امام خمینی در بیانی جالب در باره ظلم و ظلم ستیزی و مظلوم و ظالم به همه دولتها وملت های اسلامی و غیر اسلامی می فرماید:  ما تحت رهبرى پیغمبر اسلام این دو کلمه را مى‏ خواهیم اجرا کنیم؛ نه ظالم باشیم و نه مظلوم. ما در طول تاریخ مظلوم بودیم. از همه جهات مظلوم بودیم. و ما امروز مى‏ خواهیم که مظلوم نباشیم؛ و ظالم هم نباشیم. ما تعدى به هیچ کشورى به واسطۀ دستورى که به ما رسیده است از اسلام، نخواهیم کرد؛ و تجاوز به هیچ فردى نخواهیم کرد، و نباید بکنیم. تجاوز به هیچ کشورى نخواهیم کرد، و نباید بکنیم. لکن از تجاوز دیگران هم باید جلوگیرى کنیم. مردم ما امروز ـ از زن و مرد، صغیر و کبیر ـ عازم این هستند که در مقابل تجاوزهایى که تاکنون به آنها شده است و امروز جلوگیرى شده است بایستند؛ و جان خودشان را فداى آزادى و استقلال و فداى بیرون رفتن از زیر بار ظلم کنند. و ما از همۀ ملتها و از همۀ دولتها این توقع انسانى را داریم. اگر دولتهاى اسلامى هستند و تَبَع اسلام هستند، دستور اسلام است که نباید ظلم بکنید و نباید تحت بار ظلم بروید. و اگر تابع عیساى مسیح هستند، عیساى مسیح، ظلم را به هیچ وجه روا نمى‏داشت. و اگر تابع موساى کلیم هستند، موساى کلیم هم ظلم را روا نمى‏داشت و زیر بار ظلم هم نمى‏رفت. این برنامۀ انبیاست؛ برنامۀ الهى است که به وسیلۀ انبیا به بشر ابلاغ شده است که مردم نباید ظالم باشند.

صحیفۀ امام، ج 14، ص 82

 

. انتهای پیام /*