وقتی که ما خدمتگزار‏‎ ‎‏شدیم به ملت و ملت هم پشتیبان شد، طمع خارجیها دیگر بکلی قطع می شود. همیشه آنها‏‎ ‎‏بنایشان بر این است که از داخل فاسد کنند، داخل را فاسد کنند. این را توجه باید داشت. ‏

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۱۶۳

. انتهای پیام /*