ما می خواهیم یک تربیت انسانی‏‎ ‎‏باشد، به طوری که همه با هم دوست باشند؛ همه رفیق باشند؛ نه من از شما بترسم؛ نه شما‏‎ ‎‏از من بترسید. محیط، محیط رحمت باشد؛ نه محیط رعب و وحشت.

صحیفه امام، ج ۸، ص:۱۳۰

. انتهای پیام /*