سخنرانی
دولت های اسلامی، خیانت ها و اختلاف ها ـ اتحاد عامل پیروزی
سخنرانی در جمع هیأتی از کشور عمان (دولت های اسلامی ـ اتحاد عامل پیروزی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 6 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 2 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 307

موضوع : دولت های اسلامی، خیانت ها و اختلاف ها ـ اتحاد عامل پیروزی

زبان اثر : فارسی

حضار : هیأتی از کشور عمان: معاون وزیر امور خارجه، سفیر، اعضای وزارت امور خارجه و سفارتخانه آن کشور

سخنرانی در جمع هیأتی از کشور عمان (دولت های اسلامی ـ اتحاد عامل پیروزی)

سخنرانی

‏زمان: 6 تیر 1358 / 2 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: دولتهای اسلامی، خیانتها و اختلافها ـ اتحاد عامل پیروزی‏

‏حضار: هیأتی از کشور عمان: معاون وزیر امور خارجه، سفیر، اعضای وزارت امور خارجه و‏‎ ‎‏سفارتخانۀ آن کشور ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

دولتهای اسلامی، مشکل اساسی برای اسلام

‏     من امیدوارم اسلام را به آنطوری که هست، ما به کمک همۀ مسلمین بتوانیم عرضه‏‎ ‎‏بکنیم. این مکتب متاع بسیار با ارزش برای عرضه دارد. من امید این دارم که منحرفین از‏‎ ‎‏انحرافشان برگردند. ‏

‏     آن چیزی که در نظر من از جمله مشکلات است، دولتهای اسلامی است. اگر‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی به وظایف اسلامی خودشان عمل بکنند و دست از اختلافاتی که بین‏‎ ‎‏خودشان هست بردارند و همه تحت کلمۀ اسلام ـ همه ـ مجتمع بشوند، مشکلات ممالک‏‎ ‎‏همه حل خواهد شد. مع الأسف می بینیم که دستهای ناپاکی که در بین ملتها از اجانب‏‎ ‎‏هست نمی گذارند که تفاهم بین دولتهای اسلامی واقع بشود. چنانکه بین ملتها هم‏‎ ‎‏اختلاف ایجاد می کنند. اگر ما بیدار بشویم و به تبلیغات اسلام که یکی از تعلیمات‏‎ ‎‏بزرگش این است که : ‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جِمیعاً وَلا تَفَرَّقُوا،‎[1]‎‏ اگر ما به همین یک دستور عمل‏‎ ‎‏بکنیم، مشکلات همۀ ممالک، حل خواهد شد. لکن مع الأسف خیلی از دولتهای ما به‏‎ ‎‏این مسائل اصلاً توجه ندارند. ‏

‏     ما دیدیم که دولت عثمانی، با اینکه باز یک دولت به تمام معنا اسلامی نبود، لکن‏‎ ‎‏یک قدرت شامل بود که با آن قدرت با ژاپن، با روسیه، گاهی وقتی مقابل می شد به آنها‏

‏شکست می داد. در جنگ جهانی آمدند و دولت عثمانی را تکه تکه کردند و چندین‏‎ ‎‏دولت کوچک از آن درست کردند، و عمال خودشان را به آن قطعات حکومت دادند، و‏‎ ‎‏تضعیف کردند مسلمین ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ دولتهای اسلامی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏.‏

اتحاد و انسجام، رمز پیروزی

‏     و مسلمین باید از همین معنا عبرت بگیرند که چه شد یک حکومت بزرگ را آمدند‏‎ ‎‏بعد از جنگ و بعد از فتحشان تکه تکه کردند، قطعه قطعه کردند، و برای هر کدام‏‎ ‎‏حکومتی که مطیع خودشان بود قرار دادند. این برای این بود که از قدرت اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین می ترسیدند، و می دیدند که اگر یک همچو قدرتی باشد و اگر سایر مسلمین هم‏‎ ‎‏به اینها متصل بشوند، دیگر مجال برای آنها و استفادۀ آنها در ممالک اسلامی باقی‏‎ ‎‏نمی ماند. از این جهت، اینها آن مملکت واحد را به ممالک کوچک، کوچک تقسیم‏‎ ‎‏کردند. باید دولتهای اسلامی از این عبرت ببرند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ بدانند که رمز پیروزی دولتها‏‎ ‎‏«وحدت کلمه» است، و رفع اختلافات است. و من امیدوارم که از این قصۀ ایران آنها‏‎ ‎‏عبرت ببرند که وحدت کلمۀ یک ملت که هیچ ابزار جنگی نداشت. در مقابل آنهمه ابزار‏‎ ‎‏جنگی که شاه داشت و همۀ دولتها هم پشتیبانی از آن می کردند، مع ذلک وحدت کلمۀ‏‎ ‎‏ملت ایران و اتکای آنها به اسلام موجب این شد که آنها را شکست دادند. و دولتهای‏‎ ‎‏بزرگ هم نتوانستند نگه دارند آن شاه مخلوع ایران را. اینها چیزهایی است که باید در‏‎ ‎‏ممالک دیگر در آن تفکر بشود و مورد بررسی قرار بگیرد، و دولتها توجه کنند به این‏‎ ‎‏مسائل. اگر بخواهند از زیر بار اجنبی خارج بشوند، باید برنامه های فعلی را تغییر بدهند، و‏‎ ‎‏یک برنامۀ اسلامی، یک دولت اسلامی ‏‏[‏‏ایجاد کنند‏‏]‏‏ همه به حکومت خودشان باقی‏‎ ‎‏باشند، لکن متحد باشند همه با هم.‏

‏     و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که همۀ مسلمین را بیدار کند خصوصاً‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی را که به فکر ملتها بیفتند و به فکر خرابیها بیفتند. و ان شاءالله در تحت‏‎ ‎‏لوای اسلام همه چیز را اصلاح کنند.‏


‏     ... و دعا می کنم به اینکه دست اجانب کوتاه بشود از این ممالک و این ... در همه جا‏‎ ‎‏هستند الآن و آنها ام الاجانب هستند و باید ملتها از اینها احتراز کنند و آنها را هدایت کنند‏‎ ‎‏و به بگویند که هر چه که شما بخواهید بهترش در اسلام است. این چیزهایی که در‏‎ ‎‏ممالک دیگر شما خیال می کنید در تمدن است وقتی که درست تأمل کنید تمدن نیست‏‎ ‎‏بلکه به توحش نزدیکتر است برای اینکه تمام سلاحهای مدرنی که درست کردند همه‏‎ ‎‏برای کشتن هم جنس خودشان و قتل عام کردن بشر است و این همان توحش بزرگی است‏‎ ‎‏که در بین حیوانات کمترش هست تا بین انسانها و اسلام است که همه را به سِلم دعوت‏‎ ‎‏می کند و همه را می خواهد با رفاه زندگی کنند و تمدن صحیح در اسلام است چنانچه‏‎ ‎‏حُرّیت صحیح در اسلام است.‏

‏     اینها که به اسم شیوعی و به اسمهای دیگر در بین ملتها هستند اینها بعضی شان گول‏‎ ‎‏خوردند و بعضی شان ام الاجانب هستند و من امیدوارم که هدایت بشوند آنها، ملت هم‏‎ ‎‏باید کوشش کند که آنها را هدایت کند و اگر هدایت نشد به آنها پشت کنند. ان شاءالله ‏‎ ‎‏خداوند همۀ ما را هدایت کند به راه راست.‏

‏     ... ان شاءالله امیدوارم که همۀ دولتها و ملتها تحت لوای اسلام جمع شوند و اگر‏‎ ‎‏بخواهند سعادت پیدا بکنند باید تحت لوای اسلام جمع بشوند تا اینکه نتوانند مکتبهای‏‎ ‎‏دیگر در آنها نفوذ پیدا کنند و تا انحرافات باشد و تحت لوای اسلام نباشد این مسائل و‏‎ ‎‏مشکلات هست.‏

‏     ... و مهم است توجه به اسلام آنچه ایران را پیروز کرد این بود که مردم ایران متحول‏‎ ‎‏شدند به یک صورتی که در صدر اسلام است و همه آرزو و خواست زیاد می بینند تا‏‎ ‎‏آرزوی شهادت بکنند از این جهت پیروز شدند.‏

‏     ... همه به پیروزی ان شاءالله می رسند و من از خدای تبارک و تعالی بیداری مسلمین و‏‎ ‎‏پیروزی آنها را خواستارم.‏

‏     ... من امیدوارم که این نهضت ایران به همه جا سرایت کند و همه به این عرضی که‏‎ ‎‏ایران پیش رفته است همه به این عرض پیش ببرند.‏

‎ ‎

  • - بخشی از آیۀ 103 سورۀ آل عمران: «همگی به ریسمان خدا بیاویزید و پراکنده نشوید».