سخنرانی
جریان مجلس مؤسسان و توطئه دشمنان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم درباره جریان مجلس مؤسسان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 20 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 159

موضوع : جریان مجلس مؤسسان و توطئه دشمنان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی

زبان اثر : فارسی

حضار : اقشار مختلف مردم

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم درباره جریان مجلس مؤسسان

سخنرانی

‏زمان: 25 خرداد 1358 / 20 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: جریان مجلس مؤسسان و توطئۀ دشمنان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اعلام خطر

‏     من هر وقت احساس خطر بکنم برای اسلام، برای مسلمین، لازم می دانم تکلیف‏‎ ‎‏خودم را ادا کنم و مسلمین را آگاه کنم. من در این موقع که برای رأی گیری در قانون‏‎ ‎‏اساسی است احساس خطر می کنم، احساس توطئه می کنم و لازم می دانم تذکراتی به‏‎ ‎‏ملت ایران بدهم تا تکلیف خودم را ادا کرده باشم.‏

‏     این چند روز، این چند روز که صحبت از قانون اساسی و نشر قانون اساسی است،‏‎ ‎‏مسائلی طرح می شود که به نظر من توطئه ای در کار است. توطئه ای که برای اسلام و برای‏‎ ‎‏مسلمین و برای کشور ما خطر پیش می آورد. این چند روز که صحبت از قانون اساسی‏‎ ‎‏است و مطالعۀ در قانون اساسی و به رفراندم قرار دادن قانون اساسی، بعد از مجلس و بعد‏‎ ‎‏از مطالعۀ کارشناسان، مطالبی پیش آمده است که من احساس خطر می کنم، و لازم‏‎ ‎‏می دانم ملت را از این خطر آگاه کنم.‏

طرح مشکلات، توطئه یا غفلت

‏     در اجتماعاتی که می شود، گروههایی که در اینجا اجتماع می کنند از اقشار مختلف،‏‎ ‎‏مسائلی را طرح می کنند که امروز وقت آن مسائل نیست؛ اشکالاتی را طرح می کنند که‏‎ ‎‏امروز وقت آن اشکالات نیست. من احتمال می دهم که این مسائل و این اشکالات‏‎ ‎‏ناخودآگاه از طرف اشخاصی طرح می شود که یا مستقیماً یا به واسطه تحت تأثیر توطئه ها‏‎ ‎‏[‏‏واقع‏‏]‏‏ شده اند. ما امروز گرفتار مسئله ای هستیم که باید تمام افکار ملت ما متوجه به همان‏

‏مسئله باشد. صحبت از گرفتاریها، صحبت از نابسامانیها، صحبت از اشتباهات دولت،‏‎ ‎‏صحبت از خرابی اوضاع، بیموقع است. آقایان توجه داشته باشند امروز روزی نیست که‏‎ ‎‏طرح اشکالات بشود: در ارتش طرح اشکال بشود؛ در وزارتخانه ها طرح اشکال بشود؛‏‎ ‎‏در کمیته ها طرح اشکال بشود؛ در دادگاهها طرح اشکال بشود. امروز اشکال به این‏‎ ‎‏قشرها محتمل است از ناحیۀ اشخاصی باشد که توطئۀ بزرگ را می خواهند انجام دهند.‏‎ ‎‏در وقتی که قانون اساسی را می خواهند طرح کنند و به نظر ملت برسانند، ذکر این مسائل‏‎ ‎‏یا توطئه است یا جهالت.‏

توطئه در تعویق تصویب قانون اساسی

‏     آن مطلبی که بسیار مهم است این است که من اول باید بگویم صحبتم با کیست و با‏‎ ‎‏چه اشخاصی، و بعد عرض کنم. اشخاص مختلفند در مخالفت؛ یک اشخاصی هستند که‏‎ ‎‏حسن نیت دارند، لکن توجه به عمق مسائل ندارند؛ یکی اشخاصی هستند که تحت تأثیر‏‎ ‎‏تبلیغات و صحبتهای اشخاص مغرض واقع می شوند، در عین حال که حسن نیت دارند؛‏‎ ‎‏یک اشخاصی هم هستند که با کمال سوءنیت مشغول توطئه هستند. توطئه این است که‏‎ ‎‏تصویب قانون اساسی را به تعویق بیندازند. یک سال، دو سال بحث و شور قرار بدهند، و‏‎ ‎‏ریشه های گندیده به هم متصل بشوند و اساس اسلام را از بین ببرند. ‏

‏     تعویق تصویب قانون اساسی و برقراری جمهوری اسلامی، استقرار حکومت‏‎ ‎‏اسلامی، این تعویق موجب این می شود که اشخاص توطئه گر در مرزهای ما در داخل، در‏‎ ‎‏خارج، با هم متصل بشوند، و با اتصال با هم اصل قانون اساسی و اصل اساس اسلام را‏‎ ‎‏پایمال کنند. اشخاصی که حسن نیت دارند باید توجه کنند که اگر چنانچه به آنطور که‏‎ ‎‏مجلس مؤسسان صحبت می شود و به آنطور که قانون اساسی در مجلس مؤسسان واقع‏‎ ‎‏بشود، که این مطلب از اشخاصی که سوءنیت دارند طرح شده است و به اشخاصی که با‏‎ ‎‏کمال تأسف حسن نیت دارند سرایت کرده است، این معنا این است که دو سال، سه سال،‏‎ ‎‏به مباحثات و معارضات دامن زده بشود و توطئه ها مجتمع شود. الآن دارند مزدورانی در‏

‏ایران از آن طرف مرز تربیت می کنند. که اگر ما بزودی مطلب را خاتمه ندهیم، این‏‎ ‎‏مزدوران مجتمع می شوند؛ و با اجتماع آنها ممکن است مصیبتی به بار بیاورد، باز شما را‏‎ ‎‏به زحمت بیندازد. ولو سرکوب می شوند، لکن زحمت ایجاد می کنند. ‏

طرح دولت، در جایگزینی مجلس مؤسسان

‏     مجلس مؤسسان برای این است که مردم، منتخبات ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ منتخبین خودشان را تعیین‏‎ ‎‏کنند؛ و این فرق ندارد بین آنکه طرح فعلی دولت باشد، یا طرحهایی که اشخاصی که‏‎ ‎‏توجه ندارند، یا تحت تأثیر واقع شده اند، یا شیاطین به آنها چیزهایی را تزریق کرده اند،‏‎ ‎‏که تعویق بیندازد و استقرار حکومت اسلامی یکی ـ دو سال طول بکشد تا توطئه ها نضج‏‎ ‎‏بگیرند و اساس را از بین ببرند. آن طرحی که دولت داده است این است که همان مجلس‏‎ ‎‏مؤسسان با افراد کمتر، از خود ملت، به تصویب ملت، به انتخاب ملت، اشخاصی انتخاب‏‎ ‎‏بشوند؛ و آنها در قانون اساسی، که پیشنویس شده است، مطالعه کنند؛ و اشکالاتی که‏‎ ‎‏روشنفکران و حقوقدانان و سایر مردم به قانون اساسی، که پیشنویس شده است، طرح‏‎ ‎‏کنند؛ و منتخبین مردم مطالعه کنند؛ و بعد از اینکه آنها تصویب کردند، باز هم به رفراندم‏‎ ‎‏گذاشته شود. با اینکه احتیاج نیست؛ لکن ما برای اینکه تحکیم بشود مطلب، به نظر عموم‏‎ ‎‏می گذاریم.‏

مجلس مؤسسان، دستاویز غرب باوران

‏     لکن اگر آن مجلس مؤسسانِ با طول و عرض و عمق، که دو سال، سه سال، باید طول‏‎ ‎‏بکشد تا قانون تصویب بشود، اگر آن طرح را ما بخواهیم از این روشنفکران غربزده، که‏‎ ‎‏بعضی از این قشرهای روشنفکر هستند، از این مزدوران با توجه، از آنهایی که‏‎ ‎‏می خواهند رژیم سابق را برگردانند و یا شبیه آن را، از آنهایی که از آن طرف مرزها به‏‎ ‎‏آنها کمک می شود، از آنهایی که مزد می دهند به کارگرها که کار نکنند، از آنهایی که‏‎ ‎‏اسلام را کهنه می دانند، از آنهایی که از اسلام می ترسند، اگر ما بخواهیم تعویق بیندازیم و‏‎ ‎‏آنطوری که آنها با شیطنت طرح کردند و مع الأسف بعض از اشخاصی که حسن نیت‏

‏دارند باورشان آمده است، باید برای اسلام فاتحه بخوانیم؛ باید برای کشور خودمان‏‎ ‎‏فاتحه بخوانیم.‏

‏     من امروز ملت را آگاه کردم که طرح مجلس مؤسسان به آن معنایی که از غرب طرح‏‎ ‎‏شده است و الهام از شیاطین گرفته شده است، موجب تعویق می شود و موجب فساد. اینها‏‎ ‎‏که در مراحل اول شکست خوردند، اینها که رفراندم را تحریم کردند، اینها که انحرافات‏‎ ‎‏اسلامی دارند، بعد از شکست از رفراندم، به این فکر افتاده اند که نگذارند قانون اساسی‏‎ ‎‏به این زودیها تصویب شود، تا بلکه به خیال خودشان توطئه ها نضج پیدا کند، و به خیال‏‎ ‎‏خودشان باز مسائل سابق برگردد. ملت ایران، بدانید و بشناسید اینها را! آنهایی که غفلت‏‎ ‎‏کرده اند توجه فرمایند. آنهایی که سابقاً رفراندم را تحریم کردند حالا هم دارند می گویند‏‎ ‎‏ما شرکت نمی کنیم تا مجلس مؤسسان پیدا بشود، ببینید چه اشخاصی هستند آنها. آنی که‏‎ ‎‏از آن طرف مملکت می گوید ما شرکت نمی کنیم، از آنجایی که مرکز توطئه است، از‏‎ ‎‏کردستان که مرکز توطئه است، آنهایی که می گویند ما شرکت نمی کنیم، چه نظر دارند؟‏‎ ‎‏آنهایی که تبع کمونیستها هستند، چه نظر دارند؟‏

استمداد شیطان بزرگ از دیگر شیاطین

‏     بزرگان ما توجه کنند، به عمق مطالب برسند. اقشار مختلفه دارند با هم مجتمع‏‎ ‎‏می شوند. اوّلی که اسلام بنا شد که تحقق پیدا بکند، شیطان بزرگ رفت و شیاطین را فریاد‏‎ ‎‏زد که اگر این اسلام درست بشود، کارها همه لنگ است. حالا هم فریاد بلند شده است.‏‎ ‎‏فریاد بلند کردند برای اینکه قانون اساسی را به تعویق بیندازند. باید آقایان توجه کنند؛‏‎ ‎‏آنهایی که حسن نیت دارند مطالعه کنند، دقت کنند؛ تحت تأثیر اشخاصی که مفسد هستند‏‎ ‎‏نروند، روشنفکران ما تحت تأثیر روشنفکران حرفه ای نروند، حقوقدانهای ما تحت تأثیر‏‎ ‎‏حقوقدانهای غربی نروند، وکلای دادگستری ما تحت تأثیر غربزده ها نروند، قضات ما‏‎ ‎‏تحت تأثیر اشخاصی که غربزده اند نروند، دانشگاه ما تحت تأثیر اشخاصی که در‏‎ ‎‏دانشگاه افساد می کنند نروند، کارگرهای ما، دهقانان ما، تحت تأثیر اشخاص مفسد‏

‏نروند. اینها شیاطینی هستند که در صدر اسلام هم شیطان بزرگشان فریاد زد و همه را با هم‏‎ ‎‏مجتمع کرد، الآن هم می خواهند همین کار را بکنند.‏

‏     ملت، متوجه باش! وقت این نیست که اشکال بکنی به دولت؛ اشکال بکنی به ارتش؛‏‎ ‎‏اشکالی بکنی به بازار. وقت این است که همه با هم مجتمع، برای تصویب قانون اساسی و‏‎ ‎‏تسریع در آن، که در ظرف یکی ـ دو ماه تمام بشود؛ نه یکی ـ دو سال طول بکشد تا اینکه‏‎ ‎‏توطئه ها نضج بگیرد.‏

اتمام حجت و اعلام خطر

‏     خدایا! تو می دانی که من صلاح ملت را، صلاح اسلام را، صلاح قرآن مجید را،‏‎ ‎‏صلاح روحانیت را، صلاح مسلمین را دارم عرض می کنم. تعویق در تصویب قانون‏‎ ‎‏اساسی و گذاشتن آن را در نظر یک مجلس بزرگ مؤسسان که مناقشۀ آن و تأسیس آن‏‎ ‎‏شش ماه طول می کشد، و مناقشات آن معلوم نیست یکی و دو سال، سه سال، طول‏‎ ‎‏بکشد، خطر است برای اسلام؛ خطر است برای رسول الله تأسیس مجلس مؤسسان به‏‎ ‎‏آنطوری که غربیها الهام کردند، خطر است برای اسلام؛ خطر است، خطر است برای‏‎ ‎‏کشور اسلامی، خطر است برای امام زمان آنهایی که در اشتباه هستند برگردند و بدانند‏‎ ‎‏توطئه در کار است؛ و بدانند من کمال علاقه را به آنها دارم و نمی خواهم به آنها سوءظن‏‎ ‎‏پیدا بشود. آن شیاطینی هم که می خواهند توطئه را بکنند بدانند که ملت ما بیدار است و‏‎ ‎‏این توطئه ها را خنثی خواهد کرد. ‏

‏     خداوند ما را از خواب غفلت بیدار کند. خداوند اسلام و مسلمین را تقویت کند.‏‎ ‎‏دست اجانب را از ممالک ما کوتاه کند. این ریشه های گندیده را که می خواهند توطئه‏‎ ‎‏کنند، خدایا قطع کن این ریشه ها را. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎