مجله نوجوان 197 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 197 صفحه 33

طراح جدول: بنیامین اختری افقی 1- از علوم ریاضی- یکی از چهار فصل 2- مریض- کوچکترین ذره 3- فالگیر- از بالاپوشهاست- آخرین رمق 4- داستان 5- عدد تنها- آزاد- نگهبان در 6- نوعی پنیر- واحد سطح 7- مرغ سعادت- سلاح کاشتنی- میوۀ خوب 8- یار گل- اصطلاحی در سیم­کشی- برابر 9- ضمیر اشاره به دور- هوای متحرک- شکیبا 10- از وسایل کار آهنگر - درختی مخروطی شکل 11- ضدعفونی کنندۀ آب- در دل صدف است عمودی 1-یکی از فرشتگان مقرب- جزیرۀ ایرانی 2- ترس- کل سیارات منظومۀ شمسی 3- داستان بلند- ماه- رأس 4- خاندان- مادر انسانها- ریشه 5- خیس- غار محل بعثت پیامبر- پشیمان 6- صریح و بی‏پرده- آشکار و نمایان 7- اوّلین شهری که در آن داروخانه ساخته شد- پهلوان- جدید 8- سرزمین آریایی 9- خم کاغذ- قاتل درخت- از اصحاب پیامبر 10- پایتخت یونان- نوعی نان 11- وکیل مجلس- نهر بزرگ

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 197صفحه 33