مجله نوجوان 248 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 248 صفحه 7

به منیره خانم زنگ زدند و گفتند: بیا علی را ببر من میخواهم بخوابم. خیلی عادی، علی هم به روی خودش نیاورده بود، منیرهخانم آمد و علی را بغل کرد و رفت. شب که شد ما دور همدیگر نشسته بودیم، به علی گفتیم: اگر خوابت میآید روی نیمکت بخواب. روی نیمکت هم که میخواست بخوابد، آقا نشسته بودند. حالا من نمیدانستم ظهر، چه شده است، دیدم علی بلند شد و رفت روی نیمکت ایستاد و آیفون زد و گفت: ننه منیره، بیا این آقا را ببر، من میخواهم بخوابم. آقا زدند زیر خنده و گفتند: میدانید چه شده است؟ من ظهر این کار را کردم، این دارد تلافی میکند. فاطمه طباطبایی دکتر امام یک روز علی پیش امام آمد و گفت: من دکتر میشوم و تو آقا بشو، امام گفتند: خیلی خوب. دیدم که آقا آستین دستشان را بالا زدهاند و علی با دستگاه فشار خونی که در اتاق امام بود فشار خون امام را گرفتند و جالب این بود که شنیده بود مثلاً دوازده خوب است، میگفتیم: فشارخونآقا چند است؟ میگفت: انشاءالله دوازده است. فاطمه طباطبایی رفع خستگی این خاطره مربوط به سی و چند سال پیش است. وقتی در قم، مردم در روزهای بخصوصی مشتاق بودند که خدمت حضرت امام برسند و دست ایشان را به عنوان تبرک ببوسند، گاهی یکی دو ساعت طول میکشید و از مردم خواهش میکردند که آقا به دلیل خستگی یک چند لحظهای استراحت بکنند، باز دو مرتبه در را باز میکنند که شما ملاقات کنید. مردم هم میپذیرفتند. در اتاق را که میبستند، آقا از شدت خستگی روی فرش میخوابیدند، حدوداً به مدت پنج دقیقه استراحت میکردند که دوباره برخیزند و به احساسات مردم جواب بدهند، در همان موقع نیز نوة بزرگ ایشان (حسین آقا) که سه یا چهار ساله بود در این اتاق بازی میکرد، میدوید و میآمد روی سینه آقا مینشست. با محاسن آقا بازی میکرد و بالا و پایین میپرید هر چه میگفتند که آقا خسته هستند، بلند شو. گوش نمیکرد و آقا هم اجازه نمیدادند به او چیزی گفته شود و با روی خوش با این بچه بازی میکردند و میگفتند: این خستگی را از تن من به در میکند. مریم کشاورز فرم اشتراک دو هفته نامه ی دوست نوجوانان بهای اشتراک هر شماره 400 تومان را به شماره ی 0102070538002 بانک صادرات (سپهر) واریز کنید. ( قابل پرداخت در تمامیشعبههای بانک صادرات ) به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، پلاک 886 امور مشترکین مجله دوست نوجوانان ارسال فرمائید. هزینه ی پستی جهت مشترکین شهرستانها با پست عادی هر نسخه هزار ریال. هزینه ی پستی جهت مشترکین شهر تهران با پست عادی هر نسخه پانصد ریال. هزینه ی پستی جهت مشترکین تهران و شهرستانها با پست سفارشی هر نسخه هشت هزار ریال. برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت شمارههای گذشته و یا ارسال مجله به خارج از کشور با امور مشترکین، تلفن 66706833 و دورنگار 66712211 تماس حاصل فرمائید. نام ونام خانوادگی............................................................. سن و کلاس................................................ تاریخ اشتراک .......................... متقاضی اشتراک از شماره ی....................تا شماره ی ....................... نشانی........................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... کد پستی ............................................... تلفن........................................................... امضاء

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 248صفحه 7