کسی که برای خدا کار میکند، این از هیچ چیز نباید بترسد.

کلمات قصار ص ۴۲

اینکه مرحوم شیخ‏‎ ‎‏فضل الله ـ رحمه الله ـ ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق اسلام‏‎ ‎‏باشد. در همان وقت که ایشان این امر را فرمود، و مُتمِّم قانون اساسی هم از کوشش ایشان‏‎ ‎‏بود، مخالفین، خارجیها که یک همچو قدرتی را در روحانیت می دیدند، کاری کردند در‏‎ ‎‏ایران که شیخ فضل الله مجاهد مجتهدِ دارای مقامات عالیه را، یک دادگاه درست کردند،‏‎ ‎‏و یک نفر منحرف، روحانی نما، او را محاکمه کرد و در میدان توپخانه، شیخ فضل الله را‏‎ ‎‏در حضور جمعیت به دار کشیدند.

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۳۵۸

. انتهای پیام /*