مجله نوجوان 149 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 149 صفحه 11

پارسا تقی دخت ازتهران پارسا جان درنامه­ای برای مانوشته اندکه کریستالهامنبع انرژی هستند. پارساجان!مطلبی که فرستاده بودی بسیارمطلب خوبی بودولی ما چون فیزیک بلدنبودیم به درستی نفهمیدم که شما چی نوشته بودیدمطلبتان را دادیم به آقای سردبیرتااگرصلاح دانستند.درمجله چاپ بشودالبته فکر نمی کنم که ایشان هم خیلی سوادداشته باشند. نرگس وواظعی ازقم نرگس جان پرسیده اندکه چرا برای خبرنگاران افتخاری ،کارت صادر نمی شود؟ نرگس عزیز!این قرتی بازیها مال خبرنگاران تازه به دوران رسیده است .ماکه خودمان خبرنگاررسمی مجله دوست هستیم کارت خبرنگاری نداریم ،چه برسدبه شما دوست عزیز! تازه درمجله دوست که همه چیزدوستانه است کارت به چه دردی می­خورد؟شما همین که از قم برای مامطلب می­فرستیدخبرنگارافتخاری ماهستید. زهرا اسلامی ازتهران زهراجان!ازاینکه مجله مادرشهرمشهد توزیع نمی شودخیلی شرمنده­ام !ولی شما می توانی برای پسرخاله ات اشتراک مجله رابگیری تامجله به دستش برسد.فرم اشتراک درصفحه 23چاپ شده است. رانیز پارسا تقی دخت از تهران درکنارنامه چاپ می­کنیم. آدرس مااینه: تهران -صند.ق پستی 3563-14155 درشماره بعدی به ایمیلهاجواب می­دهیم پانادوپارسا جان در نامه­ای برای ما نوشته­اند که کیستالها منبع انرژی هستند پارسا جان! مطلبی که فرستاده بودی بسیار مطلب خوبی بود ولی ما چون فیزیک بلد نبودیم به درستی نفهمیدیم که شما چی نوشته بودید. مطلبتان را دادیم به آقای سر دبیر تا اگر صلاح دانستند در مجله چاپ بشود البته فکر نمی­کنم که ایشان هم خیلی سواد داشته باشد. اگرهم خواستی می­توانی باآقای ملازاده که مسئوول توزیع مجله هستندباشماره تلفن 66706833تماس بگیریدومشورت کنید. راستی بچه­ها !اگرنامه ،عکستان راهم برای مابفرستیدخوشحال می­شویم وشکل مبارکتا ن نرگس واعظی از قم نرگس جان پرسیده­اند که چرا برای خبرنگاران افتخاری، کارت صادر نمی شود؟ نرگس عزیز! این قرتی بازیها مال خبرنگاران تازه به دوران رسیده است. ما که خودمان خبرنگار رسمی مجلّۀ دوست هستیم کارت خبرنگاری نداریم، چه برسد یه شما دوست عزیز! تازه در مجلّۀ دوست که همه چیز دوستانه است کارت به چه دردی می­خورد؟ شما همین که از قم برای ما مطلب می­فرستید خبرنگار افتخاری ما هستید. زهرا اسلامی از تهران زهرا جان! از اینکه مجلّۀ ما در شهر مشهد توزیع نمی­شود خیلی شرمنده­ام ولی شما می­توانی برای پسر خاله­ات اشتراک مجلّه را بگیری تا مجلّه به دستش برسد. فرم اشتراک را در صفحۀ 23 چاپ شده است. اگر هم خواستی می­توانی با آقای ملّازاده که مسؤول توزیع مجله هستند با شماره تلفن 66706833 تماس بگیرید و مشورت کنید.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 149صفحه 11