• نافله های یومیه

    تعداد نوافل - با یک رکعت شمردن وتیره - سی و چهار رکعت می ‏شود که دو برابر عدد رکعات نمازهای یومیه است. و در مسافرتی که موجب قصر است، هشت رکعت نافله ظهر و هشت رکعت عصر ساقط می ‏شود ولی بقیه نوافل باقی می‏ ماند. و احتیاط (مستحب) آن است که وتیره به قصد رجاء خوانده شود.

  • زمان نماز صبح و امساک روزه در شب های مهتابی

    به عقیده امام خمینی (س) برای نماز صبح و امساک روزه «احتیاط لازم در شب‏ های مهتاب آن است که صبر کند تا سفیده صبح در افق ظاهر شود و غلبه کند بر روشنایی مهتاب، بلکه خالی از وجه نیست و این حکم در روشنی برق و شب‏های ابر نیست. و در روزه احتیاط کنند در شب‏های مهتاب، اگر چه بعید نیست که لازم نباشد امساک قبل از آنچه که ذکر شد.»

  • پس از وفات شخص اولویت با ارث وراث است؛ یا با حق خدا نظیر قضا نماز، روزه و حجّ که بر گردن میت است؛ و یا با اداء حق مردم مثل قرض، مظالم و مهریه همسر؟

    وظایف و تکالیفی که از سوی خداوند حکیم متعال و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بر عهده انسان قرار داده شده است، یا موقت است و یا غیر موقت؛ موقت به واجبی گفته می شود که برای انجام آن محدوده زمانی مشخصی تعیین شده است مانند نمازهای پنج گانه؛ ... برخی از واجبات موقت به گونه ای است که اگر در زمان مقرر شرعی انجام نگیرد و یا به صورت درست و صحیح صورت نگرفته باشد، بر مکلف لازم است که آن را در خارج از وقت جبران نموده و به اصطلاح قضا نماید. ... بعض از وظایف مانده بر ذمه میت به نحوی است که بر وارثان او لازم و واجب است که در صورت آگاهی از آن، به آن ها اقدام کرده، و حتی بر ارث مقدم دارند چه رسد بر وصایا