از کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏و از حکومتهای اسلامی باید شکوه کنیم و فریاد بزنیم. اسلام اینقدر برای اجتماع و برای‏‎ ‎‏وحدت کلمه، هم تبلیغ کرده است و هم عمل کرده است؛ یعنی، روزهایی را پیش آورده‏‎ ‎‏است که با خود این روزها و انگیزۀ این روزها تحکیم وحدت می شود مثل عاشورا و‏‎ ‎‏اربعین. و قرآن کریم پافشاری دارد در این مطلب که متفرق نباشند مردم، مسلمین از هم.

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۴۳۷

. انتهای پیام /*