جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست، با یک دست قرآن را و با دست دیگر،‏‎ ‎‏سلاح را برگیرید و چنان از حیثیت و شرافت خود دفاع کنید که قدرت تفکر توطئه علیه‏‎ ‎‏خود را از آنان سلب نمایید. چنان با دوستانتان رحیم باشید که از ایثار هر چه دارید نسبت‏‎ ‎‏به آنان کوتاهی ننمایید. آگاه باشید که جهان امروز دنیای مستضعفین است و دیر یا زود‏‎ ‎‏پیروزی از آنان است و آنان وارثین زمین و حکومت کنندگان خدایند.

صحیفه امام، ج ۱۲، ص:۲۰۳

. انتهای پیام /*