کمال تأسف است برای انسان ها که نمی خواهند بدانند، در‏‎ ‎‏راه دانستن نیفتاده اند، در راه معرفت کتاب خدا قدم برنداشته اند، ارتباط با مبدأ وحی‏‎ ‎‏برقرار نکردند که از مبدأ وحی تفسیر بشود برایشان.

صحیفه امام، ج ۱۸، ص:۲۶۳

. انتهای پیام /*