مرحوم آقای قاضی‏‏ ـ رحمه الله ـ‏‎ ‎‏به شهادت رسید، و قبل از او هم بوده است، و بعد از این هم خواهد بود، لکن‏‎ ‎‏این شهادت ها اراده های شما را باید مصمَّم تر کند. شما در یک راهی قدم برمی دارید که‏‎ ‎‏در این راه، شهادت های بسیار از مردان بزرگ واقع شده. راه اسلام است. برای اسلام‏‎ ‎‏قیام کردید و برای حق قیام کردید، و کسی که برای حق قیام کند، برای اسلام قیام‏‎ ‎‏کند، همه چیز باید پیش او سهل و آسان باشد.

صحیفه امام، ج ۱۰، ص:۴۴۰

. انتهای پیام /*