مجله نوجوان 128 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 128 صفحه 33

20 ویروس با بیشترین درجه انتشار در ماه آوریل سال 2007 به نقل از سایت viruslist.com لیست 20 ویروسی که در صدر بیشترین ویروسهای منتشر شده در ماه April از سال 2007 هستند، به شرح زیر است: توجه: عدد قرار گرفته در زیر هر یک از کدهای معرفی شده، درصد انتشار کد مربوطه را در ماه آوریل سال 2007 نشان می‏دهد. 1. NetSky. t.Win32.Email-Worm این کد مخرب 14 درصد از مجموعۀ کل ویروس‏های مخرب پخش شده را در بر داشته است. 2.Email-Worm.Win32.Warezov.ms این کد مخرب 12/35 درصد از مجموعه کل ویروس‏های مخرب پخش شده را در بر داشته است. 3. Email-Worm.Win32.NetSky.q این کد 12/15 درصد ویروس‏های مخرب در ماه آوریل را تشکیل داده است. 4. Email-Worm.Win32.Bagle.gt این کد 10/02 درصد کدهای مخرب پخش شده را در بر داشته است. 5. Trojan-Spy. HTML. Bankfraud.ri این کد 7/73 درصد کدهای مخرب پخش شده را در بر دارد. 6. Worm.Win32.Feeds.gen 5,38 درصد Net-Worm.Win32. 7. Mytob.c 4,04 درصد Email-Worm. 8. Win32.NetSky.aa 3,55 درصد Email-Worm.Win32. NetSky.b 9. 2,18 درصد 10. Email-Worm.Win32. Scano.gen 1,93 درصد 11. Trojan-Spy.HTML. Bankfraud.ra 1,80 درصد 12. Email-Worm.Win32. Warezov.nf 1,80 درصد 13. Email-Worm.Win32. Mydoom.l 1,58 درصد 14. Email-Worm.Win32. Warezov.do 1,50 درصد 15. Email-Worm.Win32. Mydoom.m 1,38 درصد 16. Email-Worm.Win32. Zhelatin.dam 1,18 درصد 17. Email-Worm.Win32. LovGate.w 1,14 درصد 18. Email-Worm.Win32. Zhelatin.cs 1,09 درصد Email-Worm.Win32. Mytob.t 19. 1,06 درصد Email-Worm.Win32. 20. Zhelatin.cq 0,98 درصد

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 128صفحه 33