سخنرانی
مجلس خبرگان و تصویب قانون اساسی ـ توطئه گروهک ها در طرح مسائل غیراصولی
سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (مجلس خبرگان ـ توطئه گروهک ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 20 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 91

موضوع : مجلس خبرگان و تصویب قانون اساسی ـ توطئه گروهک ها در طرح مسائل غیراصولی

زبان اثر : فارسی

حضار : انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (مجلس خبرگان ـ توطئه گروهک ها)

سخنرانی

‏زمان: 24 تیر 1358 / 20 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: مجلس خبرگان و تصویب قانون اساسی ـ توطئۀ گروهکها درطرح مسائل غیراصولی‏

‏حضار: انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     مسائلی که شما حالا طرح کردید بسیاری اش را، یا اکثرش را، یا همه اش را، من‏‎ ‎‏می دانم؛ و مشکلات تحصیلی تان را هم می دانم؛ لکن من حالا احساس می کنم که این‏‎ ‎‏اجتماعاتی که در این چند روز اینجا می شود و مسائل غیر اصولی طرح می شود، دنبال‏‎ ‎‏یک توطئه ای است که این گروهها که می آیند توجه به آن ندارند. الآن ما بعض از مسائل‏‎ ‎‏اصولی داریم که اگر این مسائل توجه به آن نشود، از طرف همۀ قشرهای ملت ـ چه‏‎ ‎‏بانوان و چه آقایان ـ به آن توجه نشود، ما اصل مسائلمان و اصل استقلال مملکتمان‏‎ ‎‏ممکن است در خطر بیفتد.‏

تمام توجه باید به قانون اساسی و مجلس خبرگان باشد

‏     ‏‏ما امروز باید تمام توجه مان را به طرح قانون اساسی و انتخاب خبرگان منعطف کنیم.‏‎ ‎‏در قانون اساسی که طرح شده است کسانی که ذو رأی هستند رأی بدهند و انتقاد کنند،‏‎ ‎‏چیزی باید اضافه بشود، اضافه کنند، چیزی باید کسر بشود، کسر کنند، قیدی باید در آن‏‎ ‎‏اضافه بشود، شرطی باید اضافه بشود، اینها را بررسی کنند و بنویسند، و به مجلس سنا که‏‎ ‎‏الآن برای این کار مهیاست، تسلیم کنند.‏

ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان

‏     ‏‏و دنبال آن هم توجه کنند به اینکه سرنوشت مملکت ما و سرنوشت اسلام به این‏‎ ‎‏خبرگانی است، تعیین خبرگانی است که باید تعیین شوند. توجه بکنید به اینکه چه جور‏‎ ‎‏اشخاص باید تعیین بشوند؛ اشخاصی که متدین باشند؛ اشخاصی که اسلام را قابل انطباق‏

‏حالا بدانند؛ نگویند اسلام مال تا 1400 سال پیش از این است و دیگر حالا به درد‏‎ ‎‏نمی خورد؛ چپی نباشند، راستی نباشند؛ امین باشند؛ و امثال ذلک. عالِم به اوضاع باشند؛‏‎ ‎‏عالِم به اسلام باشند، اسلام شناس باشند. از این اشخاص تعیین کنید، تا اینکه بروند و‏‎ ‎‏مطالعه کنند در قانون اساسی، و این طرحی که داده شده است تصحیح کنند، و بعد آن‏‎ ‎‏وقت به آرای عمومی گذاشته بشود.‏

توطئه در طرح مسائل فرعی

‏     ‏‏الآن توجه به مسائل فرعی، که باید دنبال اساس مسائل طرح بشود، این الآن صلاح‏‎ ‎‏نیست. بلکه من در این چند روزی که صحبت قانون اساسی است اینها می بینم که‏‎ ‎‏اشخاص مختلف، گروههای مختلف، می آیند و شکایاتی دارند از همۀ اطراف؛ و بعد‏‎ ‎‏یک مسائل دیگری در روزنامه ها و در مجلات و اینها طرح می شود، که همۀ اینها به نظر‏‎ ‎‏من می آید که یک توطئه ای در کار باشد که بخواهند اذهان ملت را منحرف کنند و‏‎ ‎‏توجه شان را از قانون اساسی ـ که اساس است ـ منصرف کنند به جاهای دیگر ـ چه حق‏‎ ‎‏باشد و چه باطل ـ منصرف کنند به جاهای دیگر و آنها نتیجه بگیرند؛ و ماها مشغول‏‎ ‎‏بشویم به یک مسائل اختلافاتی که خودشان ایجاد می کنند. و یک مسائل جزئی و یک‏‎ ‎‏احتیاجات محلی، و ذهنمان از اصل قانون اساسی، از انتخاب خبرگان، و بعد هم از‏‎ ‎‏مجلس شورای ملی ـ که بعد باید تعیین بشود ـ و رئیس جمهور ـ که باید تعیین بشود ـ که‏‎ ‎‏اینها اساس مملکت هستند که اگر غفلت از اینها بشود، ممکن است که ما دوباره برگردیم‏‎ ‎‏به یک حالتی که امیدواریم برنگردیم.‏

‏     بنابراین، من الآن از همۀ شماها، که مسائلتان هم صحیح است، حق است، از همۀ شما‏‎ ‎‏من خواهش می کنم که یک قدری صبر کنید در این امور و مهلت بدهید در این امور؛ و‏‎ ‎‏الآن تمام ذهنتان را، تمام قوایتان را،متوجه به این مسائل اصلی کنید.‏

ویژگیهای نمایندگان مجلس شورا

‏     ‏‏این مسائل اصلی اگر درست شد و ما یک مجلس شورای ملی داشتیم، نه مجلس‏

‏شورای مثل سابق، یک مجلس شورایی که اشخاص آن صحیحند، از اشخاصی که‏‎ ‎‏اسلامی هستند، از اشخاصی که اسلام را کهنه نمی دانند، از اشخاصی که چپ و راستی‏‎ ‎‏نیستند، اگر یک همچو مجلسی درست شد، این مسائل همه حل می شود. من می دانم که‏‎ ‎‏الآن در قشرهای مختلف اشخاص مختلفی هستند که صلاحیت ندارند؛ لکن حالا وقت‏‎ ‎‏این نیست که ما صدا در بیاوریم. حالا وقت این نیست که ما اختلاف ایجاد بکنیم. از‏‎ ‎‏همۀ اطراف هم دارند اختلاف ایجاد می کنند. در شهرها، در مرزها، در کردستان، در‏‎ ‎‏جاهای دیگر.‏

دشمنان نهضت در پیِ اختلافند

‏     ‏‏و الآن اشخاصی که نمی خواهند این نهضت درست بشود دارند اختلافات ایجاد‏‎ ‎‏می کنند. همین امروز، اگر شنیده باشید، رادیو اعلام کرد که در مریوان یک جنگی واقع‏‎ ‎‏شده است و تقریباً بیست و چند نفر کشته شدند. اینها توطئه است، اینها را ایجاد می کنند‏‎ ‎‏کسانی که می خواهند که این نهضت به آخر نرسد و قانون اساسی ما درست نشود، در‏‎ ‎‏آنجا به یکجور؛ در مرکز به یکجور؛ در کارخانه ها به یکجور، در هر جا به یک طور.‏

پیش نویس قانون اساسی

‏     ‏‏الآن توطئه ها در کار است برای اینکه نگذارند این نهضت به آخر برسد، و نگذارند‏‎ ‎‏که ما قانون اساسی را به طور صحیح درستش کنیم، و یک دولت مستقری که همۀ امور‏‎ ‎‏را اصلاح بکند درست بشود. الآن به نظر من کارهای دیگر، هرچه باشد، دست دوم‏‎ ‎‏است. دست اول همین کاری که الآن بالفعل هست، که هرکدام شما که اهل نظر هستید به‏‎ ‎‏قانون اساسی مطالعه کنید قانون اساسی را و نظر بدهید؛ و بعد از این هم توجه به این بکنید‏‎ ‎‏که آرایی که می دهید راجع به اشخاص متعهد، اشخاص صحیح، اشخاص اسلامی،‏‎ ‎‏اشخاصی که بشناسید اینها مسلمانند و متعهدند و امین هستند، گرایش به چپ و راست‏‎ ‎‏ندارند؛ این اشخاص را تعیین کنید تا آنها این قانون را بررسی بکنند. و بعد که این بررسی‏‎ ‎‏شد و استقرار پیدا کرد، و بعد هم رأی دادید به آن، این مرحله را ما طی کردیم که الآن‏

‏یک قانون اساسی داریم، دنبالش هم مجلس شوراست، که ان شاءالله بعد به همت همۀ‏‎ ‎‏ملت، ملی و صحیح، و با اختیار تام، مردم منتخبین شان را ‏‏[‏‏تعیین کنند‏‏]‏‏ که در امورات‏‎ ‎‏نظر بدهند. و آن وقت هم باید بگوییم که منتخبین چه جور اشخاصی باید باشند. در هر‏‎ ‎‏صورت، الآن وقت این است. من می دانم مشکلات هست. مشکلات نه اینکه شما تنها‏‎ ‎‏دارید؛ ما هم مشکلات داریم؛ همۀ قشرها مشکلات دارند؛ از همۀ اطراف که می آیند‏‎ ‎‏مشکلاتشان را می گویند؛ لکن این مشکلات را حالا باید یک قدری پایین بیاوریم، حالا‏‎ ‎‏[‏‏باید‏‏]‏‏ صرف نظر ـ یک قدری ـ کرد. این اشکالات را باید یک قدری صرف نظر کرد تا‏‎ ‎‏ان شاءالله این مسائل درست بشود؛ بعد برسیم به آن مسائلی که باید چه بکنیم؛ تحصیل‏‎ ‎‏باید چه بشود. در تحصیل ما هم اِشکال هست؛ نه در تحصیل شما.‏

‏     ان شاءالله من امیدوارم که همه موفق و سالم باشید. و این عرضی را که کردم عمل‏‎ ‎‏بکنید به آن. و الآن که پا می شوید در نظرتان این باشد که اشخاصی که باید تعیین بشوند و‏‎ ‎‏صالح هستند در نظر بگیرید. ممکن هم هست که از علمای تهران اشخاصی منتخب‏‎ ‎‏بشوند؛ یعنی پیشنهاد بشوند که اینها را تعیین کنید، و اینکه علمای تهران اگر تعیین کردند‏‎ ‎‏صحیح است. ان شاءالله سلامت باشید و موفق باشید.‏

‎ ‎