مادامی که انسان در حجاب خود هست، نمی تواند این قرآن را‏ ‏که نور است و به حسب فرمایش خود قرآن نور است، نور را کسانی که در حجاب هستند‏‎ ‎‏و پشت حجابهای زیاد هستند، نمی توانند ادراک کنند، گمان می کنند که می توانند؛ لکن‏‎ ‎‏نمی توانند. تا انسان از حجاب بسیار ظلمانی خود خارج نشود.

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۳۸۸ - ۳۸۹

. انتهای پیام /*