یک همچو مطلبی که در ایران اتفاق افتاده از آن معجزاتی است که در صدر اسلام‏‎ ‎‏اتفاق می افتاد. مسائل اسلام و ایران در این مدت مسائل اعجازی است. پیشرفت شما در ‏‏مقابل آن قدرت اعجاز بود. توجه همۀ ملت به یک نقطه. بچه کوچولویی که تازه زبان‏‎ ‎‏درآورده، با آن پیرمردی که در مریضخانه و بیمارستان افتاده یک حرف بود. کأنّه یک‏‎ ‎‏حلقوم صدا می کرد. هر جا می رفتی همان صدا را می شنیدی. این هم یکی از اعجازها‏‎ ‎‏بود. این جور رأی به اشتیاق دادن، که در بعضی جاها به من گفتند که در یک جا آن بیمار‏‎ ‎‏را آوردند لب صندوق، رأی داده و همان جا مرده است، این قدر ناتوان بوده. اما برای‏‎ ‎‏رأی دادن گفته است که مرا باید ببرید رأی بدهم. این معلولین، این بیمارها، این ‏‏[‏‏ها‏‏]‏‎ ‎‏همه رأی دادند. آنهایی که سن قانونیشان نرسیده بود اعتراض داشتند به ما. یک روز‏‎ ‎‏همین جا جمع شده بودند. اعتراض به اینکه خوب چرا ما رأی ندهیم؟ ما هم در اینجا‏‎ ‎‏شرکت داشتیم و خوب، ما هم رأی بدهیم. وضع اینطوری بود. ‏

صحیفه امام جلد ۱۱ ص ۳۷۱ - ۳۷۲

. انتهای پیام /*