سخنرانی
برادری همه مذاهب اسلامی، اهداف حزب دمکرات کردستان
سخنرانی در جمع اهالی عجب شیر و جوانرود (برادری مذاهب اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 6 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 359

موضوع : برادری همه مذاهب اسلامی، اهداف حزب دمکرات کردستان

زبان اثر : فارسی

حضار : اهالی عجب شیر و جوانرود

سخنرانی در جمع اهالی عجب شیر و جوانرود (برادری مذاهب اسلامی)

سخنرانی

‏زمان: 7 شهریور 1358 / 6 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: برادری همۀ مذاهب اسلامی، اهداف حزب دمکرات کردستان‏

‏حضار: اهالی عجبشیر و جوانرود‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

لزوم حفظ برادری بین همۀ مذاهب اسلامی

‏     ‏‏من کراراً در خطابه هایی که ایراد کردم و در نوشته هایی که داشتم دو مطلب را رویش‏‎ ‎‏تأکید کردم. یک مطلب اینکه در اسلام نژاد، گروه، دستجات، زبان، این طور چیزها‏‎ ‎‏مطرح نیست. اسلام برای همه است و به نفع همه. و ما با شما برادر هستیم به حکم قرآن،‏‎ ‎‏به حکم اسلام؛ و از هم جدا نیستیم. با کردها، با ترک ها، با بلوچ ها، همه برادر و باید با‏‎ ‎‏هم زندگی کنیم.‏

‏     الآن یک مملکتی است که دست اجانب از آن کوتاه شده، و این جنایتکارهای‏‎ ‎‏داخلی هم یا فرار کردند، یا در زوایا هستند. البته آنها به این زودی نمی توانند،‏‎ ‎‏خارجی ها، آنهایی که منافع ما را می بردند، به این زودی نمی توانند که دست بردارند و‏‎ ‎‏ما هم به آنها مجال نخواهیم داد ان شاءالله . آن چیزی که من تأکید کردم یکی همین معنا‏‎ ‎‏بود که گمان نکنند برادرهای سُنّی ما که در اسلام این معنا مطرح باشد که فرقی مابین شما‏‎ ‎‏و ما باشد. همان طور که چهار مذهبی که در اهل تسنُّن هست،‏‎[1]‎‏ چه طور آن مذهب با‏‎ ‎‏آن مذهب دوتاست، لکن برادرند همه، دشمن نیستند، این هم یک مذهب خامسی است‏‎ ‎‏که دشمنی در کار نیست، همه برادر؛ همه مسلمان؛ همه اهل قرآن؛ همه تابع رسول اکرم.‏‎ ‎‏بنابراین، این معانی را اگر چنانچه کسی در آنجاها القا بکند، جزء ریشه های فاسد رژیم‏‎ ‎‏سابق ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که یک خرده شان مانده اند، و طرفدارهای اجانب که به نفع آنها‏

‏می خواهند اغتشاش ایجاد کنند. و شما برادرها باید به این معنا توجه داشته باشید که اینها‏‎ ‎‏یک توطئه هایی است برای اینکه نگذارند اسلام در ایران حکومت کند. اینها با اسلام‏‎ ‎‏مخالف اند. نه با کُرد مخالف اند و نه با فارس مخالف اند؛ آنها با اساس مخالف اند؛ با‏‎ ‎‏اسلام مخالف اند. و همۀ مسلمانها تکلیفشان این هست که جلوگیری از آنها بکنند و اینها‏‎ ‎‏را سرکوب کنند.‏

هدف حزب دمکرات کردستان

‏     ‏‏و من در صحبتهای اخیری که کردم این مطلب را گفتم که تمام کردستان، تمام‏‎ ‎‏طبقاتشان، الاّ آن ردۀ بالا ـ آن ردۀ بالا که توطئه گر و مفسد هستند ـ تمام آنها‏‎ ‎‏درامان اند؛ احدی به آنها تعدّی نخواهد کرد؛ دادگاهی آنها را نخواهد خواست.‏‎ ‎‏مفسدین را ما می خواهیم جلو بگیریم؛ یعنی همانهایی که شما را به زحمت می اندازند.‏‎ ‎‏الآن در منطقۀ شما کشتار هست، در منطقۀ ما که نیست، اینجا نشستیم، شما هم نشستید.‏‎ ‎‏الآن آنی که ما را وادار کرده است که همۀ قوا را متوجه به آنجا بکنیم مصلحت شماست.‏‎ ‎‏آن برای این است که شماها و خانوادۀ شماها گرفتار این قشرهای فاسد هستید و آنها با‏‎ ‎‏اسمهای مختلف می خواهند همه را سرکوب کنند و تحریکاتی که می خواهند بکنند برای‏‎ ‎‏همین است که نگذارند اسلام تحقق پیدا بکند، و الاّ «حزب دمکرات» به اسلام کاری‏‎ ‎‏ندارد تا بگوید من سُنّی هستم. اگر می گوید من سُنّی هستم، همه فقهای اهل سنّت‏‎ ‎‏می گویند اطاعت اُولی الأمر واجب است و اینها نمی کنند؛ یعنی خلاف می کنند؛ برخلاف‏‎ ‎‏رفتار می کنند، پس بدان اینها سنی نیستند. اینها می خواهند شما را بازی بدهند بگویند که‏‎ ‎‏ما سنّی هستیم، و شیعه ها با ما چه. اگر شیعه ها با سنّی مخالف بودند، چرا قبل از اینکه‏‎ ‎‏اینها به این شرارت دست بزنند، شیعه ها نیامدند با شما جنگی بکنند، چه جنگی داریم؟‏‎ ‎‏ما با شما برادر هستیم، جنگی نداریم با شما. شماها و ما هم در برابر اسلام و قانون اسلام‏‎ ‎‏علی السواء هستیم. بنابراین، هیچ خوفی نیست و ما این را بعد هم اعلام عمومی می کنیم.‏‎ ‎‏و قضیۀ گرفتاری هایی که داشتید شما در زمان سابق، این اختصاص به شما نداشته است.‏

‏همین قم آن قدر گرفتاری داشت در زمان این شاه سابق و پدر این که هر دو طرفدار‏‎ ‎‏خارجی ها و نوکرهای آنها بودند. همین قم و همین حوزۀ علمیۀ قم مصیبتها از اینها‏‎ ‎‏کشیده اند؛ حبسها رفتند؛ تبعیدها رفتند؛ کشته ها دادند؛ غارت شدند؛ قرآن را آتش زدند‏‎ ‎‏در این مدرسۀ فیضیه، به طوری که برای ما نقل کردند، کتابهای علمی را آتش زدند؛‏‎ ‎‏کتابهای حدیث را آتش زدند. ما هم گرفتار بودیم، شما هم گرفتار بودید. سایر برادرهای‏‎ ‎‏ما هم در سایر جاها گرفتار بودند همه، الحمدلله این گرفتاری رفع شد؛ و امیدواریم دیگر‏‎ ‎‏برنگردد.‏

همۀ کشور نیازمند اصلاحات

‏     ‏‏راجع به اینکه در همه جا باید یک اصلاحاتی بشود، ما می دانیم که همۀ مناطق را‏‎ ‎‏اینها عقب نگه داشتند از همۀ چیزهایی که باید ایرانی ها برخوردار باشند. نگذاشتند این‏‎ ‎‏طور بشود. نه آب هست؛ نه برق هست؛ نه اسفالت هست؛ نه چیزی. و این هم اختصاص‏‎ ‎‏به شما ندارد. شما بروید تهران، طرف جنوب، آن محله های زیادی که الآن در تهران‏‎ ‎‏هست، زاغه نشینها، شما باز یک خانه ای دارید، شما بروید تهران ملاحظه کنید، اینها‏‎ ‎‏یک عدۀ زیادی، یک محله هایی که شاید حدود سی تا محله است، الآن در همین‏‎ ‎‏اطراف تهران، نه بیرون ها، متصل، همه متصل تهران، در این گودالها زندگی می کنند! نه‏‎ ‎‏خانه دارند؛ نه آب دارند؛ نه برق دارند. اینها باید زنهایشان بیچاره ها از پنجاه پله، آن‏‎ ‎‏طور که به من نقل کرده اند، پنجاه پله، شصت پله، یا بیشتر، بروند بالا تا برسند به یک‏‎ ‎‏شیر آبی؛ یک کوزه آب کنند بیاورند برای بچه هایشان. مسئله این طور نیست که شما‏‎ ‎‏خیال کنید الآن تهران همه کارها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ درست کرده شاه سابق، یا پدرش، خیر، همه جا را‏‎ ‎‏عقب نگه داشتند.‏

اجانب خیرخواه شما نیستند

‏     ‏‏الآن هم اول چیزی که در نظر است مناطق شماست. همین چند روز ـ ما الآن‏‎ ‎‏درصددیم ـ همین چند روز هیئتهایی می آیند برای آنجا، برای رسیدگی، و امیدوارم که‏

‏همۀ گرفتاریها را رفع بکنند. شما جوانهایتان را از اینکه بازی بخورند، از اینها جلوگیری‏‎ ‎‏کنید. نگذارید از اینها بازی بخورند. اینها خیرخواه شما نیستند. آن که خیرخواه همه‏‎ ‎‏است اسلام است. اینها شما را می خواهند از اسلام دور کنند. کسی که می خواهد کسی را‏‎ ‎‏از اسلام دور کند این خیرخواه نیست. اینها می خواهند همان طور که سابق چپاول‏‎ ‎‏می کردند و اربابهاشان چپاول می کردند حالا هم همان قضیه باشد و چپاول باشد.‏‎ ‎‏چپاولگرند اینها. این چپاولگرهایی که آدمکشی دارند می کنند، و عرض می کنم که‏‎ ‎‏خرمن آتش می زنند و همۀ این کارها را می کنند، اینها دلسوز برای ملت نیستند.‏

اسلام؛ دل سوز ملت

‏     ‏‏آنی که برای ملت دلسوز است، اسلام است که دلسوز است و آنهایی که تابع اسلام‏‎ ‎‏هستند برای شما کار می کنند. مربّی همه قرآن است و آن که برای همه است قرآن است؛‏‎ ‎‏و آن که باید زیر سایۀ او همۀ ما باشیم آن عبارت از قرآن است. شما مطمئن به این معنا‏‎ ‎‏باشید که این تبلیغاتِ اینها همه اش غلط است. و شما خودتان شاهد هستید که آنها شروع‏‎ ‎‏کردند به شلوغکاری و جنگ و آدمکشی، و ارتش ما برای جلوگیری از این بود. برای‏‎ ‎‏این بود که داشتند آنجا را به آتش می کشیدند، اینها رفتند برای جلوگیری، آن وقت آنها‏‎ ‎‏منتشر می کنند که نخیر، اینها می خواهند بیایند مناطق اینها را چه بکنند. اینها چه کاری به‏‎ ‎‏مناطق آنها دارند؟ مناطق آنجا منطقۀ اسلامی است، و ایران است؛ و همۀ ما ایرانی و همۀ‏‎ ‎‏ما مسلمان و همۀ ما تابع قرآن. ان شاءالله همه تان موفق باشید و مؤید.‏

  • - این چهار مذهب عبارتند از: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی.