مجله کودک 83 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 83 صفحه 18

این گلدونا که مال ما نیست اگه مامان بفهمه دعوامون می کنه اینارو که نمی خوام ببرم خونه می خوام گاری بازی کنم. می خوای چی کار کنی بگو دیگه! هیس س ...! می خوام ببینم کسی می آد یا نه ... نوبتی می شینیم این تو ، اول من می شینم تو هول بده بعد که برگشتیم تو بشین ... برو حیوون برو! این چرا راه نمی ره سفته!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 83صفحه 18