مجله نوجوان 149 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 149 صفحه 10

چاپارخونه پان دون پانادون به نامه های شما پاسخ می­دهد قوری به قلم ،فلم به قوری پریسا مرادی درنامه­اش پشنهاد داده است که درمجله صفحه آشپزی داشته باشیم ! ببین عزیزدلم این وظیفه مادرشماست که به شما آشپزی یادبدهد.مادر مجله کارهای مهمتری داریم تازه صفحه هم کم داریم ومهمترازهمه اینها هیچکدام ازماهاآشپزی بلدنیستیم .یک توصیه هم داریم ومهمترازهمه اینها هیچکدام ازماهاآشپزی بلدنیستیم. یک توصیه هم برایت دارم،هیچ وقت سعی نکن ازروی نوشته آشپزی کنی .راستی قراراست سی دی های آموزش آشپزی یانگوم واردبازارشود.می توانی همان سی دی­ها رابپزی وبخوری! علی ادهم ازکرج علی جان سلام! مطلبی که درباره اسبها فرستاده بودی مطلب خیلی خوبی بودولی فراموش نکن که خرها حیوانات برتری هستند.ازاسبهاباهوش تروکاری تر وزیباتروباوفاترند.حالااگرخودشان رابرای مانمی گیرندوکلاس نمی گذارند دلیل نمی شودکه ما آنها راآدم حساب نکنیم. پروین ملکی ازتهران ازاینکه مدتی است صفحه دختران درمجله وجودنداردعذرمی خواهم. حقیقت ماجرا این است که خانم دلارام کارخیران که نویسنده این صفحه بودنددرحال حاضرمشغول کارگردانی یک فیلم هستندوقول داده اند که به محض اینکه تدوین فیلمشان تمام شددوباره نوشتن این صفحه راشروع کنند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 149صفحه 10