مجله نوجوان 138 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 138 صفحه 27

در آینۀ شعر گرتو این انبان ز نان خالی کنی پرز گوهرهای اجلالی کنی طفلِ جان از شیر شیطان باز کن بعداز آتش با ملک انبار کن (مولوی) مولوی می­گوید: اگر شکم را از نان خالی کنی یعنی گرسنگی بکشی و روزه بگیری ،در آن صورت دل تو پُر از گوهرهای درخشان معرفت می­شود. گرسنگی، باعث رقیق شدن احساسات می­شود و سنگدلی را از آدمی دور می­کند. گرسنگی، آینۀ دل را صیقل می­دهد و آن را برای تماشای خداوند آماده می­کند. بعد می­گوید جانت را از شیر شیطان که همان دلبستگی به دنیاست، دور کن. در این صورت، جان تو مانند جانِ فرشتهها می­شود. در این دو بیت، مولوی می­خواهد بگوید که روزه گرفتن، زمینه را برای دل کندنِ انسان از دنیا فراهم می­کند و جان را برای پرواز در ملکوت، پر و بال می­بخشد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 138صفحه 27