودسته او، با او چه بکنند؟ این که دارد می گوید‏‎ ‎‏من مسلمانم، با مسلمان که نمی شود کاری کرد، این که ظاهرش آمده و اسلام و نماز هم‏‎ ‎‏می خواند و جماعت هم می خواند و پای منبر رسول الله هم می نشیند و اشک هم‏‎ ‎‏می ریزد، با این که نمی شود کاری کرد.

صحیفه امام، ج ۱۱، ص: ۲۳۳

. انتهای پیام /*