مجله کودک 219 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 219 صفحه 37

پدر و مادر جو، امید زیادی به اینکه کسی به آنها تلفن کند و جای استوارت را به آنها بگوید ندارند، اما از این موضوع با جو حرفی نمیزنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 219صفحه 37