در‏‎ ‎‏جامعه ای که شخص پرستی ها و شخصیت پرستی ها، نفع پرستی ها و لذت پرستی ها و هر نوع‏‎ ‎‏پرستش محکوم می شود و فقط انسان ها دعوت می شوند به پرستش خدا، در آن صورت‏‎ ‎‏همۀ روابط بین انسان ها، چه اقتصادی و یا غیر اقتصادی در داخل چنین جامعه ای و در‏‎ ‎‏رابطۀ این جامعه با خارج تغییر می کند و ضوابط عوض می شود، همۀ امتیازات لغو‏‎ ‎‏می شود. فقط تقوا و پاکی ملاک برتری است. زمامدار با پایین ترین فرد جامعه برابر است.‏‎ ‎

صحیفه امام، ج ۵، ص:۸۱

. انتهای پیام /*