مجله کودک 83 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 83 صفحه 35

نیایش خدایا ، در سرم و در شعورم باش خدایا ، در چشمانم و در نگاهم باش خدایا ، در دهانم و در سخن گفتنم باش خدایا ، در قلبم و در امیدم باش خدایا ، در آخرت و در رفتنم باش.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 83صفحه 35